Mozes geroepen n.a.v. Exodus 3 en 4.

Samenvatting toespraak zondagmorgen 13-8-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 

M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel.: 020-6227742.

Thema toespraak: ‘Mozes geroepen’ n.a.v. Exodus 3 en 4.

 

Terugblik

Vorige week hebben we gehoord van de geboorte van Mozes. Terwijl de Israëlieten gevangen zaten in Egypte, werd Mozes geboren. Op bevel van Farao moesten alle geboren jongetjes van de Israëlieten verdronken worden in de Nijl. Amram en Jochebed, de ouders van Mozes, weigerden dit. 

Op een wonderlijke manier kwam Mozes aan het hof van farao. De dochter van Farao adopteerde Mozes. Zo werd de gelovige Mozes prins aan het ongelovige Egyptische hof.  

Vandaag horen we hoe Mozes door de Heere geroepen wordt. Hij moet de Israëlieten Egypte uitleiden en hen brengen naar het beloofde land Kanaän. 

 

Opleiding

In de veertig jaar dat Mozes aan het Egyptische hof is, krijgt hij een goede opleiding.

Mozes was ongeveer vier jaar toen hij geadopteerd werd door de prinses. Niet veel later zal hij naar school gegaan zijn. Daar werd hij onderwezen in ál de wijsheid van de Egyptenaren, staat in Handelingen 7:22. 

Die opleidingen stonden op een hoog peil. Mozes kreeg college in sterrenkunde, wiskunde, geschiedenis, rechten, medicijnen, psychologie etc. In de Bijbel staat dat Mozes door die opleiding machtig werd in woorden en werken. Met deze opmerking wordt Mozes als voorbeeld neergezet van de Heere Jezus. Ook de Heere Jezus was krachtig in woorden en werken (Lukas 24:19). Mozes’ hoop en verwachting waren ook van deze Christus. 

Ál Gods kinderen verwachten het van de Heere Jezus. Vorige week heb ik gezegd dat dit geloof tijdloos is. Het is levensnoodzakelijk dat je dit geloof bezit. Ga ervoor als je het nog mist.   

Mozes heeft in die veertig jaar dat hij in Egypte was, zijn geloof behouden. Door dat geloof weigerde hij een zoon van Farao’s dochter te zijn. Hij koos door dat geloof voor het volk van God. Voor de Israëlieten. Daar wilde hij bij horen. Door dat geloof verachtte hij alle rijkdom en een glansrijke carrière aan het Egyptische hof (Hebreeën 11:23-26). 

 

Geloof

Wat een baat heeft Mozes later van zijn opleiding gehad. Zeker toen hij de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land leidde. 

Als je talenten hebt ontvangen om te studeren, heb je daar baat bij. Ik hoop dat jij door Gods genade een gelovige bent geworden. Dat je een gelovige wordt, is geen vanzelfsprekendheid. Daar is Gods ingrijpen van boven voor nodig en mogelijk. Vergeet dat nooit. Maar als je een gelovige bent geworden, hoop ik dat je al studerend het geloof mag behouden. Net als Mozes.

Helaas zie je nog al eens dat jongeren hun geloof verloochenen als ze gaan studeren. Houd je geloof en volg het voorbeeld van Mozes. Ook hij stond als gelovige in een moeilijke positie. 

Heb jij twee rechterhanden ontvangen? Wat een zegen. Ook die mensen zijn hard nodig. Probeer als christenwerknemer in het leven te staan. Dan ben je door en uit het geloof automonteur, verzorgende of bouwvakker. Dan weiger je net als Mozes mee te doen met alle grappen en grollen van deze tijd.

 

Gevlucht

Als Mozes veertig jaar aan het Egyptische hof is, vindt er een ernstig incident plaats. Mozes vermoordt een Egyptenaar omdat hij de Israëlieten wil bevrijden uit Egypte. Daardoor komt Mozes’ leven in gevaar en vlucht hij uit het paleis naar het land Midian (Exodus 2:11-15). Dit land lag in de woestijn tussen Egypte en Kanaän. 

In Midian komt hij bij de priester of vorst/overste: Jethro. Bij deze Jethro wordt hij veertig jaar langschaapherder in de woestijn. Deze Jethro wordt ook wel Hobab genoemd (Numeri 10:29). 

Moet je nagaan: van een intelligente prins met een prachtige toekomst schaapherder worden. 

Wij zeggen: wat een degradatie. Maar de Heere leidt het leven van Mozes. Hij heeft met deze ‘degradatie’ Zijn wijze bedoelingen. In die woestijn moet Mozes na zijn theoretische kennis nu praktische kennis gaan opdoen. 

Die praktische kennis heeft hij nodig om de woestijn te leren kennen. Straks zal hij immers de Israëlieten veertig jaar door de woestijn naar het beloofde land moeten leiden. 

Zo wordt Mozes door de Heere klaargestoomd om straks leider te zijn van het volk Israël.  

Dat ziet Mozes nu nog niet. Voor hem is zijn leven tot nu toe één grote puzzel.

 

 

Hij nam het initiatief in eigen handen. Hij dacht de Israëlieten – zijn broeders – te moeten bevrijden uit hun benarde positie. Daarom doodde hij die Egyptenaar. Mozes moet leren wachten op Gods tijd.

