De regenboog - Openbaring 4:3b

Samenvatting toespraak zondagmorgen 9-8-2020. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman.

Mobiel: 06-83571391. Thema van de toespraak: ‘De regenboog’ n.a.v. Openbaring 4:3b

Een geopende deur in de hemel

De apostel Johannes zit gevangen om het geloof op het eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Dat was ongeveer in het jaar 95 na Christus.

Ondanks zijn gevangenschap vergeet De HEERE Johannes niet. Hij ontvangt een openbaring van de HEERE. Dat moet Johannes opschrijven (Openb. 1:11). Vandaar dat we nu dit Bijbelboek hebben.

De HEERE geeft Johannes een geopende deur naar boven. Johannes mag in de hemel kijken. Johannes ziet een troon. Op die troon ziet hij de HEERE zitten.

Gods heerlijkheid schittert Johannes toe. De HEERE wil met de geopende hemel Johannes vertroosten. Het is alsof de HEERE zegt: denk maar niet dat de duivel het voor het zeggen heeft, Johannes. Ik heb het voor het zeggen. Ik heb de duivel overwonnen. Ik ben de almachtige Koning.

Wat een geruststellende gedachte voor Johannes.

De regenboog

Johannes ziet niet veel van de HEERE. Dat zou ook niet kunnen. Maar hij ziet wel dat alles om God fonkelt van heiligheid. En rondom de troon ziet Johannes een regenboog.

We hebben allemaal wel eens de regenboog gezien. Het is een schitterend natuurverschijnsel. 

Vooral wanneer we de regenboog in zijn geheel zien. Het is dan een boog die voor ons gezicht twee uiteinden verbindt. De twee uiteinden van de regenboog rusten op aarde.

We denken aan de eerste regenboog op aarde. We hoorden er vorige week over.

Het is de regenboog die Noach zag na de zondvloed. Die grote overstroming die op de hele aarde was, waarin mens en dier verdronk. De zondvloed die een gevolg was van de zonden van de mensen. Het was Gods straf. God ziet de zonden niet door de vingers. Zullen we er rekening mee houden?

Gods verbond

Na de zondvloed komt Gods trouw naar voren. De Heere belooft aan Noach dat de aarde niet meer door water zal vergaan. Als teken dat deze belofte waar is, gaf de Heere Zijn regenboog in de wolken. We noemen dit teken een verbond dat de Heere met Noach maakte. Een afspraak. Maar dan wel een afspraak die veel dieper en rijker is dan onze afspraken. Daar kunnen we vaak niet op aan.

Maar wat de Heere zegt, doet Hij. En daarom noemen we zo’n afspraak van de Heere een verbond.

In zo’n afspraak belooft de Heere altijd wat. En omdat het waar is wat Hij belooft, geeft de Heere er een teken bij. Dat bij elkaar noemen we een verbond.

Samenvattend: een verbond is een belofte met een zichtbaar teken. Dat teken bewijst dat de belofte echt waar is.

Je kunt denken aan een trouwring. Als twee mensen trouwen, beloven ze elkaar trouw voor het leven.

Dat zeggen ze niet alleen. Maar als teken dat het waar is wat ze zeggen, geven ze elkaar een ring.

Die ring is een zichtbaar teken dat hun belofte aan elkaar waar is. Steeds als ze hun ring zien, worden ze herinnerd aan wat de ander beloofde. Aan hun afspraak. Aan hun verbond.

Toen Noach na de zondvloed de regenboog zag, werd hij herinnerd aan de afspraak. Dat de Heere Zijn Woord nakomt. Dat de aarde niet meer door water zal vergaan.  

Als wij de regenboog zien, worden ook wij herinnerd aan wat de Heere aan Noach beloofde. En dan te bedenken dat de zondvloed plaatsvond in ongeveer 2459 voor Christus. Dat is ongeveer 1656 jaar na de schepping van Adam en Eva. Na die duizenden jaren is de trouw van de Heere nog even groot als toen. Daar is de regenboog een zichtbaar bewijs van.   

Door Jezus

De Heere kan alleen een verbond met mensen aangaan door middel van Jezus. Jezus is de grote Inhoud van het verbond. Het verbond, het ‘contract’ met de mens, loopt via de Heere Jezus.

Hij is de Weg tot de Vader. Zo werkt dat bij de Heere God.

Dit zagen we ook bij Noach. De regenboog aan de hemel verscheen toen Noach een offer bracht.

De Heere zag en rook het offer van Noach. Toen zei de Heere dat Hij de aarde en de mens niet meer door water zou verderven. Daarna kwam als teken dat deze belofte echt waar is, de regenboog in de wolken (Genesis 8 en 9).

