Bijbeluur 30 oktober 2022 - Leven is sterker dan de dood (n.a.v. 1 Kon. 17: 17 - 24)

 

Het leven is sterker dan de dood


1 Koningen 17:17-24
17 En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon dezer vrouw, der waardin van het huis, krank werd; en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was.
18 En zij zeide tot Elia: Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen, om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen, en om mijn zoon te doden?
19 En hij zeide tot haar: Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot, en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde, en hij leide hem neder op zijn bed.
20 En hij riep den HEERE aan, en zeide: HEERE, mijn God, hebt Gij dan ook deze weduwe, bij dewelke ik herberge, zo kwalijk gedaan, dat Gij haar zoon gedood hebt?
21 En hij mat zich driemaal uit over dat kind, en riep den HEERE aan, en zeide: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen.
22 En de HEERE verhoorde de stem van Elia; en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd.
23 En Elia nam het kind, en bracht het af van de opperzaal in het huis, en gaf het aan zijn moeder; en Elia zeide: Zie, uw zoon leeft.
24 Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.

Psalm 136:1-4
1 Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid;
2 Looft den God der goden; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
3 Looft den Heere der heren; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
4 Dien, Die alleen grote wonderen doet; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.


Vragen:

1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema 
‘Het leven is sterker dan de dood’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    Mag je God ‘bevragen’ op het waarom van gebeurtenissen die je niet begrijpt?
•    Welk verschil is er in het vragen naar het ‘waarom’?

3.    Er liggen voor ons lessen in het gebed van Elia. Welke, als je let op het volgende? 
•    De ruimte waar Elia is.
•    De manier waarop hij bidt.
•    Welke belijdenis hij uitspreekt.
•    Zijn oproep aan Gods manier van ‘zijn’ en handelen.
•    De helderheid waarmee hij zijn verzoek verwoord.

4.    Onze geliefden zullen niet op een bovennatuurlijke manier worden opgewekt uit de dood. Toch mag je als christen vanuit deze geschiedenis hoop en verwachting putten. 
•    Welke hoop en verwachting? 
•    Is dat alleen iets van de toekomst of ook voor ‘vandaag’?