Een vreemde vraag - Johannes 5:6

Samenvatting toespraak zondagmorgen 12-2-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Een vreemde vraag’ n.a.v. Johannes 5:6

Dwars door je heen
Je hebt mensen die dwars door je heen kijken. Ze spreken met hun ogen en met hun uitstraling. 
Op school had je en heb je zulke leraren. 
De Heere Jezus is ook Iemand Die dwars door je heen kijkt. Daar kom je wel achter als je kennis met Hem maakt. Als vanzelf ga je dan minder mooie dingen, je zonden, aan Hem opbiechten. 
Toen Hij op aarde was, keek Hij ook door iedereen heen. Hij wist de diepste motivatie van iedereen. Ondanks dat, stelde Hij soms op het eerste gezicht vreemde vragen. 
Dat zie je in onze geschiedenis. Hij vraagt aan een man die al achtendertig jaar ziek is, of hij beter wil worden. Dat is vragen naar de bekende weg. Het is een vreemde vraag met een bedoeling. 

Situatie
Jezus is in Jeruzalem gekomen voor één van de Joodse feesten. Hij is bij de zogenaamde Schaapspoort. Bij die Schaapspoort is een badhuis met vijf overdekte zalen of gangen. Het badhuis heet Bethesda. Bethesda is een Hebreeuwse meisjesnaam en betekent ‘Huis van vergeving’. 
In dat badhuis zijn veel zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Deze mensen liggen daar omdat ze geloven dat het badwater een geneeskrachtige werking heeft.  
Zoals nu mensen afreizen naar Lourdes in Zuid-Frankrijk. Het hele jaar door, maar vooral vanaf maart tot oktober komen pelgrims uit heel Europa daarheen. Ook mensen uit andere delen van de wereld komen daar. Ze komen naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om er te bidden. 
Maar vooral om zich te laven aan het bronwater van de grot. Dat bronwater bezit heilzame, geneeskrachtige kwaliteiten, zegt men…

De zieken bij het badhuis van Bethesda wachten tot een engel het water aanraakt. 
Dat gebeurt eens in de zoveel tijd. Door aanraking van de engel komt het water in beweging. 
De eerste die dan in het water komt, wordt genezen. Je begrijpt dat het steeds weer spannend is wie als eerste het water in gaat. Je genezing hangt er immers vanaf.  
Dus de zieke die fit genoeg is om als eerste een bad te nemen, geneest. De rest heeft het nakijken.

Vreemde vraag
Terwijl Jezus bij het badwater is, ligt er ook een man die al achtendertig jaar ziek is. Hij is zo ziek dat hij geen kant op kan. Wat zijn ziekte is, staat er niet bij. Misschien is hij verlamd. In ieder geval is hij al achtendertig jaar ziek. Dat moet je je eens voorstellen. 
Jezus trekt Zich het lot van die man aan. Juist van die man. Waarom? Omdat Hij dat wil. 
Zul je het niet vergeten? Jezus trekt Zich het lot van mensen aan. Dat kun je overal lezen in het Evangelie. Dus heb goede moed. 
Hij vraagt aan de man: wil je gezond, wil je beter worden? Een vraag naar de bekende weg. 
Een vreemde vraag. Als je al achtendertig jaar ziek bent, wil je toch gezond worden? Bovendien ligt die man daar niet voor niets in dat badhuis. Ondanks zijn onmogelijkheden, zijn ziek-zijn, had hij toch nog een beetje hoop. En dan die vraag van Jezus…

Op deze vreemde vraag had de man brutaal kunnen antwoorden: Wat denkt U Zelf? Ik ben achtendertig jaar ziek en ik lig hier niet voor niets. Dan vraag je toch niet of ik gezond, beter wil worden? 
Zo’n brutaal antwoord krijgt de Heere Jezus niet. Nee, de man is al blij dat er iemand aandacht voor hem heeft. Daarom vertelt hij de Heere Jezus zijn probleem.  
Hij zegt tegen Jezus: Heere, ik heb geen enkele kans, want er is niemand die mij helpt. Als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erheen te dragen. Daarom kom ik altijd te laat. Dan gaat een ander al voor mij het water in en wordt genezen. 

