'Een liefdevol advies in de vakantietijd’  n.a.v. Jesaja 55 : 6

 

Samenvatting toespraak zondagmorgen 6-8-2023. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman.

M: 06-83571391. Thema: ‘Een liefdevol advies in de vakantietijd’  n.a.v. Jesaja 55:6: ‘Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is’.

In deze tijd van het jaar zijn veel mensen op vakantie. Dit is goed en mag. Vergeet niet dat de dood nooit vakantie neemt. Met andere woorden: ook in de vakantie kunnen we op elk moment sterven.

Sterven is God ontmoeten en verantwoording afleggen. Als we dan niet door het geloof in Christus - de Rust bij uitstek - geborgen zijn, is ons sterven vreselijk. Dit geldt uiteraard ook buiten de vakantietijd. De HEERE geeft ons te allen tijde goede adviezen in de Bijbel. Jesaja 55:6 is er één van.

Dit dringende, maar liefdevolle advies, verdelen we in drie gedeelten: 1) De drang in dit advies; 2) De belofte in dit advies en 3) De troost in dit advies. 

1) De drang in dit advies

Onze tekst begint kort en krachtig: Zoekt de HEERE. Dit is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Daar zit drang achter. Sterker: daar zit liefdesdrang achter van de Heere. Dit moet je goed vasthouden.

Als je Jesaja 55 vers 1-6 op je laat inwerken, horen we: komen, vers 1. Luisteren, vers 2 en vers 6: zoeken.

Zoekt de HEERE. Dit houdt in dat we Hem kwijt zijn. Dus het is zo, zoals een mevrouw mij vroeg n.a.v. van de folder: ‘Waar kan ik God vinden’: ben je Hem kwijt dan? Wij zijn God kwijt. Verreweg de meeste mensen zitten daar niet mee. Laat staan dat ze zich druk maken over de vraag hoe het komt dat we God kwijt zijn. Dat we God in het Paradijs zijn kwijtgeraakt, vinden ze een sprookje.

Dat verhaal van Eva die de verboden vrucht plukte, verwijzen ze naar het rijk van de fabelen. Hier zit het probleem. Daarom is er niemand zo verstandig dat hij God zoekt (Jesaja 65:1; Romeinen 3:11). Als men al gelooft dat God er is, dan is het vaak: God is best, maar ik houd Hem voor het lest.

Nu komt de HEERE met de Bijbel waarin staat dat we Hem moeten en mogen zoeken. Hij wil dat Zijn woorden je hart, je leven raken. Dat is tot je bestwil. Hij weet als geen ander hoe leeg en verloren ons leven is zonder God. Dat we op het punt staan voor eeuwig verloren te gaan als we Hem niet vinden. Vandaar die drang: zoekt de HEERE.

Stel dat jij een blinde op de rand van een ravijn ziet lopen. Elk moment kan hij naar beneden storten. Hij, noch zijn geleidehond heeft dat in de gaten. Dan is het toch vreselijk als je niet ingrijpt?

Zo is het met ons. We zijn vanuit onszelf geestelijk blind. Wij hebben niet in de gaten dat het vreselijk is dat we God kwijt zijn. Dat we elk moment in het ravijn van de eeuwige hel kunnen vallen.

Ook onze ‘geleidehond’, ons geweten, ziet dat niet. De Heere wil je met deze oproep redden.

Vanuit Zijn troon, waarop Hij zit in de hemel, komt Hij tot je. Hij vraagt niet of je er eens over na wilt denken. Nee, het is een dringende oproep.

Wanneer gaan we iets zoeken? Als we iets kwijt zijn. Naar een zoekgeraakt duur horloge zoek je intensiever dan naar een zoekgeraakt oud potlood.

Zo is het ook hier. Als de Heilige Geest een geopende Bijbel een open Boek voor je maakt, ga je God missen. Dat je Hem kwijt bent is jouw schuld. Dat leer je belijden.

Je gaat Hem met alles wat in je is, zoeken. Dingen waar je warm voor liep, staan nu veel minder in de belangstelling. Je mist Hem en kunt Hem niet missen. De Naam Jezus gebruik je niet meer als stopwoord. Hij wordt stukje bij beetje realiteit. Je levensantenne wordt op de Heere gericht. Voorheen had je misschien niet veel met de Bijbel, nu wordt de Bijbel jouw belangrijkste Boek. Hoewel je Hem mist, zou je dit ‘missende’ leven voor geen goud van de wereld willen missen.

Dit hele proces dat je van binnen meemaakt, noemt de Bijbel wedergeboorte. Of van ‘geestelijk dood, geestelijk levend’ gemaakt ( Johannes 3:3; Efeze 2:1-10)

Je kunt niet stoppen met zoeken, omdat je gelooft dat God te vinden is. Dat belooft Hij.

2) De belofte in dit advies

In onze tekst staat dat zoekers Hem zullen vinden. Dat sluit het woordje ‘terwijl’ in. Dat betekent dat Hij Zich nu nog laat vinden. Terwijl je nog leeft. Dat is een belofte. Diezelfde belofte vind je ook in Mattheüs 7:7  ‘Zoekt en gij zult vinden’.

