Jezus in het oog hebben - Hebreeën 2:9a

Samenvatting toespraak zondagmorgen 30-5-2021. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman,

06-83571391. Thema van de toespraak: ‘Jezus in het oog hebben’ n.a.v. Hebreeën 2:9a

Vertwijfeld zien

Kan dat: Jezus in het oog hebben? Sta je dan nog wel met beide benen op de grond als je het daarover hebt? Anderen komen aan dit soort vragen niet toe. Daar hebben ze geen tijd voor. Er is ook zoveel te zien. Je komt ogen te kort. Nee, met Jezus houden ze zich niet bezig.

Anderen houden Jezus voor gezien. Ze hebben niet in de gaten dat Jezus hen niet voor gezien houdt. Hij doet er alles aan om hun blikken te vangen. Allerlei zegeningen ontvangen we. Die staan niet op zichzelf, maar het zijn liefdesblikken van Jezus. Hij roept ons daarmee tot bekering. Naast zegeningen kan het ook flink tegenzitten in ons leven. Ook daarmee klopt Jezus op onze levensdeur. Hij wil binnengelaten worden (Openbaring 3:20). Ook al zie je dat niet zitten, Hij ziet het wel zitten.

Weer anderen hebben Jezus wel gezien. Niet lichamelijk zoals wij elkaar zien, maar door het geloof. Vanuit de Bijbel valt er dan licht over Hem. Je krijgt bijvoorbeeld ineens oog waarvoor Hij gekomen is. Wat Zijn taak is en wie Hij is in Zijn Persoon. Je las er eerst overheen en ineens blijft een Woord uit de Bijbel haken.

Als je altijd dezelfde weg naar huis rijdt, doe je dat als een soort robot. Je let niet op de omgeving.

Je zet je blik op oneindig. Tot die ene keer. Je ziet ineens dat er een bijzondere boom langs de kant van de weg staat. Je zegt dan: hoe bestaat het dat ik dat nooit gezien heb? Zo is het als je Jezus mag zien in de Bijbel door het geloof. Dan zeg je: hoe bestaat het dat ik hier altijd overheen las?

Toch kunnen deze mensen weer hun twijfels krijgen. Zeker na de Pinksterdagen. Wat zien ze ervan dat Jezus naar de hemel is gegaan? Dat Hij daar als Koning regeert? Dat Hij met de Pinksterdagen Zijn Heilige Geest heeft gegeven? Ze zien het tegendeel. Het is één en al ellende wat de klok staat in de wereld. Als ze in hun persoonlijke leven kijken, is het niet veel beter. Anderen proberen de zonden eronder te krijgen en het tegendeel schijnt. Zo gaan velen vertwijfeld hun levensweg.

Als het zo is, willen de woorden van vandaag je bemoedigen. Paulus, de schrijver van deze brief, weet wat je bedoelt. Hij wil nu dat je hoger ziet dan de omstandigheden. Hij wil dat je omhoog kijkt.

Daar is Jezus. Dat is vertroostend. Ook al begrijp en geloof je er niets van. Toch doen.

Vertroostend zien

In de hemel is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Jezus, het is Zijn gewone Naam.  

Jezus: met die Naam is alles gezegd. Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mattheüs 1:21). Met die Naam was Hij bekend onder de mensen. Met die Naam werd Hij geroepen als mensen Hem nodig hadden. Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over mij (Markus 10:47).

Reken erop als Hij bij Zijn Naam geroepen werd, dat Hij reageerde. Zo is Hij nog. Als Jezus erbij geroepen wordt, dan kan Hij het niet laten om te helpen. Wat je probleem ook is, roep Jezus erbij.

Kom, vertwijfelden onder ons. Jezus is in de hemel met heerlijkheid en eer gekroond.

Wat dat betekent is in menselijke woorden niet te zeggen. Deze heerlijkheid is de hemelse glans die Hem geheel in bezit heeft genomen.

Iets daarvan werd gezien toen Mozes in contact was geweest met de Heere. Toen glinsterde Mozes’ gezicht toen hij van de berg afkwam van de glans van de Heere (Exodus 34:29).

Iets van die heerlijkheid was ook zichtbaar aan Jezus op de berg der verheerlijking. Die bijzondere geschiedenis toen Jezus op een berg was en Mozes en Elia ontmoette (Lukas 9:29-32).

Het is de heerlijkheid rondom de engelen, toen ze de komst van Jezus’ geboorte bezongen (Lukas 2:9-14). Zodra je je van deze heerlijkheid een voorstelling wilt maken, verblindt het je. Zoals je verblind wordt als je tegen de zon inkijkt of rijdt.

