Bijbeluur 24 juli 2022 - Verkoeling in de hitte

 

Verkoeling in de hitte

Jesaja 4: 1-6

1 En te dien dage zullen zeven vrouwen een man aangrijpen, zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn, laat ons alleen naar uw naam genoemd worden, neem onze smaadheid weg.

2 Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht van de aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël.

3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een ieder, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;

4 Als de Heere zal afgewassen hebben de drek van de dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door de Geest des oordeels, en door de Geest der uitbranding.

5 En de HEERE zal over alle woning van de berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.

6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen.

Schaduw én minder heet: zoveel bomen staan er in jouw wijk - indebuurt Apeldoorn

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Verkoeling in de hitte’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. In de toespraak ging het over het beeld van de hitte. Daarbij werd opgemerkt dat God weeën geeft op aarde die pijn doen, totdat Hij terug zal komen op de wolken van de hemel.
 • Welke wereldweeën kun je noemen in de geschiedenis?
 • Zijn die er ook in onze tijd? Welke?

 1. Oordeel en hoop gaan in het Bijbelboek Jesaja samen op, maar kruisen elkaar ook.
 • Waarom gaat dit samen op?
 • Waar kruist dit elkaar?
 • Wat betekent dat voor ons?

 1. Wat betekent onderstaande belijdenis uit de Heidelbergse Catechismus (Zondag 10) voor je in relatie tot het thema van vanmiddag?
 • Bedenk wie of wat in je leven een verkoeling is in de hitte.

VRAAG 27 – ORIGINELE VERSIE

Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

ANTWOORD:

De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,  door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert,  dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede,  en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

VRAAG 27 - GEWONE TAAL

Wat bedoel je met de voorzienigheid van God?

ANTWOORD:

Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God,  waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert.  Niets gebeurt toevallig, maar vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen:  - het groeien van bomen en planten - regen en droogte  - vruchtbare en onvruchtbare jaren - eten en drinken - gezondheid en ziekte  - rijkdom en armoede.