Met andere woorden - Handelingen 2:4

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1e Pinksterdag 4-6-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl

Tel. 020-6227742Thema toespraak: ‘Met andere woorden’ n.a.v. Handelingen 2:4

 

Pinksteren

Je kent het gezegde wel: ‘Met andere woorden’. We verduidelijken dan iets met andere woorden.

Je kunt ons thema letterlijk opvatten. Dan spreekt iemand heel anders dan dat je van hem gewend bent. Zoiets is er met Pinksteren gebeurd. De Heilige Geest werd uitgestort zoals beloofd was. 

De discipelen werden daardoor ‘vervuld’ met de Heilige Geest. Ze kregen van de Heilige Geest ‘extra’ gaven bij hun geloof. Zoals het vermogen om buitenlanders die in Jeruzalem waren voor het Pinksterfeest, het oogstfeest, in hun moedertaal toe te spreken. Iedere buitenlander hoorde zo de boodschap dat Christus de Verlosser is, in zijn eigen taal.

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, heeft ook alles te maken met taal. 

Met het Pinksterfeest is een begin gemaakt met het wereldwijde bijbelvertaalwerk, zendings – en evangelisatiewerk.   

 

Taal

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe belangrijk taal is? Stel je voor dat er geen taal zou zijn. Dat we dus niet konden spreken. Wat een rust zou dat geven. Maar ook wat een eenzaamheid zou dat geven. 

Wat dat betreft is het maar goed dat de Heere ook de taal geschapen heeft. Hij heeft ons de mogelijkheden gegeven om te communiceren met elkaar. Wat een zegen was dat in het Paradijs. Adam en Eva konden zonder dissonanten met elkaar spreken. De lof van God was hun hoogste doel. 

Helaas is het niet zo gebleven. De boze, de duivel, maakte gemeen misbruik van de taal om Adam en Eva te misleiden. Vanaf dat moment was het gedaan met de taal. Taal werd een middel om elkaar te belasteren.

De Heere liet het er niet bij zitten en sprak woorden met een gouden rand. Hij sprak de taal van de liefde tot verloren mensen. Hij beloofde Jezus, Die woorden van het eeuwige leven zou spreken. 

 

Taalbarrière

Ondanks de woorden van liefde die de Heere sprak, ging het bergafwaarts met de mens. 

Het hoogtepunt daarvan was de zonde van de torenbouw van Babel (Genesis 11). De mens wilde met zijn grote woorden de hemel binnendringen. Hij bouwde daarom een toren. Die moest zo hoog worden dat de mens in de hemel kwam. Dit was niet de taal van de liefde, maar de taal van de vijandschap tegen God. Hij, Die alleen maar een taal van liefde sprak en spreekt tot mensen.

 

Om die grote woorden van ons lacht de Heere. Dat liet Hij dan ook zien bij de torenbouw van Babel. Hij kwam naar beneden om te zien waar de mens mee bezig was. In een handomdraai zorgde Hij ervoor dat men elkaar niet meer verstond. Communicatie was vanaf dat moment niet meer mogelijk.

Daar is de taalbarrière begonnen. Met andere woorden: dat er zoveel verschillende talen in de wereld zijn, is onze schuld. Vanaf dat moment sprak men verschillende talen. 

 

Gods liefdestaal

Ondanks alles ging de Heere door. Hij sprak als het ware Zijn liefde uit zonder woorden. 

Met andere woorden: Hij stuurde het Liefste wat Hij had naar de aarde. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus, naar zo’n wereld stuurde.

Ondanks dat Jezus de taal van Gods liefde sprak, beschimpten ze Hem met valse woorden. 

Met leugens en met laster. Uiteindelijk ruimden ze Hem uit de weg en kruisigden Hem.

 

Maar dat was niet het laatste woord. Gods liefdestaal is niet te stoppen. Jezus werd opgewekt en stond op uit de dood. Hij voer ook op naar de hemel. Daar hebben we met Hemelvaartsdag aan gedacht. Nu doet Hij in de hemel, zonder te stoppen, een goed woordje voor hen die in Hem geloven. Met andere woorden: Hij bemiddelt voor hen bij Zijn Vader. Hij zorgde ervoor dat de Heilige Geest, de Trooster, werd uitgestort. Daaraan denken we vandaag. Deze Pinkstergeest gaat door met Zijn ‘heil aanbrengende’ taak. Daarom zit je hier vandaag. 

