Jezus in het midden - Johannes 19:18

Samenvatting toespraak zondagmorgen 2-4-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Thema toespraak: ‘Jezus in het midden’  n.a.v. Johannes 19:18

Tussen de kwaaddoeners
Er is geen wredere dood voor te stellen dan de dood door kruisiging. Het was een langzame wrede dood. Je kunt je niet voorstellen wat dit voor de Heere Jezus is geweest. 
Ook het lijden dat aan de kruisiging voorafging, is bijzonder zwaar voor de Heere Jezus geweest. 
Johannes vertelt dat Jezus naar de plaats van de kruisiging voor een groot gedeelte Zelf Zijn kruis draagt. Op Zijn verwonde lichaam ligt het zware kruis. Alleen dit al verzwaart Zijn lijden heel erg. 

Aangekomen bij Golgotha wordt Jezus gekruisigd. Hij is niet de Enige Die gekruisigd wordt. 
Links en rechts van Hem worden twee moordenaars gekruisigd. De evangelist Lukas noemt ze kwaaddoeners (Lukas 23:33). Kwaaddoener betekent naar het oorspronkelijke, iemand die het kwade als zijn werk heeft. Iemand die stelselmatig slecht handelt. Dus iemand die door en door slecht is. 
Een topcrimineel. Dus naast de Heere Jezus hangen topcriminelen. 
Hij, Die door en door integer was, hangt tussen twee zeer onbetrouwbare misdadigers. 
De ‘Goeddoener’ tussen de kwaaddoeners. 
Het Licht tussen de duisternis. Laten we eens iets dichterbij de kruisen gaan kijken.

Vanaf het middelste kruis horen we de Heere zeven keer iets zeggen. We noemen dat de zeven kruiswoorden. Het eerste kruiswoord is een bede van de Heere Jezus voor Zijn vijanden. ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen’ (Lukas 23:34). Een gebed van onbegrijpelijke liefde. Hier brengt Jezus in praktijk wat Hij anderen heeft voorgehouden. ‘Bidt voor degenen die u geweld doen’ (Lukas 6:28). 

Vanaf de andere twee kruisen wordt Jezus ‘gesmaad’. De evangelist Markus zegt: ‘Ook die met Hem gekruist waren, smaadden Hem’ (Markus 15:32). Het oorspronkelijke woord dat hier voor smaden gebruikt wordt, betekent: grievend beledigen of sterk afkeuren. 
Hierin wordt de mens ten voeten uit getekend; wie we geworden zijn door de zonden. 
Deze twee moordenaars bevinden zich vlak voor hun sterven. Daarbij moeten ook zij ondraaglijke pijnen doorstaan. En dan nog spotten? En niet zomaar, maar zeer grievend en met sterke afkeuring richting de Heere Jezus. Met een blik van minachting keuren ze Hem af. Ze willen niets met Hem te maken hebben. 

Eén van de moordenaars blijft Jezus grieven en Hem sterk afwijzen. Wat is een mens… 
Op het randje van zijn dood wijst deze moordenaar het Leven, de Heere Jezus af. Hij had genade kunnen ontvangen op het eenvoudige tollenaarsgebed: O God, wees mij zondaar genadig. 
Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon, reinigt toch van alle zonden? (1 Johannes 1:7). 
Die Zoon en Zijn bloed zijn zo dicht bij hem. En dan toch Hem afwijzen.  
Deze moordenaar gaat naast Jezus grievend en afwijzend de eeuwigheid in. Vreselijk!

Gods genade
Dat Gods genade oneindig is, zien we bij de andere kruiseling. Op het laatste moment van zijn leven komt deze moordenaar door Gods genade tot bekering. 
Een spotter wordt een bidder en hij wordt gered door Jezus (Lukas 23:40-43).
Je kunt zijn bekering vergelijken met iemand die op het allerlaatste moment uit een brandend huis wordt gehaald. Je leest zoiets wel eens in de krant. De redding had geen minuut later moeten komen. Zo is het met deze moordenaar. Hij wordt uit de brandende toorn van God over de zonde gehaald door de Heilige Geest. Wat is daarvan het gevolg?

Zijn spotten en sterk afwijzen van Jezus stopt. In plaats daarvan gaat hij die andere moordenaar waarschuwen voor Gods oordeel over de zonde. Dat is voor hem realiteit geworden. 
Hij wordt daardoor een evangelist aan het kruis. 
Hij erkent dat hij er door zijn zonden terecht hangt. Hij belijdt dat Jezus er ‘onterecht’ hangt. Tenslotte vraagt hij de Heere Jezus om genade. Zo’n gebed kan Jezus niet afwijzen. 
Toen niet en nu niet. De Heere Jezus schenkt hem genade. 

In deze moordenaar heb je alle facetten van een echte bekering tot God. 
Laten we het eens kort nagaan. 
Hij weet zeker dat God de zonden terecht moet straffen.  
Geloof jij voor jezelf al dat God ook jóuw zonden moet straffen? Soms valt het niet mee dit te aanvaarden. Maar als je dit aanvaardt, blijf je daarin niet hangen.

