Verwachtingsvol leven - Genesis 49:18

Samenvatting toespraak zondagmorgen 27-11-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Verwachtingsvol leven’ n.a.v. Genesis 49:18

Leven en dood
Het leven en de dood staan zeker in onze tijd volop in de belangstelling. De levensverwachting is bijvoorbeeld gestegen ten opzichte van jaren geleden. Mensen worden ouder. 
Leven, wie wil niet langer leven? Maar als het dan even kan, zonder zorgen, ziekte en zwakte. 
Zodra dat om de hoek komt kijken, wordt het moeilijk. Dan moet er een mogelijkheid zijn uit het leven te stappen. En die mogelijkheden zijn er volop in onze tijd. 
Zelfs als er geen moeiten zijn, moet je uit het leven kunnen stappen. Vandaar de discussie over een voltooid leven. Het zelfbeschikkingsrecht staat hoog op de agenda. 
Leven en dood, men weet er ten diepste geen raad mee in onze tijd. Is het geen teken van de diepe verlegenheid en aangrijpende sprakeloosheid van de leegte van de seculiere mens? 
Wordt het bovenstaande niet tot een vanzelfsprekende optie? Misschien tot een opgedrongen optie?  
Wat is trouwens een voltooid leven? Is dat als een mens aan eenzaamheid lijdt? Hoe erg dat ook is? Of als ze naar eigen besef niets meer hebben om voor te zorgen en voor te leven? Hoe moeilijk dat ook is? Is een voltooid leven als de maat vol is? Als het hier gedaan is. Als alles voorbij is? 
Wat een platte uitzichtloze gedachte als het zo is. 
Weet je wat een voltooid leven is? Dat is een verzoend leven. Een leven dat God gevonden heeft. 
Een leven dat op een rechte lijn met God de Vader staat. Een leven dat hét Leven, Jezus Christus gevonden heeft. Dat geloofszicht op Hem gekregen heeft. Dat met Hem leeft. 
Wat kenmerkt dat leven? Dat het zich weet in de hand van God. Zoals een kind zich veilig weet aan de hand van moeder. Dat de Heere bepaalt wanneer het hier en nu voltooid is. 

Vader Jakob
Weet je wie zo’n leven had in de oudheid? Vader Jakob. Misschien herinner je hem nog van de verhalen van school vroeger. Of misschien van dat liedje: Vader Jakob, vader Jakob, slaapt gij nog…
Hij hoort in het rijtje van Abraham en Izak. Het is één geheel: Abraham, Izak en Jakob. 
Deze Jakob heeft een voltooid leven. Hij verwacht de Heere. Naar Hem ziet hij uit. 
Zo’n leven met die verwachting noemen we een adventsleven. Advent betekent uitzien naar, verwachten van. In het kerkelijk leven kennen we ook zo’n periode. Het zijn de vier weken die voorafgaan aan het kerstfeest. Vandaag is het de eerste van de vier. In die weken denken we na over het verwachten en uitzien naar en van de Heere Jezus. Met advent begint ook het kerkelijk jaar.

Sterfbed
In deze geschiedenis komen we vader Jakob tegen op z’n sterfbed. Het is het jaar 1859 voor Christus. Jakob is zichzelf in de goede zin van het woord zat. Ondanks dat Jakob een kind van de Heere was geworden, had hij last van zichzelf. Van zijn geniepigheid en achterbaksheid bijvoorbeeld. 
Dat leven is hij meer dan zat. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar de Heere. Hij wil naar Hem toe in de hemel. Om voor altijd verlost te zijn van zichzelf.
Al zijn zonen staan rondom z’n sterfbed. Eén voor één krijgen ze een zegenwens van Jakob mee.
Prachtig als je als vader op het einde van je leven die gelegenheid krijgt. 