 

De Pinkstergeest zal ervoor zorgen dat je Zijn woorden zult gaan horen. Dan ga je Zijn liefdestaal horen met de oren van je hart. Dan lijk je op de buitenlanders die bij het Pinksterfeest, het oogstfeest, in Jeruzalem waren. Zij hoorden in hun eigen taal wat een wonder de uitstorting van de Heilige Geest was. Maar ook hoe groots de Heere God is. Dan ga je je door de Pinkstergeest bekeren en je komt tot geloof. Je gaat leven door de Geest. Je wilt zo leven zoals de Heere Jezus leefde. 

 

 

 

Het op één na laatste woord

God heeft altijd het laatste Woord. Ondanks dat de mens grote woorden heeft tegen Hem, gaat Hij door. Daar is Pinksteren een bewijs van. Het is het feest van de Geest. 

Pinksteren is het sluitstuk van alle christelijke feestdagen. Met andere woorden: met Pinksteren zet God Zijn handtekening onder alles wat Jezus gedaan heeft. Onder Zijn leven, sterven, opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart. 

Als bewijs van die ‘handtekening’ stuurde Hij Zijn Heilige Geest naar de aarde. Dat is Gods taal van onuitputtelijke liefde. Daar denken we met Pinksteren aan. Pinksteren is Gods op één na laatste woord tot de mens. Een bewijs dat Hij trouw is aan wat Hij beloofd heeft.

 

Nog eenmaal zal Hij tot alle mensen spreken. Dat is als Hij terugkomt. Dan zal iedereen Zijn stem horen. Welke taal je ook spreekt. Met andere woorden: Zijn taal zal dan voor iedereen verstaanbaar zijn. Dat is dan tevens Zijn laatste woord. 

Nu doen wij moeite om Zijn taal voor iedereen verstaanbaar te maken. Daarom is je steun aan Bijbelvertaalwerk zo belangrijk.  

 

Spreken door de Geest

Bij Babel wilde de mens God in zijn macht krijgen met z’n grote woorden. Wat dwaas. 

Met Pinksteren spreekt God door Zijn Heilige Geest. Die Geest wil niets liever dan mensen lokken tot Jezus. In Christus heeft God Zijn liefdestaal tot mensen gesproken. Dat is Zijn bewijs van Gods liefde tot een verloren wereld. 

Door het geloof in Christus ga je de taal van liefde tot God en mens weer spreken. Al is het met vallen en opstaan. Toch wordt Hij niet moe door de Pinkstergeest geestelijke taalcursussen te geven. 

Een doventolk probeert uit te leggen aan een dove wat hij bedoelt. Zo wil de Pinkstergeest uitleggen aan mensen wat God bedoelt. De Heere spreekt altijd met twee woorden. Zonde en genade. 

 

Met nieuwe woorden

Als Jezus met de taal van Zijn liefde bij je binnenkomt, ga je spreken met andere woorden.

Met nieuwe woorden. Met woorden zoals de Geest je geeft uit te spreken. De Geest geeft je de woorden in hart en mond.

De zonde van de taal wordt dan jouw zonde. Je krijgt verdriet over je grote mond. Met die mond heb je God en je naaste beledigd en onteerd. 

De Pinkstergeest leert je ook de taal van de liefde die er is in Jezus. Dit is een onbegrijpelijke liefde. 

Zijn woorden worden dan door de Heilige Geest, geest en leven voor je. 

De Geest leert mensen spreken met andere woorden. Met nieuwe woorden. Ze gaan de Heere naspreken. Door de Pinkstergeest zullen ze weten van zonde én genade. Schuld én vergeving. 

Door deze Geest zullen ze ook met hun hart weten Wie Christus is. Dat er alleen vergeving van zonden mogelijk is door het geloof in Hem. Wat een liefde ervaren ze dan tot Hem. 

