Bijbeluur 16 oktober 2022 - Afhankelijkheid

 

Thema: ‘Afhankelijkheid’  n.a.v. Markus 1:35

Gelezen Bijbelgedeelte Markus 1:35-39:

35 En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar.

36 En Simon en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd.

37 En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken U allen.

38 En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan.

39 En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galiléa, en wierp de duivelen uit.

Vragen

1) Vanavond gaat het over ‘afhankelijkheid’. Wat hebben bidden en afhankelijkheid met elkaar te maken? Geef eens voorbeelden daarvan.

2) Wanneer worden wij afhankelijk?

3) Is afhankelijk-zijn een teken van kracht of van zwakte? Waarom?

4) Waar lezen we in de Bijbel voor het eerst dat de ‘mens’ niet afhankelijk van de Heere wil zijn?

5) Wat heeft Spreuken 3:6  ‘Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken’ met afhankelijkheid te maken?

6) Hoe komt in het leven van de Heere Jezus Zijn afhankelijkheid naar voren?