Wie is God? - Exodus 3:14

 

Samenvatting toespraak zondagmorgen 16-10-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wie is God?’ n.a.v. Exodus 3:14

Herkenbaar
God, wie is Hij eigenlijk? Waar vind ik Hem? Wat wil Hij van mij? Dit kunnen bekende vragen zijn. Misschien wel voor jou. Je weet soms niet waar je Hem zoeken moet. Toch kan het dat je bent gaan verlangen naar Hem. 
Voor anderen zegt God nauwelijks iets. Ze lopen niet met bovengenoemde vragen. Hij bestaat volgens hen niet. Punt uit. Ze zijn Hem nog nooit tegengekomen. 
Ze lijken op de Russische astronaut Gagarin. Hij zei na zijn bezoek aan de ruimte: ‘Ik ben God niet tegengekomen’. Nou dat klopt. Want op zo’n manier moet je God niet zoeken. Wat een arrogantie!  
Al ben je de Heere God dan nog nooit tegengekomen, toch wil Hij contact met jou. Zelfs heel graag. Van Zijn kant heeft Hij er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. Daar horen we nog van. 
Weer anderen twijfelen aan Zijn bestaan. Maar om nu te zeggen dat Hij niet bestaat, gaat hen te ver. 
Maar geloven in Hem, gaat hen ook te ver. Kortom, wat een bekende vragen leven er op dit gebied. 

Bijbel
Waar kunnen we God dan wel vinden? In de Bijbel. Dit ‘vinden’ moet je zo opvatten dat de Bijbel een onweerstaanbare kracht op je gaat uitoefenen. Dit ‘doet’ Hij door Zijn Heilige Geest. 
Je raakt aan de Bijbel verslingerd. Daaraan zie je dat de Bijbel een wonderlijk Boek is. 
Er is geen boek dat verder in het verleden teruggaat dan de Bijbel. Er is ook geen boek dat verder de toekomst inkijkt. De Bijbel is actueel tot en met. 
De Bijbel is er ook duidelijk over: God blijft niet verborgen. Hij leeft met mensen mee. In de Bijbel laat Hij zien wie Hij is. Daar moet je nu terecht oog voor krijgen. Ik heb wel eens gezegd dat je daar de bril van de Heilige Geest voor nodig hebt. Hij wil je die ‘bril’ opzetten. Sta dit dan niet tegen met van alles en nog wat. ‘Lees de Bijbel het Boek voor u’ staat er op het pand aan de Lijnbaansgracht. 
Door de Bijbel te lezen, kun je de Heere God leren kennen. Dit zien we duidelijk in de geschiedenis die we gelezen hebben.

Mozes
In deze geschiedenis wordt Mozes (geboren 1526 voor Chr.) geroepen om leider te zijn. 
Zijn naam betekent ‘trekken uit’. Nou, dat zal de Heere bij hem doen. Vroeger als baby, werd hij al uit het water ‘getrokken’. Nu zal de Heere Mozes ‘trekken’ om Hem te volgen. 
Zo doet Hij het altijd. Hij zorgt ervoor dat mensen Hem gaan volgen en dienen. 
Mozes is al tachtig jaar en moet het volk Israël gaan leiden vanuit Egypte naar Israël. Een zware en onmogelijke taak. Mozes had er waarschijnlijk nooit meer op gerekend. Mozes’ carrière was mislukt. 
Veertig jaar heeft hij geleefd als geadopteerde prins in het paleis van Egypte. We zouden vandaag de dag zeggen: hij leefde daar ‘als god in Frankrijk’. Hij doorliep de universiteit van Egypte en haalde op zijn sloffen z’n master. Een gouden toekomst lag voor hem. Maar hij beging een verschrikkelijke vergissing, een zonde. Hij vermoordde als Jood een Egyptenaar. Dat zette kwaad bloed bij de Egyptenaren. Daarom vluchtte hij uit Egypte. Dat was veertig jaar geleden. 
Nu is hij alweer veertig jaar schaapherder in een vreemd land. Wat een verschil: van prins tot schaapherder. Wat een degradatie. 
Misschien heb je er weet van in je werk of hoe dan ook. Je bent gedegradeerd. Wat een pijn en verdriet geeft dat. 
Ondanks die degradatie, wordt Mozes nu geroepen als leider. Wat een promotie. 
Een promotie heb je misschien ook wel eens meegemaakt. Dank de Heere daarvoor. 
Maar Mozes sputtert tegen. Hij voelt zich onbekwaam en dat is te begrijpen. Hij zegt tegen de Heere: 
Ik? Moet ik naar de Farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? (vers 11). Dat is onmogelijk voor mij. Hij vraagt zich ook af in wiens naam hij dit moet gaan doen (vers 13). 