Dat is anders dan dat echtpaar dat gekozen had om uit het leven te stappen. Het is nog niet zo lang geleden. Hun kinderen wisten dat pa en ma naar hun eigen zeggen een voltooid leven hadden. 
Ze wilden uitstappen. Ook hun kleinzoon was het ermee eens dat opa en oma voor de dood kozen.  Voordat het einde kwam, moest er eerst nog een feestje met de kinderen gehouden worden. Daarna zijn pa en moe hand in hand het leven uitgestapt. Volgens een zoon een vredig gezicht en einde…
Vreselijk als je zo bewust je leven beëindigt. Wat koud wat hard wat plat. Als je dit zo doet heb je geen enkel benul wat sterven inhoudt. Dan zie je de dood als vriend en niet als vijand. 
Dat is tegennatuurlijk. Dan ben je nog minder geworden dan een dier.

De Bijbel zet de dood neer als de laatste vijand. De dood hoort immers niet bij het leven. De dood hebben wij als mensen het leven binnengehaald door ons afscheid nemen van God. Door het recht in eigen handen te nemen. Het zelfbeschikkingsrecht dat er al heel vroeg bij mensen uitkwam. 
Adam en Eva waren de eersten die het recht in eigen hand namen. Wat een ellende, wat een zonden zijn daaruit voortgekomen. Echt geloof me: dit is de oorzaak waarom het steeds beroerder gaat in het leven. Dit is de oorzaak dat men de dood als vriend en oplossing gaat zien. Wat een dwaasheid. 

Geloof
Jakob ligt als een gelovige op zijn sterfbed. Jakob is in de goede zin van het woord zichzelf niet meer. Ook is hij niet meer van zichzelf. Hij is van de Heere Jezus. Van zijn Zaligmaker. Van zijn Redder.


Als dat het geval is in je leven, verwacht je Hem, zie je naar Hem uit. Dán is je leven voltooid. 
Je beantwoordt dan weer aan je oorspronkelijke doel. Want echt mensen, zonder Jezus heb je geen leven. Ook al lijkt een leven zonder Jezus het één en al. Al lijkt een leven zonder geloof in een hiernamaals, alles voor het hier en nu. Vergeet het maar. Het is een leeg leven. Inhoudsvol wordt je leven pas als het gevuld wordt met de liefde van God. Wat is Gods liefde? Dat is de Heere Jezus. 
Zo was het bij vader Jakob. Vandaar die wonderlijke onderbreking in zijn zegen aan zijn zonen. 
Ineens zegt hij: op Uw zaligheid wacht ik, HEERE. Hij zegt dit zomaar tussen de regels door. 
Vanuit het oorspronkelijke woord mag je ook zeggen: op Uw zaligheid hoop ik, HEERE. Of op Uw zaligheid loer ik, HEERE. 

Zalig
Het woordje zalig gebruiken we weleens. Het is zalig weer of we hebben zalig gegeten bijvoorbeeld.  
Het bijbelse begrip zalig is vol van God zijn. Helemaal in Hem opgaan. Dat is bijzonder want van God zijn we niet vol. Hij kan van ons gestolen worden. We zijn leeg van Hem en vol van onszelf. 
Vandaar dat we zonder God ook nooit echt tevreden zijn. We hebben nooit genoeg. 
We zijn op onszelf gericht. Dat is nog eens zonde. Daarom is het ook zo’n puinhoop in de wereld. 
Jakob is niet meer op zichzelf gericht. Hij heeft het over Úw zaligheid. Hij zegt dus niet mijn zaligheid.
Maar Uw. Het gericht-zijn op zichzelf is verplaatst naar het gericht-zijn op God. Daar heeft Jakob een lang leven voor nodig gehad. 
We zijn niet zomaar vanaf onszelf gekeerd naar de Heere. Dat is een levensles van een leven van bekering. Bekering is immers steeds meer van jezelf afzien en gericht worden op de Heere God. 
Dan heb je een verwachtingsvol leven. Maar zoals we al zeiden, dat valt niet mee. Dat kost strijd.
Je kunt het vergelijken met een boom die je de andere kant op wilt laten groeien. Dan sla je naast de boom een paal in de grond. Tussen die paal en de boom span je een spanband. Het duurt jaren voordat de boom de andere kant op buigt. 
Zo doet de Heilige Geest het bij mensen die Hij op God wil richten. Hij spant de spanband van de liefde tussen God en jou. Je buigt steeds meer door naar Hem. Soms heb je de neiging weer even terug te buigen, de verkeerde kant op. Dan spant de Heilige Geest de spanband van de liefde wat strakker aan. Wat een zalig leven is dat.

