Bijbeluur 17-3-2024 : 'Een diep gebed vol troost' n.a.v. Johannes 17: 1 - 13

 

Een diep gebed vol troost

Johannes 17:1-13

1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel, en zei: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt.

2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.

3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.

4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kom tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.

13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf.

Jezus christus hand bidden tot god met een dramatische hemel | Premium Foto

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Een diep gebed vol troost’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Het gebed van Jezus in Johannes 17 wordt wel het ‘Hogepriesterlijk gebed’ genoemd.
  • Waarom?
  • Is dit gebed alleen tot troost voor gelovigen? Waarom wel/niet?

  1. Wat leer je van de belijdenis uit de Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 26) over dat God niet alleen door Jezus, maar ook door gelovigen Vader genoemd wordt?

Wat geloof je, als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof dat de Vader van onze Heere Jezus de hemel en aarde, met alles wat erin is, uit het niets heeft geschapen.

Hij onderhoudt en regeert de schepping door Zijn eeuwig plan en voorzienigheid.

Door de Heere Jezus is Hij ook mijn God en Vader en ik vertrouw helemaal op Hem.

Ik twijfel er niet aan dat Hij voor mij zorgt en mij alles zal geven wat mijn lichaam en ziel nodig hebben.

Ook het lijden in deze wereld gebruikt Hij voor mijn bestwil.

Dit kan Hij doen, omdat Hij een almachtige God is.

Hij wil dit ook doen omdat Hij een trouwe Vader is.

  1. Welke relatie zie je tussen het gebed van Jezus in Johannes 17 vers 11 en de volgende Bijbeltekst van de profeet Jesaja in hoofdstuk 54:10?

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.