Rust in de onrust van de vakantie n.a.v. Mattheüs 11: 28 - 30

 

Samenvatting toespraak zondagmorgen 30-7-2023. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman.

M: 06-83571391. Thema: ‘Rust in de onrust van de vakantie’ n.a.v. Mattheüs 11:28-30.

‘Rust in de onrust van de vakantie’

Vakantie, wie ziet er niet naar uit? Even bijtanken en bijkomen. Tot rust komen. In het Bijbelgedeelte vanmorgen gaat het ook over tot rust komen. De Heere Jezus heeft het daarover.

Het thema is: ‘Rust in de onrust van de vakantie’. We verdelen dit thema in drieën. 1) Het verband rond die rust; 2) Het komen tot die rust; 3) De reikwijdte van die rust en 4) Het vinden van die rust.  

1) Het verband rond die rust

Wat is er aan de hand? De Heere Jezus heeft een paar steden ernstig de les gelezen. Waarom? Omdat de mensen in die plaatsen zich niet bekeerd hadden. Hij windt er geen doekjes om.

Klip en klaar zegt Hij wat die mensen te wachten staat als ze weigeren zich te bekeren.

Als eersten worden Chórazin en Bethsáïda genoemd. Twee plaatsen ten noorden van het meer van Galilea, vlakbij Kapérnaüm. Uit Bethsáïda kwamen de discipelen Andreas, Filippus en Petrus.

Het waren plaatsen waar het Evangelie rijk had geklonken uit de mond van Jezus. Helaas zonder vrucht. De Heere Jezus vergelijkt deze plaatsen met de heidense plaatsen Tyrus en Sidon.

Twee heidense goddeloze steden. Als daar het Evangelie geklonken had zoals in Chórazin en Bethsáïda, zouden ze zich bekeerd hebben.

Vervolgens noemt de Heere Jezus Kapérnaüm, de stad waar Hij woonde. Hij plaatst die stad tegenover het goddeloze Sodom. Als de Sodomieten hadden meegemaakt wat de Kapérnaümieten hadden meegemaakt, zouden ze nog leven. Zich bekeerd hebben. Wat een ernstige waarschuwing! 

Herkenbaar?

Hoe is het met ons? Wij die het Evangelie horen. Wat doen we ermee? Hebben we ons al bekeerd?

Zo niet, dan staat hier het oordeel wat je te wachten staat. Dan zullen wij ergere straf ontvangen dan seculieren die nauwelijks of niet het Evangelie gehoord hebben. Bekeer je en geloof het Evangelie.

Amsterdam wordt wel eens het Sodom van het westen genoemd. Bid om bekering van Amsterdam.

2) Het komen tot die rust

In het boven geschetste verband staan onze tekstverzen. Dan lees ik iets vreemds.

Jezus antwoordt iemand terwijl er geen vraag wordt gesteld.

Jongens en meisjes: als de meester of juffrouw op school een vraag stelt, antwoord je toch? 

Op wie antwoordt de Heere Jezus dan? Hij antwoordt op opkomende vragen vanbinnen en vanbuiten. Vanbinnen zeggen ze: je werk is allemaal tevergeefs. Niemand bekeert zich. Ze geloven je niet.

Stop er maar mee. Vanbuiten zeggen ze dat Hij een alcoholist en hoerenloper is (Mattheüs 11:19).

Ze beschuldigen Hem vals. Tegen al die beschuldigingen gaat de Heere Jezus antwoorden.

Hij heeft altijd Zijn Woord klaar. Hij dankt Zijn Vader dat Hij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen heeft.

Welke dingen? Verloren gaan om eigen schuld en behouden worden uit genade.

God de Vader heeft dit geheim aan de ‘kinderkens’ geopenbaard.

Kinderkens, de onmondigen zúllen komen tot de rust die Hij aanbiedt. Daar is Hij zeker van.

Wat een zegen als je door genade zo’n kind bent geworden.

Als je al je heil van Hem verwacht. Als je niet meer tegenwerkt. Wat een rust geeft dat.

Welbehagen

De Heere Jezus heeft het tegen Zijn Vader over het welbehagen. Wat is dat? Dat is Gods plan om mensen te redden. Dat gáát door. Kinderen je herkent het wel. Wat vader zegt gebeurt.

Gods welbehagen is Gods eenzijdige ontferming over mensen. Of anders gezegd: Gods eenrichtingverkeer van boven. Niemand is er die die ontferming zoekt of oproept.

Die ontferming zit in God van eeuwigheid. Daar dankt Jezus Zijn Vader voor. Dat geeft Hem rust.

Het welbehagen zorgt ervoor dat er mensen zúllen komen tot Hem. Vijanden van God zúllen vrienden worden. Jezus verduidelijkt in vers 27 dat de Vader dat welbehagen door Hem uitvoert. 