Het gebed om genade kan dan niet uitblijven. 
Zoals warmte bij vuur hoort, zo hoort ‘om genade vragen’ bij schulderkenning. 
Als dat er niet is, klopt er iets niet. De liefde van Jezus, doet bidden om de genade van Jezus.   
Op Zijn tijd beantwoordt de Heere zo’n gebed met de liefde van Zijn genade in Christus. 
Dan ben je verbaasd over Zijn genade, ook voor jou. Dan wil je niet anders dan voor Hem leven. 

Iedereen die bekeerd wordt of is, herkent dit meer of minder. Die weten ook dat deze bekering steeds meer verdiept wordt. Steeds inniger komen ze te weten geen lieverdjes te zijn. Maar ze gaan zich ook steeds meer verbazen over de rijke genade in Christus. Ze leven door de liefde tot hun Meester Jezus. 
Om Hem gaat het. De Heere Jezus zegt dan ook tot deze moordenaar: heden zult u met Mij in het Paradijs zijn. Let op: met Mij. Zonder Christus is het paradijs – de hemel – ‘leeg’. 

Jezus, hét Middelpunt
Om Hem gaat het. Vandaar dat we eindigen bij Jezus aan het middelste kruis. Van dit kruis gaat een boodschap uit. De boodschap van Gods straf over de zonde en van Gods genade in Christus. 
Ook vandaag komt Jezus heel dicht bij ons met deze boodschap door middel van Zijn Woord.  
In elke toespraak staat het kruis – als het goed is – van de Heere Jezus centraal. 
Wat doe je met deze boodschap? 

Als het kruis centraal staat, kunnen we nooit om de zonden heen. Want door de zonden moest de Heere Jezus gekruisigd worden om deze te verzoenen. 
Als je dit te ‘zien’ krijgt door de Heilige Geest, ga je door je knieën van berouw. 
Dit berouw miste de ene smalende moordenaar naast Jezus. Hij heeft zich willens en wetens verhard. Ondanks het waarschuwen van de andere moordenaar. 
Zie je je beeld in deze man? Kom dan nu tot inkeer en bekeer je van je zondige weg. 
Blijf niet links of rechts van het midden, maar kom tot hét midden, tot Jezus. 
Hij moet in ons leven het Middelpunt worden. Met andere woorden: Hij moet centraal komen te staan in ons leven. We kunnen met Hem niet schipperen. Je kunt niet de Heere dienen en de wereld. 
De Bijbel noemt dit: je kunt God niet dienen en de mammon (Mattheüs 6:24). 

Weet je wat het opmerkelijke is in deze geschiedenis? Bij het kruis van de Heere Jezus kunnen de  wegen scheiden. Aan de ene kant is daar die moordenaar die inziet dat hij straf verdiend heeft. 
Hij gaat een beroep doen op de Redder Jezus en wordt gered. 
Anderzijds hangt daar die andere moordenaar die ervoor kiest om te blijven spotten. Hij was net zo verloren en hulpeloos als die andere moordenaar. Maar hij geloofde niet in de macht en de gewilligheid van de Heere Jezus om te redden. Hij weigerde zelfs aan het kruis zijn trotse hoofd te buigen. Hij volhardde in de zonde op het randje van zijn dood. 
Terwijl de Verlosser zo dicht bij hen was. Wat is een mens…

Dit zijn twee beelden van de mens. In welk beeld vind jij je getekend? Het is van tweeën een. 
Gods kinderen vinden in alle twee hun beeld. Door genade krijgt het beeld van de geredde moordenaar steeds meer kracht. Ze gaan steeds meer – al is het met vallen en opstaan – het beeld vertonen van de middelste Kruiseling. Hij wordt steeds meer het Middelpunt in hun leven. 
Genade en liefde zal in hun leven triomferen. Genade brengt hen ‘thuis’. 
Daar zullen ze met de geredde moordenaar het loflied voor eeuwig aanheffen: het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen. Om Jezus’ wil. Amen. 

English version

Summary speech Sunday 2-4-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Theme of address: "Jesus in the middle 'w.r.t. John 19:18

Between the wrongdoers
There is no crueler death to imagine than the death by crucifixion. It was a slow, gruesome death. You can not imagine what it has been for the Lord Jesus.
Also the suffering that preceded the crucifixion, has been particularly hard for the Lord Jesus.
John tells us that Jesus bears His cross Himself for the greater part to the site of the crucifixion. The heavy cross pressed heavily on His wounded body. This alone  already aggravates His suffering very much.

Arriving at Golgotha Jesus is crucified. He's not the only One who is crucified.
Left and right of Him are two thieves crucified with Him. The evangelist Lukas calls them criminals (Luke 23:33). Evildoer originally means  someone whose work it is to do evil. Someone who systematically acts badly. So someone who is thoroughly bad. A top criminal. So besides the Lord Jesus hang top delinquents.
He who was thoroughly sincere, hangs between two very unreliable perpetrators.
The ‘charitable One’in between evil doers.
Light between darkness. Let's have a  closer look at the crosses.

