Spanningsvol uitzien - Jesaja 40:31

Samenvatting toespraak zondagmorgen 11-12-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Spanningsvol uitzien’ n.a.v. Jesaja 40:31

Ons leven staat vol van iets verwachten. Neem alleen maar de weersverwachting. Allemaal verwachten we iets van het komende jaar. Zou er wel iemand zijn die zonder verwachting leeft? 
Het zit in ons mens-zijn. Wie geen verwachting meer heeft, die leeft eigenlijk niet meer. 
Het is wel de vraag wat we verwachten en van wie we het verwachten. Hopelijk verwacht jij de Heere. Zie je naar Hem uit. Zeker in deze adventstijd. Dit verwachten van Hem doen we niet automatisch. Er moet bekering en geloof in je ziel gekomen zijn door wedergeboorte.    
Als dat zo is, ga je de Heere verwachten. Je krijgt in de goede zin van het woord een spanningsvol leven. Je wordt als het ware steeds weer opgeladen door de ‘accu’ van Zijn liefde. Dat is maar goed ook. Soms voel je je vanbinnen steenkoud. Je geestelijke accu is voor je gevoel bijna leeg. 
Maar de Heere weet daar raad mee. Hij laadt je weer opnieuw op. Zo ga je opnieuw Hem verwachten. 
Ook de profeet Jesaja heeft het daarover in onze tekst. We luisteren daarnaar. Het thema is ‘Spanningsvol uitzien’. Dit spanningsvol uitzien is 1) moeilijk; 2) makkelijk en 3) zegenrijk.

1) Moeilijk
Dit bijbelgedeelte gaat over Israëlieten die gevangen zitten in een vreemd land. Ze zijn van huis en haard verdreven. Zoals ook nu veel vluchtelingen dat meemaken. Te moeten vluchten uit je land, is één van de ergste dingen die ons kan overkomen. 
De Israëlieten zijn gedeporteerd naar Babel. Het huidige Irak. Het is ongeveer 722 voor Chr.
Ze hadden het kunnen weten dat dit zou gebeuren. Jarenlang hebben de profeten het voorzegd. 
Maar zoals het vaak gaat, geloofden ze deze doemscenario’s niet. Het zou volgens hen niet zo’n vaart lopen. Toch zijn de bedreigingen werkelijkheid geworden. Nu zijn ze gevangen en zitten in de puree. Daarbij hebben ze geen hoop meer dat het ooit nog goed zal komen. Wat moeilijk allemaal.

Herkenbaar? Er kunnen dingen in ons leven gebeuren, die je niet voor mogelijk hield. Je werd wel gewaarschuwd, maar je sloeg de waarschuwing lacherig in de wind. Nu zit je met de brokken. 
Hoe nu verder? Eigenschuld, dikke bult, zo werkt het vaak in de wereld. 
Maar zo werkt het niet bij de Heere. Als Hij zo zou zijn, maakten we allemaal geen schijn van kans. Hoe vaak waarschuwt Hij ons niet? Toch gaan we door. En als het dan tegen gaat zitten in ons leven? Zegt de Heere God dan: zoek het nu zelf maar uit? Dat zou overigens terecht zijn. Zo is Hij niet. 
Hij zegt dat er door inkeer en terugkeer weer mogelijkheden zijn tot nader contact.

Bij deze gevangen Israëlieten is het zelfs nog bijzonderder. Nog voordat ze het zelf beseffen is de Heere al met hun verlossing bezig. Jesaja moet hun een troostbrief schrijven. De Heere zál ze verlossen uit hun moeilijke positie. 
Je zou verwachten dat de Israëlieten een gat in de lucht zouden springen door deze troostbrief. 
Door deze belofte van verlossing uit de benarde positie. Vergeet het maar. Ze geloven deze blijde boodschap niet. Ze geloven niet dat God bij machte is hen uit Babel te verlossen (vers 25-28). Ze zien alleen maar bergen van bezwaren en onmogelijkheden. Wat moeilijk om zo’n leven te hebben. 