 

De begeerte van de Heilige Geest

De Heilige Geest wil niets liever dan deze zegeningen die Jezus verdiend heeft, uitdelen. Met andere woorden: Hij wil bekering en geloof geven. Zelfs aan de grootste atheïst.  

De Heilige Geest wil ‘getuigen’ van Gods liefde in Jezus voor een verloren wereld. Dat is Zijn stem in Jezus’ Naam aan zondaren. Dus ook aan jou. Nu je Zijn stem ‘hoort’, laat je dan leiden. Verhard je niet door Zijn stem in de wind te slaan (Psalm 95:8). Bekeer je nu en geloof het Evangelie.

Bekering en geloof is helemaal het werk van de Trooster, van de Heilige Geest. 

Wij spreken met andere woorden wat dit betreft geen woordje mee. Het is alleen genade om Jezus’ wil. Hij wil deze genade ook aan jou geven of als je deze genade bezit, verdiepen.

 

Heer, ik hoor van rijke zegen

Als je deze genade ontvangt, zíng je wel mee van de genade van de Heilige Geest.  

Luister eens naar het gezang: ‘Heer ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij’. 

Met andere woorden: deze ‘droppelen’ zijn de zegeningen van de Heilige Geest. Die Geest is gekomen om Gods liefdeswoorden uit te delen. Ook aan jou. Dat kan alleen om Jezus’ wil.  

English version

Summary speech Sunday morning 4-6-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl W: www.bijsimondelooier.nl Tel. 020-6227742
Theme speech: "In other words, Acts 2: 4

Pentecost
You know the saying, "In other words." We then clarify something in other words.
You can literally interpret our theme. Then someone speaks  quite differently than that you expect  him to do. Such a thing happened at Pentecost. The Holy Spirit was poured out as promised.
The disciples were "filled" with the Holy Spirit. They received "additional" ingenuity from the Holy Spirit to their faith. Such as the ability to address foreigners, who were in Jerusalem to celebrate Pentecost, the harvest festival, in their mother tongue. Every foreigner thus heard the message that Christ is the Saviour, in  their own language.
Pentecost, the feast of the outpouring of the Holy Spirit, also has everything to do with language. Pentecost has been the impetus, the momentum unto worldwide Bible translation work, missionary and evangelism work.

Language
Have you ever wondered how important language is? Imagine there would be no language. That we could not speak. What a rest would give that. But also what a loneliness would give that.
In that regard, it is only good that the Lord also created the language. He gave us the opportunity to communicate with each other. What a blessing that was in Paradise. Adam and Eve could talk to each other without dissonances. The praise of God was their highest purpose.
Unfortunately, it did not last so. The evil one, the devil abused  the language to mislead Adam and Eve. From that moment on it was done with the language. Language became a means to vilify and interfere with each other.
The Lord did not take it lying down and spoke paramount words. He spoke the language of love to lost people. He promised Jesus, Who would speak words of eternal life.

Language barrier
Despite the words of love that the Lord spoke, it went downhill with humans.
Its climax was the sin of the building of the tower of Babel (Genesis 11). Man wanted to encroach heaven with his great words. He therefore built a tower. It had to be so high that man could come into heaven. This was not the language of love, but the language of enmity against God. He, Who  spoke and speaks only a language of love to people.

The Lord laughs at the great words of us That's what He showed during the building of the tower of Babel. He came down to see what the human being was doing. In a twinkling of the eye, He saw to it that they no longer understood each other. Communication was no longer possible from that moment on.
There the language barrier has begun. In other words, that there are so many different languages in the world is our fault. From that moment on, different languages were spoken.

God's language of love
In spite of everything, the Lord continued. He expressed as it were His love without words. In other words, He sent the most Beloved He had to earth. For so God loved the world that He sent His only begotten Son, Jesus, to such a world.
Even though Jesus spoke the language of God's love, they reviled Him with false words.
With lies and defamation. Eventually they got rid of Him and crucified Him.