Zaligheid
Jakob heeft het over zaligheid. Jakob zegt letterlijk: op Uw ‘Jesjoea’ wacht ik. Je hoeft geen Hebreeuws gestuurd te hebben om daar de naam Jozua in te zien. Jozua is dezelfde naam als Jezus. 
Eeuwen later zal de engel tegen Maria zeggen: U zult Zijn naam heten Jezus. Waarom Jezus? Want Hij zal Zijn volk, Zijn kinderen zalig maken van hun zonden. Jezus, dat is Zaligmaker, dat is zaligheid. 
Nu begrijp je wat Jakob eigenlijk op zijn sterfbed zegt: op Uw Jezus wacht ik, HEERE. Dit zegt Jakob door het geloof. Want het duurt nog 1859 jaar voordat Jezus geboren wordt. Toch verwacht Jakob Hem. Jakob had een verwachtingsvol leven. 
Als we dat hebben zullen we niet teleurgesteld worden. Dat zegt de Bijbel (Jesaja 40:31). 
Ik bid en hoop dat je er ervaring mee hebt. Heb je dat niet? De Heilige Geest wil de spanband van de liefde van Jezus ook bij jou aanbrengen. Dan raak je uitgekeken op jezelf. Maar je raakt nooit ‘uitgekeken’ op de Heere Jezus. Dan heb je toekomst. Dan heb je een verwachtingsvol leven. Dan heb je een voltooid leven in de juiste zin van het woord. Daar volgt maar één antwoord op: amen.  

English version

Summary speech Sunday 27-11-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: " Life expectancy” w.r.t. Genesis 49:18

Life and death
Life and death are, certainly in our time, fully in the spotlight. Life expectancy, for example, is increased compared to years ago. People grow older.
Life, who does not want to live longer? But if it is possible at all, without worry, sickness and weakness.
Once that is involved, it will become difficult. There must be an opportunity to step out of life. And those opportunities are plentiful in our time.
Even if there are no troubles, no worries you should be able to step out of life. Hence the debate over an accompliced life. Self-determination is high on the agenda.
Life and death, we are profoundly at our wits'end  in our time. Is it not a sign of deep embarrassment and moving speechlessness of the emptiness of the secular human?
Does not what is mentioned above lead to a self-evident option? Perhaps to a forced option?
What is actually a consummated life? Is that if a person is suffering from loneliness? How bad is that? Or if they have nothing in their own perception to care for and live for? How difficult that may be ? Is a life accomplished when enough is enough? If it is done here. When everything is over? What a vulgar, hopeless thought if that is the case.
Do you know what a complete life is? That's a reconciled life. A life that has found God.
A life that is in a straight line with God the Father. A life that has found the Life, Jesus Christ. That  has gotten a sight of faith on Him. A life that lives with Him.
What characterizes this life? It finds itself in the hand of God. As a child feels safe on mother's hand. It's a life that the Lord determines when its here and now is consummated.

Father Jacob
Do you know who had such a life in ancient times? Father Jacob. You may remember him from the stories at school in your childhood. Or maybe that song: Father Jacob, Father Jacob,  are  you still sleeping ...( Dutch version)
He belongs in the line of Abraham and Isaac. It's a unity: Abraham, Isaac and Jacob.
This Jacob has a completed life. He expects the Lord. He looks forward to Him.
Such a life with that expectation we call a  life of advent. Advent means look forward to, expect from. In the ecclesiastical life we know such a period as well. These are the four weeks preceding Christmas. Today is the first of the four. In those weeks, we think about the expectation of and  looking forward to the Lord Jesus. With Advent begins the ecclesiastical year.

Death bed
In this story, we come across father Jacob on his deathbed. It is the year 1859 BC. Jakob is fed up with himself in the proper sense of the word. Despite that Jacob had become a child of God, he was troubled with himself. With his sneakiness and backstabbing for example. He is ultimately fed up with that life. He therefore yearningly looks forward to the Lord. He wants to be with Him in heaven. To be forever rid of himself.
All his sons are standing around his deathbed. One by one they will have a blessing from Jacob.
Wonderful if you, as a father, get that opportunity at the end of your life.