Herkenbaar? Als je de Heere kent door herboren leven – zie toespraak vorige week – kan het tegenzitten. Het kan heel anders gaan in je leven dan je dacht. Het kan zo winterkoud worden vanbinnen. Er kunnen weer zulke aanvallen van allerlei zonden komen. Je voelt je soms gevangen in van alles en nog wat. En dat in de adventsweken? Je geloof, je krediet op de Heere taant. 
Hoe komt het toch dat de gevangen Israëlieten en jij soms zo zijn? Zulke gedachten hebben? 
We zien de Heere dan (niet meer) als de Almachtige Die verlossen kan en wil (vers 29).
We zijn teveel gefocust op onszelf. Het kan zelfs nog erger. We berústen in de situatie waarin we zitten. We vinden het best. Als de Heere niet in zou grijpen bij de Israëlieten en jou dan…   

2) Makkelijk
Wachten kan lang duren. Je hebt een afspraak bij de dokter. Je wacht in de wachtkamer en het loopt behoorlijk uit. We wachten wat af in het leven. 
Verwachten is wat anders. Als je onverwachts bezoek krijgt van iemand, had je dat niet verwacht. 
Als iemand belooft te komen, verwacht je zo iemand. Zeker als het iemand is die woord houdt. 
Dan twijfel je niet aan haar of zijn toezegging om te komen. 
Zo is het ook met iemand die dat herboren leven kent. Die wedergeboren is. Die het leven met de Heere kent. Wiens leven vernieuwd is. Die weet wat het is de Heere Jezus nodig te hebben. 
Niet alleen als Hulp in problemen. Maar veelmeer als Zaligmaker. Als Verlosser van zonden.
Die mensen hebben door Hogerhand hoop gekregen op Gods beloften. Op Zijn toezeggingen. 
Als deze mensen geestelijk op toonhoogten zijn, valt het wachten op de Heere niet zwaar. 
Dan is het makkelijk omdat de Heere dat wachten op Hem geeft. 


Als je in zee zwemt is het soms moeilijk om naar het strand te zwemmen. Je wordt van het strand afgetrokken. Het is moeilijk en bijna onmogelijk om het strand te bereiken. 
Het kan ook dat je naar het strand getrokken wordt. Je hoeft er niets voor te doen. 
Als kinderen van de Heere zelf de Heere willen verwachten, lukt dit niet. Steeds worden ze weer van de Heere afgetrokken met van alles en nog wat. Als ze dit verwachten van Hem verwachten, gaat het vanzelf. Ze worden naar Hem getrokken met een onzichtbare hand.   
Als je in deze adventsweken dit adventsverwachten van jezelf verwacht, lukt het niet. Als je het van de Heere verwacht, gaat dit adventsverlangen vanzelf. Je krijgt hart en oog voor Jezus, Wiens komst we met Kerst hopen te gedenken. Met dat verlangen word je niets. Je blijft geestelijk ‘arm’. 

De Heere verwachten is niets anders dan geloven dat het waar is wat Hij zegt. Dat is ogen dicht en oren open. Alleen maar luisteren naar dat wat de Heere zegt in de Bijbel. Niet letten op de omstandigheden. Als je dit mág doen, zul je de kracht vernieuwen, zegt onze tekst.
Dat is dan niet moeilijk, maar makkelijk. Zoals we al zeiden geeft de Heere dit.
Zo zullen de gevangen Israëlieten in Babel het ook ervaren. Ze zullen op de Heere gaan hopen. 
Ze zullen bevrijd worden, omdat de Heere dit zal doen. 

3 Zegenrijk
Die de HEERE verwachten zullen de kracht vernieuwen, staat er. Dit staat tegenover jongeren die uitgeput zullen raken en zullen vallen (vers 30). Jonge mensen kunnen alles aan. Ze zien bijna nergens tegenop. Er moet heel wat aan de hand zijn als ze uitgeput raken. 
De weg vanuit de gevangenschap naar Jeruzalem zal lang en moeilijk zijn. De jongeren onder de gevangen Israëlieten zeggen: die terugweg kunnen we wel aan. Daar draaien ze hun hand niet voor om. De profeet waarschuwt hen dat ze niet overmoedig moeten worden. Als ze op eigen krachten steunen, zullen ze onderweg uitgeput raken. Ze zullen het niet volhouden. 

We kunnen onszelf niet bij de Heere brengen. Wat je ook doet. We zijn vanuit onszelf gevangen in onszelf. Dit weet je het beste als je de Heere al kent met je hart. Jij zocht de Heere niet, maar Hij zocht jou. Hij maakte je vrij. 
In dat leven met de Heere is maar één middel dat dit leven levend houdt. Dat is de HEERE verwachten. Zo leer je ook wanhopen aan je eigen geestelijke krachten. Zo ga je steeds meer de Heere Jezus verwachten. Of te wel: Uit Hem putten voor geestelijke krachten. Dit doe je met de emmer van het geloof. Niet één keer, maar steeds opnieuw. 
Eigenlijk staat er: die de HEERE verwachten zullen steeds weer de kracht vernieuwen. Telkens nieuwe krachten krijgen. Verwachten. In dat woord zit zekerheid. Je ziet uit naar dat, wat beloofd is. 
Er staat eigenlijk: die met spanning naar de Heere uitzien. Die in die zin een spanningsvol leven kennen. Die geestelijk gesproken spanningsvol naar het Kerstkind Jezus uitzien. 
Dan heb je een zegenrijk leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook anderen ben je dan tot zegen. 