Hulpeloos en eenzaam
Merk je de hulpeloosheid bij die man? Hij zegt: Ik heb geen mens… Ik heb niemand die mij helpt.
Wat een klacht en wat een eenzaamheid spreekt daaruit. 
Hoeveel mensen moeten het die man vandaag niet nazeggen? Ik heb geen mens. Ik ben eenzaam. 
Ik heb geen familie, ik heb niets. Wat denk je van de vluchtelingen in Lesbos?
Wat doen wij met deze eenzamen en met die eenzaamheid? 


Staan we net als Jezus stil bij de eenzamen, letterlijk en figuurlijk? Of gaan we aan hen voorbij? 
Een paar weken geleden heb ik gezegd dat Jezus een Man was van de praktijk. Geen woorden alleen, maar daden. Als je je bekeerd hebt en bekeerd bent, word je een man of vrouw van de praktijk. 
Het wordt tenminste je begeerte. Of het je altijd lukt, is een andere vraag. Daar heb je dan Jezus weer voor nodig. In dat opzicht ben je dan ook hulpeloos en eenzaam zonder Jezus.    
 
Een bedoeling
Met die vreemde vraag heeft Jezus een bedoeling. Hij is de grote Psycholoog. 
Als je deze vraag goed doordenkt, is het geen vreemde vraag. Met deze vraag nodigt Jezus deze man uit z’n verhaal te vertellen. Jezus luistert naar hem. 
Laten wij Zijn voorbeeld volgen. Nodig mensen uit hun verhaal te vertellen door hun vragen te stellen. Neem de tijd daarvoor. Verder is het gevaar aanwezig dat deze man gaat berusten in zijn situatie. 
Dat is een gevaar voor langdurig zieken. Dan heb je geen ziekte meer, maar jij bent de zieke. 

Hand aan hand
Als de man uitgesproken is, zegt Jezus: sta op, neem je beddeken, je matje op en wandel. Onmiddellijk is de man gezond. De man staat op, rolt zijn matje op en loopt weg.
Het is een bevel van Jezus, maar de man moet er zelf gehoor aan geven. Hij gaat niet redeneren. 
Dit is heel bijzonder als je bedenkt dat hij Jezus niet kent. Hij gehoorzaamt dus een vreemde. 
Maar deze Vreemde doet wonderen. Jezus geeft deze man niet alleen dit bevel, maar ook de kracht om dit bevel op te volgen. 
Bij Jezus gaan bevel en de kracht om dit bevel op te volgen, hand in hand. Dat moeten we niet losmaken door te redeneren. Het bevel komt tot ons: bekeer je en geloof in Mij. Zeg dan niet: dat kan ik niet. Zeg eerlijk: dat wil ik niet. Maar bid ook: Heere geef wat U beveelt. Dan kan ik U gehoorzamen. 

Geen sensatie
Na dit wonder is Jezus stilletjes weggegaan. Hij verdwijnt in de drukte. Daarom kan de man Jezus niet aanwijzen als ze vragen wie hem genezen heeft. Jezus wil geen sensatie en drukte. Jezus wil eenvoudig geloof. Geloof dat Hij geeft door Zijn Heilige Geest. Dit geloof is op zich wel sensationeel, maar een gelovige pronkt niet met zijn geloof. Die staat steeds meer verwonderd, versteld over zijn geloof. Hoe klein dat geloof ook is. Hij kan het niet op dat de Heere hém geloof geeft. 

