Bijbeluur 10-3-2024 : 'Haten zonder reden' n.a.v. Johannes 15: 18 - 27

 

Haten zonder reden


Johannes 15:18-27

18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
20 Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
21 Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.
22 Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
23 Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.
24 Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.
25 Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.


Vragen:


1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Haten zonder reden’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    De boodschap in dit Bijbeluur geeft geen ruimte voor iets goeds in mensen. 
•    Wat doet dat met je?
•    Waar moet je dat (naartoe) brengen?

3.    Als je naar Jezus kijkt, is er geen enkele reden te vinden om Hem te haten. Toch doen we dat als mensen. Om Zijn woorden en om Zijn daden. 
•    Waarom?
•    Op welke manier verandert dit?
•    Wat ervaar je dan?

4.    Wat doet het met je dat we in de Bijbel kunnen lezen dat het Evangelie vijanden van God niet buiten maar binnen sluit?