Dan zul je ‘opvaren met vleugels zoals de arenden’. De arend is de koning van de vogels. Met zijn grote vleugels kan hij tot op grote hoogte komen. Dat doet een arend met onvermoeibare kracht. 
De vleugels van een arend dragen hem tot op grote hoogte. 
Zo worden zij die de HEERE verwachten, gedragen door de Heere. Ze hebben daarvoor twee ‘vleugels’. De ene vleugel is het geloof en de andere vleugel is het gebed. 
Wat een zegenrijk leven is dit. Wat komen dan de dingen van dit leven in een ander perspectief te staan. We kunnen ons zo druk maken om onbenullige dingen. Maar als je de HEERE verwacht, maak je je druk om de eeuwige dingen. Je staat wel met beide benen op de grond. Maar dit leven is niet meer het één en al. Je zoekt Jezus tot je één en al te hebben. Hij geeft steeds weer opnieuw adventsverlangen. Hij houdt op een goede manier de geestelijke spanning erin. 
Is dat geen aantrekkelijk leven? Zo’n leven is nog steeds bij Hem te ontvangen. 
De andere kant is ook waar. Die Hem niet verwachten, zullen ‘omkomen’. Zullen verloren gaan. 
Dit Kerstkind stuurt niemand weg die dít verwachten van Hem verwacht. Die spanningsvol naar Hem uitziet. Amen.

English version    

Summary speech Sunday 11-12-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "looking forward in suspense w.r.t. Isaiah 40:31

Our life is full of expecting something. Just think about the weather forecast. We all expect something from the next year. Would there be someone who lives without hope?
It is an innate attribute of our humanity. Who does not have any expectation is in fact dead.
However,  the question is paramount what we expect and from whom we expect it. Hopefully you expect it from the Lord. Are you looking forward to Him? Especially in this time of Advent. This expecting from Him we do not automatically.  Repentance and faith must have come into your soul through rebirth.
If so,  you start to expect the Lord. You get in the best sense of the word a life full of suspense, of tension. You are. as it were, constantly recharged by the 'battery' of His love. That comes in conveniently.  you sometimes feel inside as cold as a stone. For your feelings your spiritual battery is almost empty. But the Lord knows what to do with it. He recharges you again. So you're going to expect Him again.
The prophet Isaiah is talking about it in our text as well. We're going to listen what he says. The theme is' looking forward in suspense'. This looking forward in suspense is 1) difficult; 2) easy and 3) beneficial (salutary).

1) Difficult
This passage is about Israelites who are in captivity in a foreign country. They have been driven from house and home. As is the case with many refugees now. Having to flee your country is one of the worst things that can happen to us.
The Israelites were deported to Babylon. The current Iraq. It is about 722 BC.
They could have known that this would happen. The prophets have foretold this for years in advance.
But as it often goes, they did not believe these doomsday scenarios. It would not come to that, according to them. Yet, the threats have become a reality. Now they are caught and are in trouble. In addition they lack the hope that it will ever be well.

Recognizable? There may be things happen in life that luck goes against you. You were warned, but you giggly disregarded the warning. Now you're in a scrape.
What next? Just 'leave him to his own devices'  which is often the way of thinking in the world.
But that's not the Lord's method of behaviour. If He would deal with us in such a way, we would not have any chance at all. How often doesn't He warns us ? Nevertheless we proceed. And if in our lives we come across all kinds of troube and misery ? Does the Lord God say then:  have it your own way? That would be rightly so. So He's not.
He says that through repentance and return there are opportunities again for further contact.

With these captive Israelites it is even more special. Even before they realize it themselves the Lord has been involved already in the process of their redemption. Isaiah has to write them a letter of consolation. The Lord will save them from their predicament.
You would expect that Israel would be jumping for joy with this letter of consolation by this promise of redemption from the predicament. Forget it. They don't believe this good news. They do not believe that God is able to deliver them from Babylon. They see only mountains of difficulties and impossibilities.