But that was not the last word. God's language of love can not be stopped. Jesus was raised and rose from the dead. He also accended unto heaven. We thought about it at Ascension Day. Now He continuously advocates in heaven for those who believe in Him. In other words, He mediates, intervenes for them with His Father. He saw to it that the Holy Spirit, the Comforter, was poured out. We are thinking about this occurence today. This Spirit of Pentecost continues with His "salvation creating" task. That's why you are here today.

The Spirit of Pentecost will make sure that you will hear His words. Then you will hear His language of love with the ears of your heart. Then you look like the foreigners who were at the Pentecost, the harvest festival, in Jerusalem. They heard in their mother tongue what a miracle the outpouring of the Holy Spirit was. But also how great the Lord  God is. Then you will convert yourself by the Spirit of Pentecost and come to faith. You are going to live through the Spirit. You want to live like the Lord Jesus lived.

The second last word
God always has the last Word. Even though man has great words against Him, He proceeds.  Pentecost is an evidence of that. It is the festival of the Spirit.

Pentecost is the final piece of all Christian holidays. In other words, with Pentecost, God puts His signature under all that Jesus has done. Under His life, death, resurrection from death and His ascension.
As a proof of that "signature," He sent His Holy Spirit to the earth. That is God's language of inexhaustible love. We think about it with Pentecost. Pentecost is God's second final word to man. A proof that He is faithful to what He has promised.

Once again He will speak to all people. That's when He returns. Then everyone will hear His voice. Whatever language you speak. In other words, His language will be understandable to all. That's also His last word.
Now we are struggling to make His language comprehensible to all. Therefore, your support for Bible translation is so important.

Speaking through the Spirit
At Babylon, man wanted to get God in his power with his big words. What foolish.
With Pentecost, God speaks through His Holy Spirit. That Spirit wants nothing more than attracting people to Jesus. In Christ, God has spoken His language of love to people. That is His proof of God's love for a lost world.
By faith in Christ you begin to speak the language of love to God and man again. Even though it is by trial and error. Yet, He does not get tired by giving spiritual language courses through the Spirit of Pentecost.
An interpreter for deaf people tries to explain to a deaf person what he means. Similarly the Spirit of Pentecost wants to explain to people what God means. The Lord always speaks in two words. Sin and mercy.

With new words
When Jesus comes to you with the language of His love, you start to speak in other words.
With new words. With words like the Spirit makes you express. The Spirit gives you the words in heart and mouth.
The sin of the language becomes your sin. You feel sorry for your big mouth. With that mouth, you have offended and disparaged God and your neighbour.
The Spirit of Pentecost also teaches you the language of love that is in Jesus. This is an unintelligible love.
His words then become spirit and life for you by the Holy Spirit.
The Spirit teaches people to speak in other words. With new words. They are going to copy the Lord. Through the Spirit of Pentecost, they will know of sin and mercy. Debt and forgiveness.
Through this Spirit, they will also know with their hearts who Christ is. That only forgiveness of sins is possible through faith in Him. What a love to Him do they then experience.

The desire of the Holy Spirit
The Holy Spirit wants nothing more than share those blessings, that Jesus deserved, with sinful people. In other words, He wants to give repentance and faith. Even to the greatest atheist.
The Holy Spirit wants to "testify" of God's love in Jesus for a lost world. That's His Voice in Jesus' Name to sinners. So also to you. Now that you ‘hear’ His voice, let yourself lead by Him. Do not harden yourself by ignoring His voice (Psalm 95: 8). Repent now and believe the Gospel.
Repentance and faith are all the work of the Comforter, of the Holy Ghost. As to this process we do not and can not contribute the least in this regard. It is only mercy for Jesus' sake. He also wants to give this grace to you or make it more profound if you possess this grace.

Lord, I hear of rich blessing
If you receive this grace, you will sing olong of the grace of the Holy Ghost.
Listen to the song: "Lord, I hear of rich blessing that You pour out time after time.  Let also fall drops from that mild rain down on me. Also on me, drops also falling on me. " (free translation of well-known  Dutch song)
In other words, these "drops" are the blessings of the Holy Spirit. That Spirit has come to pass around God's words of love. Also to you. That’s only possible  for Jesus' sake.