Ook Mozes heeft dus nog vragen over en aan God. In feite vraagt Mozes: wie bent U? 
Notabene iemand die de Heere kent met hart en ziel. Iemand die met Hem wandelt en leeft. 
Misschien heb jij ook vragen over en aan God. Van sommige dingen in je leven snap je niets meer. Doe als Mozes. Ga ermee tot de Heere in het gebed en vraag het eenvoudig aan Hem. 

Zijn Naam
Ondanks het tegensputteren van Mozes, geeft de Heere antwoord. De Heere reageert vol begrip naar Mozes. Zo is de Heere. Hij heeft veel meer geduld met mensen dan wij. Daar kunnen wij van leren.
Hij vertelt aan Mozes wie Hij is. Hij doet dat op een speciale manier. Hij zegt tegen Mozes ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. De HEERE (vers 14). Je kunt ook zeggen: Ik ben Die Ik ben. Dit is Zijn ‘visitekaartje’. Deze naam komt in allerlei variaties meer dan 6800 maal voor in het Oude Testament!  


Wat een wonderlijke naam. Er is er maar Een Die dit kan zeggen. Deze Naam maakt duidelijk wie God is. Hij is Onveranderlijk, de Onvergankelijke en de Onwrikbare. Hij blijft Zichzelf steeds gelijk. 
Hij houdt Zich aan Zijn Woord en beloften. Uit Zijn naam volgen Zijn daden. Zijn Naam is klein, maar Zijn daden zijn groot. Zijn Naam is een geloofsbelijdenis. Wie Hem met deze Naam aanroept, doet nooit tevergeefs een beroep op Hem. 
In Jezus heeft Hij Zichzelf op de rijkste wijze in deze Naam laten zien. Daarom zei Jezus: Zo u iets zult begeren in Mijn Naam, Ik zal het doen (Johannes 14:14).  
Op Hem kan Mozes en kunnen wij bouwen. Hij schrijft de geschiedenis. Die geschiedenis kun je lezen in de Bijbel. Alles wat er op dit moment in deze spannende tijd gebeurt, kun je daarin lezen. En dan volhouden dat er (waarschijnlijk) geen God is? Dat is je ‘kop’ in het zand steken. Net als Farao, die vroeg: Wie is de Heere? Ik ken Hem niet. Waarom zou ik Hem dan gehoorzaam zijn? (Exodus 5:2). 

Kort en krachtig
Ik ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL is ook een korte, maar krachtige en veelzeggende boodschap. Het loopt Hem niet uit de hand. Wat een troost kan dit zijn. Juist in onze tijd die bol staat van onrust, spanning en liefdeloosheid. 
Wat denk je bijvoorbeeld van de bizarre verkiezingsstrijd in Amerika? Trump en Clinton geven elkaar constant vegen uit de pan. Ze vechten elkaar de tent uit. Het is zelfs bij het schunnige af. 
Moet straks één van die twee een grote wereldleider worden? Je moet er niet aan denken. 
En wat denk je van de Russische dreiging richting een verdeeld Europa? Kunnen we over vijf jaar nog zo rustig leven zoals we nu doen? Om niet meer te noemen: de constante terroristische dreiging.
Daarnaast heb je de vele vluchtelingen en alle andere toenemende ellende. 
Nee, het is allemaal niet mooi wat er gaande is. We leven op een kantelende wereld.
Jezus heeft voorzegd dat deze tijd zal aanbreken. Dit kun je lezen in de Bijbel.

