Bijbeluur 19 juni 2022 - Ontmoeting door Gods Geest

 

Ontmoeting door Gods Geest

Handelingen 8:26-29

26 En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.

27 En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;

28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.

29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.

Efeze 2:11,12

11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;

12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Jesaja 2:1-3

1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Ontmoeting door Gods Geest’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Filippus wordt van Jeruzalem, naar Samaria, naar de eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza geroepen.
  • Welke les kun je hier uit trekken?
  • Wat betekent dit persoonlijk voor je?

  1. De Bijbel heeft veel geestelijke lessen, alhoewel je niet zomaar alles mag vergeestelijken. Toch zou je een lijn kunnen trekken van de eunuch naar jezelf.
  • Welke?

  1. Wat leer je vanuit deze geschiedenis van/over de Heilige Geest?

Frame 45-07