That's a life of difference from that couple who had chosen to step out of life. It occured quite recently. Their children knew that mom and dad in their own words, had an accomplished  life.
They wanted to step out. Their grandson also agreed that his grandparents chose death. Before the end came, first there was to be a party with the children. After that mom and dad stepped out of life hand in hand. According to a son with a peaceful face and end ...
Terrible if you end your life so deliberately. How cold , how callous, how vulgar. If you do this with full awareness  you don't have the slightest notion what dying means. Then you see death as a friend and not as an enemy. That's unnatural. Then you 've become still less than an animal.

The Bible puts the death as the last enemy. Indeed, death is not part of life. As human beings we've brought in death by to say goodbye to God. By taking the law into our own hands. The right of self-determination that emerged already in a very early stage in humans. Adam and Eve were the first who took the law into their own hands. What a mess, what sins have been derived from it. Really believe me: this is the reason why it is getting worse and worse in life. This is the reason that people are going to see death as a friend and solution. What a folly.

Faith
Jakob lies as a believer on his deathbed. Jacob is, in the proper sense of the word, no longer himself. He also no longer belongs to himself. He belongs to the Lord Jesus. His Saviour. His Redeemer.
If that's the case in your life, you expect Him, you look forward to Him. Only then your life will be accomplished.
Then you answer your original goal. For sure friends, without Jesus you have no life. Even though a life without Jesus seems the one and all. Even though a life without faith in an afterlife seems to offer everything for the here and now. Forget it. It is an empty life. Your life is only worthwhile when it is filled with the love of God. What is God's love? That is the Lord Jesus.
So it was with Father Jacob. Hence the miraculous break in his blessing to his sons.
Suddenly he says: For Your salvation I wait, O LORD. He says this just between the lines.
From the original word you can also say:  for your salvation I hope, O Lord. Or Your salvation I sharply look at, O LORD.

Blissful
 We sometimes use the word blissful. It's blissful weather or we have eaten blisfully for instance.
The biblical notion blissful means being full of God. Completely absorbed in Him. This is distinctive because we are not full of God . He may go to the blazes. We are empty of Him and full of ourselves.
Hence we are never truly happy without God. We never have enough. We are focused on ourselves. That makes up our sin. Therefore it is such a mess in the world.
Jacob is no longer self-centered. He's talking about Your salvation. He does not say my salvation but Your. Self-centredness has been replaced by being focused-on God. That took a lifelasting process for Jacob.
From ourselves we are not easily turned to the Lord. That's a life lesson of a life of repentance. Repentance is indeed increasingly abandon yourself and be directed to the Lord God.
Then you have a real life expectancy. But as we said, that is not easy. That takes struggle,strive.
You can compare it to a tree you want to grow the other way. Then you put next to the tree a pole in the ground. Between that pole and the tree you span a rope or wire. It takes years before the tree bends in the opposite direction.
Thus the Holy Spirit is doing with people who He wants to focus on God. He tightens the rope of love between God and you. You tend to lean more and more to Him. Sometimes you have the tendency to bend back to the wrong way. Then the Holy Spirit tightens the strap of love somewhat tighter. What a blessed life it is.

Salvation
Jacob talks about salvation. Jacob literally says: for Your "Yeshua" I wait. You needn't have studied Hebrew to see the name Joshua in it. Joshua is the same name as Jesus.
Centuries later, the angel will say to Mary: You shalt call his name Jesus. Why Jesus? For He will make His people, His children free from their sins. Jesus, that's a Saviour, which is bliss,salvation.
Now you understand what Jacob actually says on his deathbed: for Your Jesus I wait, O LORD. Jacob says this through faith. Because it will take 1859 years before Jesus was born. Yet Jacob waited for Him. Jacob had a life expectancy.
If we have that expectancy we will not be disappointed. So says the Bible (Isaiah 40:31).
I pray and hope that you've experienced it. Don't you have it ? The Holy Spirit wants to set up  the strap of the love of Jesus in you. Then you become bored with yourself. But you never get 'bored' with the Lord Jesus. Then you have future. Then you have a of life of expectancy. Then you have a consummate life in the proper sense of the word. There justifies only one answer: Amen.