From the center cross we hear the Lord say something seven times. We call that the seven cross words. The first crossword is a prayer of the Lord Jesus for His enemies. "Father, forgive them; for they know not what they do "(Luke 23:34). A prayer of incomprehensible love. Here Jesus brings into practice what He has told others to do. "Pray for those who despitefully use you" (Luke 6:28).

 Jesus is 'reproached' by the two other murderers at the cross. The evangelist Mark says, "Those who were crucified with Him reviled him" (Mark 15:32). The original word used here for reproach/revile means: offend/insult  grievously or disapprove strongly.
Here man is graphically characterized; who we have become through sins.
These two killers are just before their death. In addition, they must also endure agonies. And yet deride and mock ? And not just in a cavalier,indifferent way, but very hurtfully and with strong disapproval toward the Lord Jesus. With a look of disdain they reject Him. They want nothing to do with Him.

One of the murderers keeps on slandering and rejecting Jesus strongly. What is a man ...
On the verge of his death this criminal repudiates  Life, the Lord Jesus. He could have received mercy on the publican’s simple prayer: God, be merciful to me a sinner.
The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses from all sin, doesn’t it? (1 John 1: 7).
That Son and His blood are so close to him. And he still reject Him.
This killer, hanging next to Jesus, enters eternity while deriding and rejecting Jesus. Horrible!

God's grace
That God's mercy is infinite, we see happen to the other murderer. At the last moment of his life this murderer repents by God's grace.
A scoffer turns into a praying man and he is saved by Jesus (Luke 23: 40-43).
You can compare his conversion with someone who is removed from a burning house at the last minute. You sometimes read a similar event in the newspaper. The rescue operation would not have to come a minute later. So it is with this killer. He is taken by the Holy Spirit out of  the burning wrath of God against sin. What is the consequence?

His deriding and strongly rejecting of Jesus stops. Instead, he starts to warn that other criminal about God's judgment on sin. That became reality for him.
Through God’s mercy he becomes an evangelist on the cross.
He acknowledges that he deserves hanging because of his sins. He confesses that Jesus 'unjustly' hangs. Finally, he asks the Lord Jesus for mercy. Jesus. can not reject such a prayer
Not then and not now. The Lord Jesus gives him grace.

This killer shows all the facets of a genuine conversion to God.
Let's examine it briefly. He knows for sure that God should rightly punish sin.
Do you believe for yourself that God must punish your sins? Sometimes it is hard to accept it.  But if you accept this, you do not stay suspended therein. The prayer for mercy can not fail to come.
As heat is associated with fire, so "asking for mercy" belongs to recognition of guilt.
If that fails to happen, then there is something wrong. The love of Jesus makes praying for the mercy of Jesus.
At His time the Lord answers such a prayer with the love of His grace in Christ.
Then you’re surprised at His mercy, even for you. Then you won’t do anything else than live for Him.

Anyone who is or gets converted, recognizes this more or less. They know also that this conversion is increasingly deepened.  More  and more they learn that they aren’t angels. But they are also increaingly amazed about the richness of grace in Christ. They live by the love of their Master Jesus. He is their sole Refuge. The Lord Jesus says to this killer: today you will be with Me in Paradise. Please note : with Me. Without Christ paradise - heaven – is 'empty'.

Jesus, the centre
He is paramount. Hence we end up with Jesus on the centre cross. This cross provides us with a message. The message of God's punishment for sin and God's grace in Christ.
Even today Jesus comes close to us with this message through His Word.
In every speech the cross of the Lord Jesus - if it’s well – stands central
What do you do with this message?

If the cross is central, we can never ignore sin. Because of the sins the Lord Jesus had to be crucified to reconcile them.
If you get to 'see' this  through the Holy Spirit, you go through your knees in repentance.
This repentance missed the scornful criminal alongside Jesus. He has deliberately hardened himself. Despite the warning of the other killer.
Do you see your picture in this man? Come now to repentance and repent of your sinful way.
Do not stay left or right of the centre, but come to the middle, Jesus.
He must become the Centre in our lives. In other words, he must become paramount in our lives. We can not compromise with Him. You can not serve God and the world.
The Bible calls this: you can not serve God and mammon (Matthew 6:24).

Do you know what's remarkable in this story? At the cross of the Lord Jesus the paths can split. On the one hand there is the murderer who realizes that he deserves punishment.
He is going to appeal to the Saviour Jesus and is saved.
On the other hand there is the other killer who chooses to continue mocking and slandering. He was just as lost and helpless as the other killer. But he did not believe in the power and the willingness of the Lord Jesus to save. He even refused to bend his proud head when he was hanging on the cross. He persisted in sin on the brink of death.
While the Saviour was so close to him. What is a man ...

These are two images of man. Which picture do you think applies to you? It is one of the two.
God's children find their image in both. By grace, the image of the rescued killer is gaining strength. They are increasingly - albeit with ups and downs – displaying the image of the middle crucified Man. He is becoming more and more the Centrepoint in their lives.
Grace and love will triumph and prevail in their lives. Grace brings them ‘at home’.
There thy will forever- with the rescued killer-  strike up the song of praise : it is by You, by You alone, as reason of the eternal good pleasure. For Jesus' sake. Amen