Dan komt de nodiging om tot Hem te komen om rust te ontvangen. Hij wil je verkwikken in de onrust.

Na een lange wandeling op een hete dag is het heerlijk als je water drinkt. Het verkwikt je.

Dan kom je tot rust. Je krijgt weer nieuwe kracht.

Zo is het als je komt tot de Heere Jezus. Als je gelooft in Hem.      

3) De reikwijdte van die rust

De Heere Jezus nodigt iedereen tot die rust te komen die Hij aanbiedt.

Allen die vermoeid en belast zijn. Hij stelt geen voorwaarden.

Je kunt het vergelijken met een dorpsdokter. Iedereen is welkom bij hem. Wie gaan er naar hem?

Hij of zij die een kwaal hebben. Die gezond zijn hebben geen dokter nodig.

Zo is ook Jezus. Iedereen is welkom bij Hem. Dus zij die meer of minder last hebben van hun zonden. Zij die moe zijn van alles wat ‘ik’ heet en moe zijn van anderen. Zij die last hebben van hun ongeloof.

Die ongeloofsvragen hebben. Die niets van Zijn regering begrijpen. Zij die tobben met atheïstische gedachten. Zij die moe zijn van alle godsdienst. Die er ten diepste niets meer van moeten hebben.

Jongeren die zich afvragen of er wel een God is. Of Jezus wel bestaan heeft. Jongeren en ouderen die het liefst overal mee willen breken. Jongeren en ouderen die weer in een bepaalde zonde zijn gevallen. Jongeren en ouderen die vastzitten aan de zonden. Jongeren en ouderen die

Waar je ook mee zit, je bent bij Hem welkom.

Herwaarts

Al nodigend strekt Jezus Zijn armen uit tot mensen in Kapérnaüm en tot ons. Hij zegt: komt herwaarts tot Mij. Herwaarts betekent: kom terug. Kom hierheen.

Het tegenovergestelde van herwaarts is derwaarts. Dat betekent: weggaan van mij.

Juk

De Heere Jezus adviseert Zijn juk op te nemen. Wat is dat? Vroeger had je melkmeisjes die een juk droegen. Dat was een houten blok dat gedragen werd op de schouders. Daaraan zat links en rechts een emmer met melk of water die ze verplaatsten. Het kan zijn dat de Heere Jezus dit bedoelt.

Maar een juk kon ook een houten frame zijn tussen twee dieren die een ploeg voorttrokken.

Door dat houten frame zaten die beesten aan elkaar en gingen ze gelijk op. Trokken ze rechte sporen.

Dit beeld kan Jezus hier ook bedoelen. Hij zegt: doe Mijn juk aan dan trekken we gelijk op.

Dan gaan we in hetzelfde spoor. Dan dragen we de last samen waar je mee zit.

Zijn juk op je nemen betekent: luister naar Mijn leer en bepalingen. Dan zul je rust vinden.

4) Het vinden van die rust

Zijn juk op je nemen geeft de garantie van rust vinden. Niet zomaar een rust, maar een rust voor je ziél. Dan kan het dus in je leven best nog wel tegenzitten. Maar vanbinnen heb je een rust die je voor geen goud van de wereld kwijt wilt. Dat is de rust, de verkwikking van Zijn nabijheid. Van Zijn liefde. Van Zijn vergeving. De rust van in Zijn sporen, naar Zijn liefdeswet te leven.

Dat is niet zwaar en naar, maar zacht en licht.

Juist als je maar in jezelf en met jezelf blijft tobben, heb je het moeilijk. Dat maakt het leven loodzwaar. Maar Zijn juk op je nemen, geeft innerlijke vreugde die met niets te vergelijken is.

Dan is Jezus je Rust en Leven. Je leeft dan uit en met Hem. Dan ga je bidden: Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid.

Zijn juk is zacht. Dit betekent dat Zijn juk bruikbaar, nuttig en aangenaam is. Je doet er je winst mee. Zijn juk is ook niet zwaar. De zonden en voor jezelf leven is zwaar. Zijn juk, Zijn leer is liefdevol.

Door Zijn leer zorgt deze Rustaanbrenger ervoor dat mensen onrustig worden over hun zonden.

Zo komen ze tot Hem.  

Wat het zwaarst is…

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Wat is dat voor jou? Jezelf op de been houden met alle onrust die dat meebrengt? Tot in de vakantie? Of zeg je: ik zoek de rust van mijn ziel bij de Heere Jezus. Ondanks de strijd die dit met zich meebrengt, blijf ik toch zoeken.   

Luister naar Jezus’ vriendelijke raad. ‘Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden’ (Mattheüs 6:33). En: Die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen (krijgt de goedkeuring) van de Heere (Spreuken 8:35).