Het offer van Noach is een voorbeeld van hét offer dat Jezus bracht aan het kruis.

Jezus offerde Zichzelf op voor de zonden. Als de Heere dát offer ziet en ‘ruikt’ belooft de Heere (opnieuw) dat Zijn Woord waar is. Dat je daar op aan kunt.

Wat belooft de Heere dan? Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven (Johannes 3:36).  

Als teken dat dit woord echt waar is heeft de Heere een verbond gegeven. Wat was ook al weer een verbond? Een belofte met een zichtbaar teken. Dat teken bewijst dat de belofte echt waar is.

De tekenen van dit verbond zijn nu voor ons de doop en het heilig avondmaal.

Heer’ ik hoor van rijke zegen, keer op keer…

Bovenstaande woorden zijn een gezang. Zo is de regenboog als het ware een gezang over rijke zegen. Van de regenboog gaat een rijke boodschap uit. Waarom?

De regenboog is een weerkaatsing van het zonlicht. Was de zon er niet, dan zou ook de regenboog er niet zijn.

Als Christus er niet was, was er ook geen verbond van genade. Christus is immers de Zon der gerechtigheid. Hij prijst Zich ook aan als het Water des levens. Deze Zon en dit Water ‘weerkaatsen’ de genade die er is bij de Vader. Daarom: zie op Jezus en word behouden.

Kleur van trouw, heiligheid en rechtvaardigheid

De regenboog die wij zien is één groot kleurenspel. Wij zeggen wel eens als iemand schrikt: hij heeft alle kleuren van de regenboog gezien.

De regenboog die Johannes ziet heeft de kleur smaragd. Dat is een groene kleur.

Groen is in de Bijbel de kleur van Gods trouw en genade in Christus. Ondanks de zonden blijft de Heere de Getrouwe voor allen die in Christus geloven.

De regenboog die Johannes ziet is ook een teken van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.

Het ene einde is een ‘preek’ van Zijn rechtvaardigheid. Het andere einde van Zijn heiligheid.

Hij laat niet met Zich spotten. Iedereen die Hem blijft verwerpen, komt eeuwig om.     

De uiteinden van de regenboog die wij zien, zijn ver van elkaar verwijderd. Het is een stille preek van Gods onmetelijke trouw. Het is alsof de regenboog met z’n reusachtige armen de hele aarde omvat. Alsof iedereen onder de regenboog mag schuilen.

De regenboog rondom de troon, is een uitnodiging om te komen naar de troon van de genade.

Twee armen zijn wijd uitgestrekt naar zondaren. Deze armen zeggen zonder woorden: kom maar, er is plaats genoeg. Jezus zegt: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer (Jesaja 45:22). Wat een trouw van de Heere God in Christus.

Tegenstelling

Wat een tegenstelling met ons. Wij zijn niet zo trouw. Ook zijn wij veranderlijk tot en met.

Maar de Heere is de Getrouwe. Daar is de regenboog een teken van. We zingen wel eens: God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Ken jij deze getrouwe Heere al? Straks komt er weer een vloed over de wereld. Veel erger dan de watervloed in de dagen van Noach. Het is de vloed van het laatste gericht. De golven van dit gericht zijn o.a. hoorbaar in toenemende oorlogen, aardbevingen en allerlei ziekten.  

Je bent toch niet doof en blind om dit te horen en te zien?

Voordat deze golven losbarsten word je genodigd om te komen onder de boog van Gods verbond.

De grote inhoud van dit verbond is, zoals we hoorden: Jezus. In Hem zijn alle beloften van de Heere ja en amen. Met andere woorden: in Jezus is God een Waarmaker van Zijn beloften.

In alle gevallen mag je van Jezus ‘gebruikmaken’. Zie je het niet meer zitten op welk vlak dan ook?

Kom ermee d.m.v. het gebed tot Jezus. Heb je last van je zonden? Breng ze bij Jezus.

Hij heeft beloofd dat Hij getrouw en rechtvaardig is om ze te vergeven.

Voel je je eenzaam en verlaten door iedereen? Zeg het Jezus. Kun je niet bidden? Leer van Jezus bidden. Kun je niet geloven? Wat overigens waar is, want niemand kan uit zichzelf geloven.

Kom dan met die onmacht tot Jezus. Kun je maar niet groeien in het geloof? Kom ermee tot Jezus.

Als je de regenboog ziet, denk dan aan de trouw van het verbond van de Heere. Hij kan niet liegen.

Bid: Trek mij tot U, dan zal ik U nalopen. Dan zal ik in U geloven want Uw Naam is Jezus, Redder.