'Beloofd is beloofd' n.a.v. Johannes 14 : 15 -18

 

Samenvatting toespraak zondag 21-5-2023. Thema: ‘Beloofd is beloofd’ n.a.v. Johannes 14:15-18

Voorganger: evangelist Johan Krijgsman; M:0683571391.

‘Beloofd is beloofd’  n.a.v. Johannes 14:15-18

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren noemen we weeszondag. De discipelen zijn alleen achtergelaten. Hun geliefde Jezus is teruggegaan naar de hemel (Handelingen 1:9). De Heere Jezus heeft ze op Zijn vertrek voorbereid. Hij heeft beloofd ze niet aan hun lot over te laten. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik stuur een andere Trooster. Dat was Zijn belofte. Bij Hem geldt altijd: beloofd is beloofd. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat deden de discipelen dan ook niet. Toch gingen ze niet met de armen over elkaar zitten. Niet in de zin van: Hij heeft het beloofd. We wachten maar af wanneer die andere Trooster komt. Ze hebben er met elkaar om gebeden. (Handelingen 1:14).

Zo doen kinderen ook wel eens. Als hun iets beloofd is, blijven ze net zolang vragen totdat ze het hebben. Ook al weten ze het zeker: wat mamma belooft doet ze. Wat dat betreft kunnen we veel van kinderen leren. Dat zegt de Heere Jezus ook. Als je je niet verandert en wordt als een kindeke, zo zul je het Koninkrijk van de hemel niet ingaan (Mattheüs 18:3).  

Hoe lang bid jij al om de Heilige Geest?

Misschien zeg je: wat een vraag. Ik bid helemaal niet. Ik zie daarvan het nut niet in. Een ander zegt: ik bid niet meer. Het heeft toch geen zin. Hoe weet je dat het geen zin heeft? Spreken jullie uit ervaring? Blijkbaar niet. Anders zouden jullie niet zo spreken.

Gods kinderen spreken uit ervaring. Die weten het: wat de Heere belooft, doet Hij ook. Soms kan het lang duren. Toch is het waar: beloofd is beloofd.

Zou je het niet eens proberen om (weer) te gaan bidden? De Heere Jezus zegt: ‘Bidt en u zal gegeven worden’  (Mattheüs 7:7). Beloofd is beloofd.

Die belofte die de Heere Jezus de discipelen gaf, is liefdevol. Op Zijn beurt zegt Hij tot hen: als je Mij liefhebt, dan moet je doen wat Ik gezegd heb (Johannes 14:15). Niet als een soort voorwaarde.

Niet in de zin van: als jullie Mij liefhebben zal Ik Mijn belofte nakomen. Nee, Hij wil hiermee zeggen dat liefde tot Hem en Zijn geboden nakomen bij elkaar horen.

Je hebt mensen die zeggen de Heere lief te hebben. Intussen lappen ze de geboden aan hun laars. 

De Heere liefhebben en Zijn wil doen horen bij elkaar.

Als het goed is ligt het ook zo tussen ouders en kinderen. Die kinderen gehoorzamen uit liefde.

Niet om er iets mee te verdienen of zo. Zo is het met al Gods kinderen. Ze willen niet anders dan de Heere gehoorzamen. Als ze zien hoe goed Hij voor hen is, kunnen ze het niet op. Helaas komen ze er achter dat ze hardleers zijn. En dan toch nog zoveel liefde van Hem ontvangen? Daar breekt hun hart onder. De Heere zegt dat Hij hen vrijwillig, zal liefhebben (Hosea 14:5). Vrijwillig: uit genade.

Uit liefde tot Zijn discipelen zal de Heere Jezus ook gaan bidden om de andere Trooster (Johannes 14:16). Als Hij bidt, gebeuren er wonderen. Dat weten de discipelen uit ervaring. Hij wordt altijd verhoord door Zijn Vader. Daarom eindigen wij vaak onze gebeden in Jezus’ Naam.

Daarmee belijden we dat wij geen enkel recht op verhoring hebben. Daarom zegt Jezus: ‘Zo gij iets begeren zult in Mijn naam, Ik zal het doen’  (Johannes 14:14). Beloofd is beloofd. Daar kun je van op aan. Om in Zijn naam te bidden, moet mijn naam naar de achtergrond. 

Ik moet naar de achtergrond verdwijnen. Hij moet op de voorgrond verschijnen.

Dat noemen we bekering. Dat is een levenslang proces. Jezus alles. Ik niets. Dat ga je steeds meer leren. Dat leer je jezelf niet aan, maar dat leer je door de Heilige Geest. Als Hij je leven binnenkomt, zet Hij alles op z’n kop. Wat je normaal vond, vind je dan abnormaal. Voorheen zat je nergens mee. Je leefde voor het vaderland weg. Als Hij in je leven komt, wordt alles anders.

Je maakt ook kennis met Zijn wet. Hij handhaaft die wet veel strenger dan de politie. Door rood licht gereden en gesnapt? Dan krijg je een prent. Ook al heb je geen geld, je moet betalen. Je kunt er niet onderuit. Het recht moet zijn loop hebben. 