Wie is God?
Hij is de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Met deze Naam is alles gezegd. IK ZAL. Hij zal ervoor zorgen dat mensen aan Zijn kant worden gebracht. Zoals Hij Mozes ‘trok’ en ‘gewillig’ maakte om Hem te volgen, zo doet Hij dit nog. Als Hij Zijn liefde geeft in jouw hart, is het gedaan met je opstand. 
Je wilt dan de IK ZAL volgen door middel van Jezus. Zijn Naam en Persoon druk je dan aan je hart.
Wie is God? Hij ziet ons uit de hemel. Hij ziet al de ellende in deze wereld en die van jou. Dit gaat Hem aan Zijn hart. Hij is geen God Die op afstand blijft. Hij is in Jezus in deze ellendige wereld neergedaald. Niet voor Zichzelf. Maar om te verlossen en de bevrijden. Hij wil mensen een nieuwe toekomst geven. De IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL belijdt met deze naam dat Hij geen plezier heeft in jouw eeuwige ondergang. Zo is God. 
Wie is God? Door Jezus een Zoeker en Behouder van verloren mensen. Nu en tot de tijd dat Jezus terugkomt.    

English version

Summary speech Sunday 16-10-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Who is God?" w.r.t. Exodus 3:14

Recognizable
God, who is He really? Where can I find Him? What does He want from me? This may be familiar questions. Maybe for you. You sometimes don't know where you must seek Him. Yet it may be that you start longing for Him.
For others God hardly means something. The questions mentioned above don't worry them. He does not exist according to them. That's it. They have never met Him.
They resemble the Russian astronaut Gagarin. He said after his visit to space: ' I didn't come across God'. Well, that's right. For in such a way you should not seek God. What arrogance!
Though you never came across the Lord God , yet He wants to contact you. Even really with pleasure.  He diligently exerts Himself to make that possible. We'll hear from that.
Others doubt His existence. But to say that He does not exist goes a bit too far.
But to believe in Him, goes too far as well. Basically, what familiar queries are there  in this area.

Bible
Where do we then be able to  find God? In the Bible. By this "finding" you should understand that the Bible is going to exert an irresistible force on you. This He'does' by His Holy Spirit.
You become addicted to the Bible. That demonstrates that the Bible is a wonderful book.
There is no book that goes back further into the past than the Bible. There is also no book that further looks into the future. The Bible is thoroughly up to date.
The Bible is also clear about: God does not remain hidden or elusive. He sympathizes with people. In the Bible He shows who He is. You just should catch sight of it. I once said that you need  the 'glasses' of the Holy Spirit for it. He wants to put those 'glasses' on your nose. Don't raise objections or an aversion against that with anything and everything. "Read the Bible, the Book for you”,'it says on a building on the Lijnbaansgracht.
By reading the Bible, you can come to know the Lord God. We see this clearly in the history we have read.

