Bijbeluur 15 mei 2022 - Willen wat God wil

 

Mattheüs 6: 9-15.  Thema: ‘Willen wat God wil’ n.a.v. Matth. 6:10b.

9 Gij dan, bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

‘Willen wat God wil’ betekent: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen. (Zie Heidelbergse catechismus hoofdstuk (zondag) 49, vr. 124). 

Gelezen Bijbelgedeelte Matth. 16:24-28:

24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij.

25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?

27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.

28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Vragen en stellingen

1) Wat vragen we, als we bidden dat Gods wil gebeurt?

2) Wat is de bedoeling geweest in het leven van Job met betrekking tot Gods wil?

3) Wij weten vaak niet wat Gods wil in ons leven is. Hoe kunnen we dan willen wat God wil?

4) ‘Zo gewillig en getrouw als de engelen in de hemel doen…’ Noem eens concrete dingen uit jouw dagelijks leven, waarin dit moet blijken.

Stellingen

Als God niet doet wat ik wil, dan houd ik het voor gezien.

Als je blijft bidden, dan zie / ervaar je Gods wil.