Zo ervaar je iets van Zijn rechtshandhaving. Ook van jouw wetsovertredingen. Ook hier geldt: beloofd is beloofd. Liever: bedreigd is bedreigd. De mens die zondigt, zal sterven (Ezechiël 18:20). 

Hiervan iets leren is nodig. Zo krijgt de Heere Jezus betekenis voor je. Hij wil al jouw overtredingen verzoenen, vergeven (Psalm 65:4). Beloofd is beloofd.

De Heere Jezus belooft nadrukkelijk dat er een ándere Trooster zal komen. Daarmee zegt Hij opnieuw dat Hij ook Trooster is. Hij is de beste Trooster in verdriet Die er is.

Wie bedoelt de Heere Jezus met die andere Trooster? De Heilige Geest. Die zal Hij naar de aarde sturen. Hij vervult de lege plaats van de Heere Jezus op aarde. Daar denken we met Pinksteren aan. 

We moeten bij het woord Trooster niet op het verkeerde been worden gezet. Natuurlijk, de Heilige Geest troost in verdriet. Maar het betekent veel meer. Hij wil als Trooster hulp geven als er nood is.

Hij bekleedt de functie van Advocaat. Een advocaat hebben wij nodig als we er zelf niet meer uitkomen. Zie je het niet meer zitten? Rijzen de problemen de pan uit? Bij Hem is raad. Wat het probleem ook is. Ben je vastgelopen in religieus opzicht? Dan ben je zeker bij Hem welkom. Religieuze problemen oplossen is Zijn vakgebied. Wat een Trooster! Weet je wat deze Trooster vooral wil doen? Lesgeven in geestelijke lessen. Onderwijzen. Zijn lessen zijn wonderlijk.

Deze Trooster zal ook eeuwig blijven. Wat een wonder. Het is voor al Gods kinderen een wonder dat Hij hun leven binnenkwam. Dat Hij hun bekering en geloof gaf.

Het is een nog groter wonder dat Hij bij hen blijft. Daar maken ze het niet naar. Integendeel.

Toch blijft Hij eeuwig in hen. Beloofd is beloofd. Het is niet te begrijpen. Alleen maar te geloven.

Je gaat er steeds minder van begrijpen en steeds meer van geloven.

Zo wordt vervuld dat de rechtvaardige – dat is Gods kind – uit het geloof zal leven (Romeinen 1:17). Daarvoor zorgt deze Trooster. Dat is Zijn trouw voor ontrouwe mensen. 

Daarbij wordt Hij ook de Geest der waarheid genoemd.

Hij leidt ook in alle waarheid. ‘En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid  en van oordeel’  (Johannes 16:8).

Welke zonde? Dat ik een leugenaar ben. Dat ik zo vaak liefdeloos ben. Dat ik vreemd ga, al was het maar in mijn gedachten. Ja, ook van deze dingen overtuigt Hij. Ook die dingen neemt Hij niet.

Weet je waarvan Hij vooral overtuigt? Van je ongeloof (Johannes 16:9). Dat is onze hoofdzonde.

Het geloof strijdt tegen het ongeloof.

De vraag is niet direct of je een gelovige bent. Natuurlijk is deze vraag wel relevant. Maar weet je van de strijd van het geloof? Het ware geloof is nooit zonder strijd.

In de natuur is het bijna nooit windstil. Toch zijn er momenten dat het echt windstil is. Zo is het met het geloof nooit. Bijna altijd is er de wind van de strijd. Dat is nodig. Een soldaat die nooit oefent, wordt een waardeloze soldaat. Oefening baart kunst. Zo ook hier.

Hoe meer Gods kinderen strijden, hoe sterker het geloof wordt. Dat zijn weer van die lessen die ons verstand te boven gaan. Zo worden ze geoefend in de kennis van de Heere Jezus en van zichzelf.

Naast deze heerlijke belofte, geeft de Heere Jezus ook een waarschuwing. Zo gaat dat bij Hem. Belofte en waarschuwing horen bij elkaar. Hij zegt dat de ‘wereld’ de Heilige Geest niet kan ontvangen (Johannes 14:17). Waarom niet? Omdat wereldse mensen alles van dit leven verwachten.

Ze leven voor het hier en nu. Hun hele leven is gericht op www.nu.nl

Alles is op het hier en nu gericht. Alsof het niet op kan. 

Ons wordt een spiegel voorgehouden. Zo is het met ons vanuit onszelf. Wij zijn werelds. Dat moet en kan veranderen. Hoe? Door deze Trooster. Hij wil bekering en vergeving geven (Handelingen 5:31). Onnodig om te zeggen, maar beloofd is beloofd.

De Heere Jezus zegt dat Hij Zijn discipelen geen wezen zal laten (Johannes 14:18). Hij komt terug. Dat betekent in dit verband: na Zijn opstanding. Dat heeft Hij ook waargemaakt. Je kunt dit ook betrekken op Zijn terugkomst op de laatste dag van de wereld. Zul je erom denken? Hij komt terug om te oordelen. Beloofd is beloofd. Maar ook: bedreigd is bedreigd. Wat is het nodig je nu met God te laten verzoenen. Ik bid het je (2 Korinthe 5:20). Als je hieraan mág beantwoorden dan ontvang je voor eeuwig de Trooster. Hij is getrouw. Daarom komt de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksterfeest. Beloofd is beloofd.