Aan het zoeken van de Heere is het vinden van Hem beloofd. Waarom? Omdat die mensen goed en gespannen zoeken? Nee. Weet je waarom de belofte van vinden gekoppeld is aan het zoeken van Hem? Met eerbied gezegd: dat heeft de Heere bij Zichzelf gezworen. Hij kan wat dat betreft van Zijn Woord niet af. Hij is een Man van Zijn Woord. In belofte, maar let wel, ook in Zijn bedreigingen.

Het kan zijn dat je op dit moment denkt: het zal mijn tijd wel duren. Geef mij nog even tijd voor m’n vakantie. Daarna zal ik dit dringende advies misschien opvolgen.

Redeneer niet zo. Dan kan er een tijd komen dat je desinteresse voor God schrikbarende vormen gaat aannemen. De Bijbel zegt dat je dan aan de verharding, of ongehoorzaamheid wordt overgeven

(1 Korinthe 10:1-10).

Om de Heere God te vinden is de Heere Jezus de Weg. Daarom herhaalt Jezus dat aan het zoeken van Hem, de belofte van het vinden verbonden is (Mattheüs 7:7). Om Zijn belofte kracht bij te zetten zegt Hij: Ik ben de Weg om tot de HEERE te komen (Johannes 14:6). Mooier kan toch niet?

Zoek Hem dan. Zeker als je jong bent is het een goede tijd om Hem te zoeken.

Terwijl je dit leest, biedt Hij je Zijn goedheid aan. Dat zit allemaal verpakt in de belofte van het vinden van Hem. Hij nodigt je tot berouw en bekering.

Het vinden van de HEERE betekent een levende relatie met Hem krijgen. Zoals een vrouw en een man in een huwelijk een levende relatie met elkaar hebben. Je gaat wandelen en leven met Jezus. Dat is een groeiproces. Denk nou niet dat jij daardoor de man of vrouw wordt. Juist in dit groeiproces kom je je eigen machteloosheid en ongeloof steeds tegen. De Bijbel zegt dat Hij moet groeien en ik minder worden (Johannes 3:30). De paradox is: wie Hem gevonden heeft, zoekt Hem steeds intensiever.

Aan Hem heb je genoeg, maar je krijgt nooit van Hem genoeg. 

3) De troost in dit advies

De Bijbel leert ons overduidelijk dat wij zondaren zijn. We staan haaks op Zijn wil. Dit is een negatief gegeven. Ondanks dat, adviseert de HEERE ons Hem te zoeken en tot Hem te roepen, te bidden. Terwijl Hij te vinden is, terwijl Hij nabij is. Dus tweemaal ‘terwijl’. Dat is tot troost. Het kan nog.

Met andere woorden: nu Hij nóg te vinden is en nu Hij nóg nabij is.

Hij is ons zeer nabij door middel van Zijn Woord (Romeinen 10:8). Hij is zelfs één met ons geworden doordat het Woord Mens is geworden in de Heere Jezus (Johannes 1:1 en 14). De Heere Jezus is Immánuël, God met ons (Mattheüs 1:23). In de Heere Jezus laat Hij Zich vinden. In Hem is Hij niet de Ontoegankelijke, maar de Toegankelijke. Daarin ligt troost.

Daar ga je iets van ervaren als je Hem gevonden hebt. Dus als de barrière tussen Hem en jou is weggenomen. Als je met vallen en opstaan een levensrelatie met Hem hebt. Dan belijd je dat Hij ondanks jouw zonden, toch in Jezus een God van nabij is. Dat Hij Zich laat aanroepen in Jezus. 

Regelmatig heb je op je werk een functioneringsgesprek. Dan staat er soms een bureau tussen je werkgever en jou. Dat is niet goed. Het bureau kan als een barrière werken en zo het gesprek belemmeren. Zo is het met de Heere niet. Voor hen die Hem hebben gevonden is de barrière van de zonden weggenomen door de Heere Jezus. Hij heeft ze vergeven. Door de innerlijke actie van de Heilige Geest in hun hart, mogen ze dit geloven. De één is zekerder van die vergeving dan de ander. De onzekere wil Hij meer zekerheid van de vergeving geven. Hij wil hun zwakke geloof sterken. 

De Heere roept Zijn kinderen ook regelmatig als het ware op functioneringsgesprek. Waarom?

Om ze te vertellen dat ze geestelijk gesproken slecht functioneren. Ze belijden dat ook voor Hem.

Zo wordt de troost van de onverdiende vergeving door het bloed = de verzoening door Jezus, steeds rijker.

Het Woord van de HEERE is weer tot ons gekomen. Laten we het niet links laten liggen. Vraag of je dit liefdevolle advies mag opvolgen. Alleen dit geeft een goede, ja een gezegende vakantie. Een gezegend leven. Dan is het je begeerte te leven tot eer van de Drieenige God.