Recognizable? If you know the Lord through rebirth life - see speech last week - luck can be against you. Things  may be quite different in your life than you thought. It can be such a cold winter inside. Attacks of all kinds of sins and temptations may present themselves. You feel  sometimes trapped of anything and everything. And that in the advent weeks? Your faith, your credit in the Lord is dwindling.
How is it that the captive Israelites and you sometimes  are so? Have such thoughts?
In such a state of mind we don't see the Lord then (no more) as the Almighty who can and wants deliver us. We are too much focused on ourselves. It can be even worse. We acquiesce in the situation we're in. We think the best of it.
If the Lord would not interfere with the Israelites, and you then ...

2) Easy
Waiting can last long. You have an appointment with the doctor. You are waiting in the waiting room and the time you 'd see the doctor runs out considerably. What do we spend enormously much time on waiting  in our lives.
Expecting is something different. If you get an unexpected visit from someone you did not expect it.
If someone promises to come, you expect such a person. Especially if it is someone who sticks to his word. Then you do not doubt her or his commitment to come.
So it is with someone who knows that reborn life. Who is born again. Who knows a life with the Lord. Whose life is renewed. Who knows what it is to need the Lord Jesus.
Not only as a help in trouble. But rather as Saviour. As  a Redeemer from sin.
These people have been filled with hope from Above in God's promises. In His commitments.
If these people are spiritually on the right 'pitch', then waiting for the Lord is not a heavy task. Then it is easy because the Lord gives them that waiting for Him.

If you swim in the sea it may sometimes be difficult to swim to the beach. You will be subtracted from the beach. It is difficult and almost impossible to reach the beach. It may also be that you are drawn to the beach. You do not have to do anything for it. when children of the Lord, from themselves, want  to wait upon the Lord, they don't manage. Increasingly, they are  subtracted from the Lord with anything and everything. If they expect this expecting from Him, it goes automatically. They are drawn to Him by an invisible hand. If you expect this Advent expectation from  yourself in these Advent weeks, it will fail. If you expect this Advent longing from the Lord, it goes effordless. You get heart and eye for Jesus, whose coming we hope to commemorate at Christmas. With that desire you'll become nothing. You remain spiritually 'poor'. Expecting the Lord is nothing else but believe that it is true what He says. That means: eyes and ears open. Just listen to what the Lord says in the Bible. Never considering the circumstances. If you may do this, you will renew the strength, says our text. That is then not difficult, but easy. As we already said, the Lord will give this. Thus the captured Israelites in Babylon will experience it too. They will put their hope in the Lord. They will be freed, because the Lord will do it.

 3 Blissful
They that wait upon the Lord shall renew their strength, it says. This compares with young people who will be exhausted and will fall (verse 30). Young people can handle anything. They hang back from nothing. There must be quite a lot going  if they become exhausted. The way from the captivity to Jerusalem will be long and difficult. The younger ones among the captive Israelites say: the way back we can handle. That's a piece of cake for them. The prophet warns them that they should not be overconfident. If they rely on their own strengths, they will become exhausted on the road. They will not hold out. We can not bring ourselves to the Lord. Whatever you do. We are caught in ourselves from ourselves. You know best if you know the Lord with all your heart. You didn't seek the Lord, but he was seeking you. He made you free. In that life with God is only one way that keeps life alive. That's waiting upon the Lord. So you also learn to despair of your own spiritual powers. So you increasingly start to expect it from the Lord Jesus. Or: to draw from Him for spiritual strengths. This is done with the bucket of faith. Not once, but again and again. Actually it says: But they that wait upon the Lord will continually renew their strength. Continiously gaining new strengths. Expecting. That word implies security. You look forward to that, what is promised. It says rather: who are looking anxiously to the Lord. Who, in that sense, have a life of suspense, of tension. Who spiritually speaking are anxiously looking forward to the Advent Child Jesus. Then you have a blessed life. Not only for yourself, but you are a blessing to others as well.

Then you will "mount up with wings like eagles." The eagle is the king of the birds. With its large wings he can come to a large altitude. An eagle does it effortless and with tireless vigour. The eagle's wings carry him to a large altitude. So those who are expecting the Lord are carried by the Lord. They have two 'wings'. One wing is the faith and the other wing is the prayer. What a blessed life this is.
How will the things of this life feature then in a different perspective. We can bother about trivial things. But if you expect the Lord, you start to worry about eternal things. You do stand well with both feet on the ground. But this life is no longer the one and all for you. You are seeking Jesus to be your one an all. He again and again provides you with Advent expectation. He sustains in a good way the spiritual stress. Is not that an attractive life? Such a life is still to be received by Him. This Christmas Child doesn't send away anyone who expect this expectation from Him. Those who are anxiously looking forward to Him. Amen.