Voor Salomo - Psalm 72:1a

Samenvatting toespraak zondagmorgen 17-12-2017. Voorganger evangelist Gerrit Baan. M: 06-40360546. E: gbaan@evgg.nl. Thema: ‘Voor Salomo’ n.a.v. Psalm 72:1a

In het lied ‘Stille nacht’ zingen we: Heil en vree(=vrede), wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Wat dit laatste inhoud zien we in de wereld om ons heen. Beleefden we het ook in ons hart? Op deze tweede adventszondag klinkt het Evangelie van heil en vrede: De Vredevorst komt. Ps.72:1,7 Voor Salomo. (…) In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

Voor Salomo: Salomo betekent shalom: Vrede tussen God en de mens. En dat geeft innerlijke vrede, vreugde en blijdschap in God. David heeft daarover een psalm gemaakt voor zijn opvolger, zijn zoon Salomo. Hij is daarmee het type van de Heere Jezus Christus: DE Vredevorst: Shalom= de vrede met God.

Psalm 72 is Davids laatste psalm: vs.20: De gebeden van David (…) hebben een einde. David heeft Salomo niet uitgekozen, maar de Heere heeft hem uitgekozen uit al zijn broers. 1 Kron.28. En daar zegt de Heere ook: Zijn koningschap zal voor eeuwig zijn; Daarom zegt David in vs.7: … totdat geen maan meer zij… Dat wijst heen naar de Heere Jezus. Hem heeft God uitverkoren om als Koning eeuwig te regeren in het Koninkrijk van God. Hij is de volmaakte Koning die eens komt. Door Hem zal God het mogelijk maken dat uit alle volken onderdanen komen, om Hem eeuwig te dienen in liefde en vrede. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar Hij rechtvaardig en dus in vrede zal regeren: In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien. Hoe is dat met ons? Advent betekent ook daarnaar uitzien, of zijn we nog gericht op het hier en nu? Advent betekent verwachtend uitzien naar Zijn komst in je hart, maar ook eens in de werkelijkheid van Zijn heerlijk Koninkrijk van vrede, de ware shalom.

Het kan voor ons in het hier en nu zo onwerkelijk lijken. Veel mensen halen de schouders erover op. Anderen menen dat dit Koninkrijk door menselijke inspanning er zal komen. Hoe ziet dat rijk er dan uit? En hoe kan ik weten of ik daarvan ook onderdaan ben?

Het gaat allereerst om de Koning. Dat is een belangrijk gegeven. In het geloof gaat het altijd om Iemand. Het is het Koninkrijk van Gods liefde. En liefde gaat altijd uit naar een Persoon; naar God, naar Jezus Christus, Zijn Zoon en naar de Vader en de Heilige Geest. Die liefde wordt beleefd, ervaren. Liefde wordt ervaren als vrede en blijdschap. Deze liefde tot God en daarmee blijdschap en vrede missen wij mensen van nature. Toch heeft God ons in die liefde en vrede met Hem geschapen. Maar de mens koos voor eigen liefde en wij willen zelf koning zijn in ‘mijn/onze wereld’ en claimen daarin ook rechten. Dat is ons aller beeld. Maar omdat wij zo op onszelf gericht zijn, kan er nooit een rijk van vrede en rechtvaardigheid komen door ons, of door onze inspanningen. Wij zijn vijanden van God geworden en handhaven onze eigen eer. Daarom kunnen we ook geen positieve en duurzame toekomstverwachting hebben. Ons wacht het oordeel van Gods toorn over onze zonden. Wij missen ons doel: het niet leven tot eer van God.

Toch bidt David om de Koning van de shalom, Gods vrede. Er is hoop. Advent! Er valt wel degelijk wat te verwachten. Niet van jou en mij, maar David leerde dat het wel van Gods kant kan komen. Dat is vanmorgen de goede boodschap, het Evangelie: Voor Salomo. David mag door de Heilige Geest in zijn zoon Salomo al het beeld zien van de komende Messias, Jezus Christus.

Hoor maar eens hoe David bidt vs. 1: O God geef de koning Uw rechten en Uw gerechtigheid. Waar heeft David behoefte aan? Dat die Koning regeren zal naar Gods wetten. Zo zal er gerechtigheid van God zijn. Dat wijst ons op de belofte in Jesaja.9:5,6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

De heerschappij van Christus zal vrede brengen aan Israël, zoals aan Abraham al beloofd, maar ook voor alle volken in de wereld. Ellendigen, mensen die niet wonen in het land waar ze eigenlijk thuishoren, d.w.z. mensen die buiten het paradijs leven, die zal Hij verlossen. Hij zal de verdrukker verbrijzelen vs.4. Dat is de boze, de satan als de vijand van God. Dat heeft Jezus gedaan. Hij bracht gerechtigheid door aan het kruis voor de schuld van zondaren te betalen. Het recht had Zijn loop en Gods toorn werd gestild. Zo verdiende Jezus de vrede voor vijanden. En die gerechtigheid en vrede schenkt Hij uit genade door de Heilige Geest. En deze Evangelie boodschap mag jij nu ook horen uit Gods Woord!

Altijd, zolang de zon en de maan er zullen zijn, zorgt God dat er mensen zijn die de Heere zo leren kennen en liefhebben (vrezen). 5,6,7 Die vrede zal bloeien, overvloedig, een veelheid, totdat de maan niet meer zij …zonder eind, eindeloze vrede! ‘Vader der eeuwigheid, Vredevorst’.

Alle volken van de aarde zullen daarin delen: 8-17. Wereldwijd en overvloedig, zolang als er de zon is. vs.17. Gods beloften worden vervuld. Het is advent, er is verwachting. God maakt het ons bekend. Ga niet door in een leven zonder Hem. Zo vaak Zijn Woord gehoord. Eens zullen we ons moeten verantwoorden. Zullen anderen, ons voorgaan? Jezus Zelf heeft het gezegd: 42 De koningin (van Scheba, van heidense oorsprong) van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier!

Zie je ernaar uit Hem te kennen of weet je nog niet wat het is om advent te beleven? Vraag dan of de Heere door Zijn Heilige Geest in je hart wil geven. Dat je de noodzaak daarvan ook gaat inzien om alleen in Hem de vrede met God te vinden. Hoor het Evangelie: Voor armen en ellendigen, voor vijanden van God, is er vrede met God door de Vredevorst. Vaak kan het zijn: wat moet ik me er bij voorstellen of wie ben ik? Maar hoor wat de Heere belooft:

Jes.54:8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.(…) 10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

 

Daarom is er verwachting van de Heere: Ps.72:17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geen verwachting van mensen, al zijn ze ook machtig. Maar God regeert. Hij zorgt voor een Koning die herstel zal geven: 18 Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet.19 En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.