Bijbeluur 12 februari 2023 - 'Een les van Jezus' n.a.v. Mattheüs 18 : 1 - 5

 

Een les van Jezus

Mattheús 18:1-5

1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen?

2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;

3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.

5 En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Lukas 9:46-48

46 En er rees een overlegging onder hen, namelijk, wie van hen de meeste ware.

47 Maar Jezus, ziende de overlegging hunner harten, nam een kindeken, en stelde dat bij Zich;

48 En zeide tot hen: Zo wie dit kindeken ontvangen zal in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en zo wie Mij ontvangen zal, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn.

Lukas 22:24-27

24 En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn.

25 En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd.

26 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient.

27 Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.

Afbeelding met hoendervogel, fazantachtige, vogel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Een les van Jezus’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Vind je dat Jezus de lat hoog legt als het gaat om de toegang tot Zijn Koninkrijk of juist niet?
  • Hoe verhoudt zich dit tot onze competitieve wereld vol egoïsme?
  • Is er ook een relatie met Spreuken 11:2?

Als de hovaardigheid (=trotsheid/hoogmoed) komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen (=nederigen) is wijsheid.

  1. Van Matthew Mead (1629 – 1699) is de volgende uitspraak bekend: Een voortreffelijk middel om geestelijke hoogmoed te genezen, is vaak terugzien op dagen van zielsbenauwdheden.
  • Wat bedoeld hij hiermee?

  1. Welke kindkenmerken zijn voor een christen ‘een sieraad’?
  • Waarom?