Zonden en ziekte
Later ontmoet Jezus deze man in de tempel. Waarom in de tempel? Het staat er niet direct bij, maar ik denk dat deze man God aan het danken was voor zijn genezing. 
Jezus spreekt de man in de tempel en legt een verband tussen zonde en ziekte. 
Hij zegt tegen hem: zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. 
Alleen Hij mag dat verband tussen zonden en ziekte leggen, wij niet. Pas op.  
De ziekte van deze man had dus kennelijk te maken met zijn zonde. Belangrijker is dat hij beter is. Dat betekende voor hem het begin van een nieuw leven.
Later gaat de man terug naar de Joden die hem ondervraagden. Hij vertelt hun dat Jezus hem gezond gemaakt heeft. 
Als Jezus je aanraakt – geloof geeft – wil je dit ook graag delen met anderen. 

Geestelijk gesproken zijn ook wij doodziek. We kunnen geen kant op. Heel de wereld is een groot Bethesda. Eén groot ziekenhuis. Overal liggen ‘geestelijke’ zieken. Jezus weet dit veel beter dan wij. Vanmorgen staat Hij bij je stil en zegt: pak je ‘levensmatje’ op en wandel. Met andere woorden: bekeer je en volg Mij na door het geloof. Hoe kun je je ‘levensmatje’ oppakken? Door de genade van Hem. Die genade liet Hij zien aan het kruis. Daaraan heeft Hij de zonden en de gevolgen daarvan voor hen die in Hem geloven, weggenomen. Alleen door Hem kun je gaan geloven in Hem. Amen.   

English version

Summary speech Sunday 12-2-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "A strange question 'w.r.t John 5: 6

Right through you
You have people who see right through you. They speak with their eyes and with their personal appeal, their carisma.
At school you had and you have such teachers.
The Lord Jesus is also Someone Who looks straight through you. That you'll find out when you will meet Him.  Involuntarily you start to confess to Him less beautiful things, your sins.
When He was on earth, He also saw straight through someone. He knew the deepest motivation of all. Despite that, he asked sometimes strange questions at first sight.
You can see that in our history. He asks a man who has been ill for thirty-eight years, whether he wants to get better. That's asking for the known way isn’t it ? However, it's a strange question with a purpose.

Situation.
Jesus came into Jerusalem for one of the Jewish festivals. He is at the so-called Sheep Gate. At that Sheep Gate there is a pool house with five in-door walkways. This bathhouse is called Bethesda. Bethesda is a Hebrew maiden name meaning "House of forgiveness."
In the bathhouse there’re many sick, blind, lame and mutilated people. These people are there because they believe that the bath water has a therapeutic effect.
Similar to those people who travel to Lourdes in southern France. Throughout the year, but mostly from March to October pilgrims come from all over Europe there. Even people from other parts of the world come there. They come to the shrine of Our Lady of Lourdes to pray.
But mainly to refresh themselves with the spring water from the grotto. That spring water possesses beneficial, healing qualities, they say ...

The sick at the Pool of Bethesda wait for an angel touching the water.
That happens once in a while. By the angel’s touch the water comes in motion.
The first person entering the water, is cured. You understand that they are again and again in suspense who first enters the water. After all, your healing depends on it.
Thus the sick person who feels fit enough to firstly take a bath, heals. The rest has had it.

Strange question
While Jesus is at the bath water, there is also a man who has been ill for thirty-eight years. He was so ill that he can not move. What his illness was, is not listed. Maybe he's paralyzed. In any case, he has been ill for thirty-eight years. You should dwell on his condition a little longer.
Jesus interests Himself on this man’s behalf. Precisely of that man. Why? Because He wants it.
Will you remember? Jesus interests Himself on people’behalf. You can read that anywhere in the Gospel. So be of good courage.
He asks the man: do you want to be cured,do you want to get better? So asking a question what he knows already.
A strange question. If you are sick for thirty-eight years, won’t you become healthy? Moreover, it is not for nothing that this man is in the bathhouse. Despite his impossibilities, his being ill, he was still filled with a little hope. And then the question of Jesus ...

