Bijbeluur 13 maart 2022 - Inkeer en vergeving

 

Inkeer en vergeving

     serie: Joodse feestdagen

Leviticus 23:23-32

23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.

26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren.

28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.

29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.

30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven.

31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.

Rosj Hasjana: het jaar 5779 is aangebroken

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Inkeer en vergeving’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Voorafgaand en tijdens het Joodse Nieuwjaar klinkt de sjofar (ramshoorn). Dit woord heeft in het Hebreeuws een diepere betekenis.

De medeklinkers ‘sj’ / ‘f’ / ‘r’ zijn in het Hebreeuws van een werkwoord wat ‘verbeteren’ betekent.

  • Welke boodschap krijgt een Jood als hij de sjofar hoort?
  • Wanneer en waarmee wordt een christen op een zelfde manier opgeroepen?

  1. In de Heidelbergse Catechismus wordt in Zondag 1 gesproken over de troost/houvast die een christen mag hebben in dit leven en bij het sterven.

In de tweede vraag van deze zondag staat:

Wat moet je weten zodat je met deze troost gelukkig kunt leven en sterven?

Drie dingen.

1: Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God.

2: Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden.

3: Hoe ik God voor die verlossing moet danken.

  • Is bovenstaande ook zichtbaar in de periode tussen het Joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag? Hoe wel/niet?
  • Kan voor een Jood of christen Grote Verzoendag (Jom Kippoer) ervaren worden, zonder de oproep die klinkt vanaf het Nieuwjaar (Rosj Hasjana)?