Bijbeluur 24-3-2024 : 'Zalig in lijden' n.a.v. 1 Petrus : 12 - 19

 

Zalig in lijden

1 Petrus 4:12-19

12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;

13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.

14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit;

16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.

17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Alleen uit genade zalig

 

 

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Zalig in lijden’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Is de gemeenschap aan het lijden van Jezus door een christen te (ver)dragen?
 • Waarom wel/niet?
 • Zo ja, hoe?

 1. Lees het onderstaande gedeelte uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis over gelovigen.

De universele christelijke kerk

Wij geloven dat er één algemene, universele Kerk is.

Dit is een heilige gemeente en samenkomst van alle ware gelovigen, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus.

Zij zijn gewassen door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld met de Heilige Geest. 

Deze Kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe.

Want Christus is een eeuwige Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn.

Deze heilige Kerk is soms een periode maar heel klein, of het lijkt zelfs dat de Kerk verdwenen is.

Toch wordt de Kerk door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld.

Bijvoorbeeld tijdens de gevaarlijke tijd onder koning Achab. Toen heeft de Heere zevenduizend mensen ervoor bewaard, dat zij hun knieën niet bogen voor de afgod Baäl.

Ook is Gods Kerk niet gevestigd in of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen. Zij is verspreid en verstrooid over de gehele wereld.

Toch vormt zij door de kracht van het geloof een eenheid in hart en wil en in één en dezelfde Geest.

 • Vind je de volgende zaken uit de toespraak in deze belijdenis terug?
 • Lijden
 • Verwachting van de eeuwige zaligheid
 • Nu al zalig zijn

 1. Is het normaal (zie ook onderstaande Bijbeltekst) dat we in Nederland als gelovigen vrijheid en rust ervaren?
 • Waarom wel/niet? Leg uit.

Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. (2Timotheüs 3:12)

Alleen uit genade zalig

 1. Welke les krijg je in vers 19 van 1Petrus 4?

Aan welke uitspraak van Jezus kun je hierbij denken?