On this strange question the man might have answered boldly: What do You think yourself? I’ve been sick for thirty-eight years now and I do not lie here for nothing. For sure, you don’t take it into your head to ask if I should want to get better, do you?
However, the Lord Jesus does not receive such an audacious response. No, the man is just happy that someone pays attention to him. Therefore, he tells the Lord Jesus his problem.
He says to Jesus, Lord, I have not a ghost of chance, because there is nobody to help me. When the water starts to move, there is no one to take me there. That's why I'm always late. Then some one else decents already before me into the water and be healed.

Helpless and alone
Do you notice how helpless this man is? He says, I have no man ... I have no one to help me.
What a complaint and what a loneliness can you derive from these words.
How many people must not say that after this man today? I have no man. I am lonely.
I have no family, I have nothing. What do you think of the refugees in Lesbos?
What do we do with these lonely ones and their loneliness?
Do we just like Jesus stop at the thought about the lonely, literally and figuratively? Or do we ignore them?
A few weeks ago I said that Jesus was a man of practice. Not only words but deeds. If you have repented and you are converted, you are a man or woman of practice.
It becomes at least your desire. Whether you’ll always succeed is another question. There's Jesus you need for it again. In that respect, you are also helpless and lonely without Jesus.
 
A purpose
With that strange question, Jesus has a purpose. He is the great Psychologist.
If you carefully ponder this question it’s not a strange question. With this question Jesus invites this man  to tell  his story. Jesus listens to him.
Let us follow His example. Invite people to tell their story by asking questions. Take the time for it. Further, there is the danger that this man acquieces in his situation.That’s the trouble with long-term sick people. Then you don’t suffer from a disease, but you're the sick one.

Hand in hand
If the man has spoken, Jesus says: Arise, take your  bed, your mat and walk. Immediately the man is healthy. The man stands up, rolls up his mat and walks away.
It is a command of Jesus, but the man himself must take steps to obey the command. He does not start argueing.
This is exceptional when you consider that he does not know Jesus. So he obeys a stranger.
But this Stranger does wonders. Jesus not only gives this man this command, but also the strength to follow this order. Jesus command and the power to follow this order, go hand in hand. We must not separate it by reasoning. The command comes to us: repent and believe in Me. Say not: I can not. Say honestly: I do not want. But also pray, Lord, give what you recommend. Then I can obey you.

No commotion
After this miracle, Jesus went away quietly. He disappears into the crowd. Therefore, he can not identify the man Jesus when they ask him who healed him. Jesus does not want upheaval and tumultuousness. Jesus wants a simple faith. Faith that He gives through His Holy Spirit. This belief is in itself  sensational, but a believer doesn’t shows off his faith. He is more and more astonished, amazed about his faith. How little that faith may be. He can hardly believe that the Lord gives him faith.

Sin and sickness
Later, Jesus met this man in the temple. Why in the temple? It does not actually say so, but I think this man was thanking God for his healing.
Jesus talks to this man in the temple and makes a connection between sin and disease.
He says to him: sin no more, lest a worse thing happens to you.
Only He can establish that connection between sin and disease, we’re not allowed to do that. Beware.
The disease of this man apparently had to do with his sin. It’s more important that he is healed. That meant for him the beginning of a new life.
Later on the man returns to the Jews who questioned him. He tells them that Jesus has made him whole.
If Jesus touches you – gives faith  - you also want to share this with others.

Spiritually speaking, we’re mortally ill. There is no way out. All the world's a big Bethesda. One large hospital. Everywhere there are 'spiritual' sick. Jesus knows this better than us. This morning he halts with you and says: pick up your "life mat 'and walk. In other words, repent and follow Me by faith. How can you pick up your"live mat '? Through the grace of Him. That grace He showed on the cross. On that cross He has for ever done away with sin and its consequences for those who believe in Him. You can only believe in Him through Him. Amen.