Deze heerlijkheid is als een kroon om Jezus’ hoofd gevlochten.  Zoals een koning een kroon draagt. Van welke kant je het ook bekijkt, je ziet alleen maar de kroon van heerlijkheid.

Het is een teken dat Hij de Koning der koningen is. Alles is aan Zijn macht onderworpen.

Alle koninkrijken van de aarde zijn van Hem. Hij heeft en houdt de teugels in handen.

Wat een troost kan dat zijn als je het niet meer ziet zitten als christen. Als je maatschappelijk, maar vooral geestelijk (weer) bent vastgelopen. Hij heeft alle macht in hemel en aarde (Mattheüs 28:18).

Weet je niet hoe je je moet bekeren en tot geloof moet komen? Hoe je een echte christen kunt worden? Jezus is met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is Koning en wil de touwtjes van jouw leven in handen nemen. Roep tot Jezus en ervaar Zijn liefdesmacht in je leven.

Ben je weer opnieuw onderuit gegaan door je zonden? Voel je daardoor het grote verdriet dat je Zijn Naam en heerlijkheid hebt aangetast? ‘Vreet’ dat aan je? Die gezond zijn hebben deze Medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn (Lukas 5:31,32). Roep Hem erbij.

Ben je geestelijk verder geleid waardoor je steeds meer heerlijkheid in Hem gaat zien? Heb goede moed. Je zult de Koning zien in Zijn schoonheid (Jesaja 33:17). Al Gods kinderen zeggen van Hem: ‘Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk’  (Hooglied 5:16). Over Hem raken ze niet uitgedacht en gepraat. 

Die heerlijkheid van Jezus houdt een belofte in. Het betekent dat allen die Jezus liefhebben ook in die heerlijkheid zullen komen. Hoe onmogelijk het ook voor hen soms is. Wat moeten ze doen om er te komen? Alleen maar door het geloof naar Hem kijken. Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus (Hebreeën 12:2). Zo komen ze er ondanks de strijd van zorg en lijden.

Gods kinderen steken het hoofd omhoog en zullen de kroon ontvangen. Niet om hun heerlijkheid, maar om en door Zijn genade en heerlijkheid. Wat een verwachting.

Verwachtend zien

Als Gods kinderen Jezus in het oog mogen hebben, kijken ze over alle andere dingen.

Net als wanneer je door een verrekijker kijkt. Dan trek je dingen naar je toe, die je met het blote oog niet kan zien. Wat dicht bij je voeten ligt, zie je dan niet meer. Daar kijk je ver overheen.

Gods lievelingen hebben veel zorgen. Zonden, ziekten, verleidingen en soms vallen in de zonden.

Het zou ze soms moedeloos maken. Ze kunnen zich daarop blind staren.

Maar als ze de verrekijker van het geloof mogen hanteren, kijken ze over die dingen heen.

Die zijn er nog wel, maar ze zien ze niet omdat ze dan Jezus in het oog mogen hebben.

Jezus lijkt onbereikbaar. Maar met de verrekijker van het geloof halen gelovigen Hem dichterbij.  

Als je een ingewikkelde verrekijker koopt, moet de verkoper je uitleg geven over de werking. Anders blijf je alles wazig zien. Of nog erger, je kijkt aan de verkeerde kant door de verrekijker. Dan haal je de dingen niet naar je toe, maar je ziet alles super ver weg en klein.

Je begrijpt de strekking. De Heilige Geest wil ons niet alleen de verrekijker van het geloof geven, maar ook uitleg daarbij. Deze uitleg, dit instructieboek de Bijbel, wordt er gratis bijgegeven. Daarin staat de uitleg hoe je ‘verrekijker van het geloof’ het best kunt hanteren.

Dit instructieboek, de Bijbel, vertelt ook alles over jezelf. Dat is geen kleurrijk bestaan, maar een donker bestaan door je zonden. Daarop ben je snel uitgekeken. Als je alleen daarop kijkt, word je een zwartkijker. Vandaar dat veel mensen het niet zien zitten. Ze hebben geen zicht op Jezus.

De verrekijker van het geloof heeft vele mogelijkheden lezen we in het instructieboek, de Bijbel.

De Heilige Geest leert je steeds nieuwe mogelijkheden.

Wat een rijkdommen zien Gods kinderen weggelegd in de hemel bij Jezus. Dat geeft verwachting voor de eeuwige toekomst. Gods kinderen krijgen soms een blik op en in de hemel. Maar hoe het werkelijk is ín de hemel, dat is weggelegd voor ná dit leven.

Heb je deze verrekijker van het geloof nog niet? Hij is te koop zonder geld (Jesaja 55:1). Ga dan nu tot de verkopers en koop hem voor jezelf (Mattheüs 25:9).