Moses
In this story Moses  (born in 1526 BC.) is called  to be a leader. His name means 'pull out '. Well, that the Lord will do with him. Previously, as a baby, he was already "pulled" out of the water. Now the Lord will draw him to follow Him.
That's His approach with mankind. He causes people to follow and serve Him.
Moses is already eighty years old and must lead the people of Israel from Egypt to Israel. A heavy and impossible task. Moses most probably never counted on it anymore. Moses' career had failed.
Forty years he lived as an adopted prince in the palace of Egypt. Today we would  say he lived there "like being in clover".
He attended the university of Egypt and took his master degree in his stride. A bright future lay ahead. But he committed a terrible mistake, a sin. He killed as a Jew, an Egyptian man. That caused bad blood among the Egyptians. Therefore, he fled from Egypt. That was forty years ago.
Now he's already been a shepherd forty years in a foreign country. What a difference from prince to shepherd. What a demotion.  Maybe you've experienced a similar case  in your work or whatever. You are degraded. What a pain and sorrow that may cause.
Despite this downgrading, Moses is now called as leader. What a promotion.
Perhaps you lived through a similar experience. Thank the Lord for that.
But Moses started to bluster. He feels incompetent and that is understandable and says to the Lord:
I? Should I go to Pharaoh and lead the Israelites out of Egypt? (Verse 11). That's impossible for me. He  wonders in whose name he has to do this (verse 13).

Consequently alsoMoses has questions about and to God. In fact, Moses asks: Who are You? Nota bene someone who knows the Lord with heart and soul. Someone who walks and live with Him.
Perhaps you have questions about and to God as well. Some things in life go beyond your understanding. Do as Moses does. Take it to the Lord in prayer and simply ask Him.

His Name
Despite the sputtering of Moses, the Lord gives answer. The Lord responds with understanding to Moses. Thus the Lord is. He has much more patience with people than we have. There we can learn from.
He tells Moses who He is. He does so in a special way. He says to Moses, "I AM WHO I AM. Jehovah. You can also say: I am Who I am. This is His calling card.
This name occurs in many variations – over 6800 times –- in the Old Testament!

What a wonderful name. There is only One Who can say this. This name makes it clear who God is. He is unchangeable, the Everlasting and the Immovable. He remains the same Himself.
He sticks to His Word and promises. Out of His name follow his deeds. His name is small, but his deeds are great.
His name is a creed. Who calls Him by this Name, will never appeal to Him in vain.
In Jesus He revealed Himself in the richest way in this Name. That is why Jesus said, If you shall ask anything in My Name, I will do it (John 14:14).
On Him Moses and we can build. He writes history. That history you can read in the Bible. Everything that is currently happening in this exciting time, you can read in it. And.... yet insist and persist that there is (probably) no God? That's burying your head in the sand. Like Pharaoh did , who asked: Who is the Lord? I do not know Him. Why would I then obey Him? (Exodus 5: 2).

Short and sweet
I WILL BE WHO I AM is also a short, but powerful and meaningful message. It does not run Him out of control. What a consolation this may be. Especially in our time that is full of turmoil, tension and lovelessness.
What do you think of the bizarre election campaign in America? Trump and Clinton constantly have a fling at each other. They fight each other out of the tent. It comes even down to ribald, vulgar treatment and accusations.
Must one of those two become a major world leader? Only the thought of it makes you vomit.
And what about the Russian threat towards a divided Europe? Can we live so quietly as we now do after five years? Not to mention more: the constant terrorist threat.
Moreover, the many refugees and other increasing misery that make governments' hair stand on end not knowing what to do.
No, it's all not nice what is going on. We live in a world totally out of balance.
Jesus foretold that this time would come. This can be read in the Bible.

Who is God?
He is the I AM THAT I AM. This name says everything. I WILL. He will cause people to be brought to his side. As he made Moses 'willing' and 'pliable' to follow Him, He still does this. If He gives His love in your heart, it is done with your rebellion. Then you want to follow the I WILL in the Person of Jesus. Then you clasp His Name and Person to your heart.
Who is God? He sees us from heaven. He sees all the misery in this world and that of yours. This will go to His heart. He is not a callous God who stays remote. He descended in Jesus in this miserable world. Not for Himself. But to redeem and liberate. He wants to give people a new future. The I WILL BE WHO I AM confesses with this Name that He has no pleasure in your eternal ruin. That's the property of God. Who is God? Through Jesus a Saviour and a Sustainer of lost people. Now and until the moment that Jesus will comes back.