Ook wij moeten leren wachten op Gods tijd in ons leven. Ook al is ons leven een grote puinhoop. 

Al begrijp je niets (meer) van Gods leiding. Neem dan geen eigen initiatieven om je eigen zin door te drukken. Wacht biddend op Gods tijd en wil.     

 

Getrouwd

Later trouwt Mozes met Zippóra, een van de zeven dochters van Jethro. Niet lang daarna krijgt Mozes een zoon die hij Gersom noemt. Met die naamgeving geeft Mozes aan dat hij zich een vreemdeling voelt in een vreemd land (Exodus 2:22). Vroeger hadden de namen immers allemaal een betekenis. 

Ook met dit huwelijk heeft de Heere wijze bedoelingen. Zo krijgt Mozes ook ervaring wat er in een gezin allemaal kan opdoen. Dat er ook in het huwelijksleven wel eens iets kan zijn. Dat je daar soms jezelf moet wegcijferen. Soms ter wille van je man/vrouw of kinderen. Ook die ervaring heeft hij nodig als hij straks gezinnen door de woestijn moet leiden.   

 

Geroepen

Als Mozes tachtig jaar is, wordt hij geroepen door de Heere om leider te worden. Hij krijgt de opdracht de Israëlieten uit Egypte te verlossen. Wat een onmogelijke opdracht!

Die roeping vindt plaats onder zeer bijzondere omstandigheden.

Terwijl Mozes met zijn werk bezig is, verschijnt de Heere Jezus aan Mozes in een braambos. 

Die braambos brandt, maar verbrandt niet. 

Dat vuur is een voorbeeld van Gods majesteit en heiligheid. Dat brandende braambos is ook een voorbeeld van het volk Israël in Egypte. Dat volk staat symbolisch gezien in brand van de verdrukking. Toch verbrandt het niet– het is niet uit te roeien – omdat God dit volk beschermt. Zoals we hoorden, moet Christus immers uit dit volk geboren worden. Daarom kan het niet uitgeroeid worden. 

 

De Heere beveelt Mozes – die nieuwsgierig is waarom het braambos niet verbrandt – niet dichterbij te komen. Hij moet zijn vuile sandalen uittrekken. Omdat de drieenige God hier aanwezig is, is de grond waarop Mozes staat heilig land. 

De HEERE maakt Zich aan Mozes bekend als de God van zijn vader. Maar ook als de God van Abraham, Izak en Jakob. De God van het verbond. Uit eerbied bedekt Mozes zijn gezicht. 

De Heere zegt dat Hij intens met de Israëlieten, die verdrukt worden, meeleeft. Hij wil ze bevrijden en gaan brengen in het aan Abraham beloofde land Kanaän. Bij die bevrijding schakelt Hij Mozes in. 

Het is te begrijpen dat Mozes eerst niet wil. Hij sputtert tegen. Hij durft niet (Exodus 3:11). 

Hij kan niet (Exodus 4:1-10). En Hij wil niet (Exodus 4:13). 

De Heere neemt – zoals altijd – alle bezwaren weg. Hij belooft Mozes dat Aäron hem zal helpen. Aäron zal als communicatieman – een soort intermediair – optreden tussen Mozes en Farao. 

De Heere geeft Mozes de verzekering dat Hij precies zal zeggen wat Mozes doen moet.  

Deze hulp van Aäron en de precieze aanwijzingen van de Heere breken het verzet van Mozes. 

Volgende week zullen we horen dat Mozes naar Farao gaat.

 

Opdracht

Misschien heeft de Heere jou ook geroepen tot een onmogelijke opdracht. Je ziet het niet zitten. 

Je herkent Mozes in zijn tegensputteren. Leer dan van deze geschiedenis. Als de Heere tot iets roept, geeft Hij ook de gaven om de opdracht uit te voeren. 

Misschien is jouw leven tot nu toe een chaos. Je vraagt je af waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. Ook dan kun je leren van deze geschiedenis. Het kan zijn dat de Heere een speciaal plan met jou heeft. Bid om licht en inzicht. Geef je over in de handen van de Goede Herder, de Heere Jezus. Door Hem geleid, is wel geleid. Ook dat heeft Mozes ervaren. Dat ervaren alle ware gelovigen. 

De HEERE stelt nooit teleur die het van Hem verwachten. Amen.  

 

English version

Summary speech Sunday morning 13-8-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl.Tel .: 020-6227742.
Theme speech: "Moses called” w.r.t Exodus 3 and 4.

Review
Last week we heard of the birth of Moses. While the Israelites were imprisoned in Egypt, Moses was born. At the command of Pharaoh all born boys of the Israelites had to be drowned in the Nile. Amram and Jochebed, the parents of Moses, refused this.
In a wonderful way Moses came to Pharaoh's court. Pharaoh's daughter adopted Moses. Thus, the faithful Moses became prince of the unbelieving Egyptian court.
Today we hear how Moses is called by the Lord. He must guide the Israelites to Egypt and bring them to the promised land of Canaan.

Education
In the forty years that Moses is at the Egyptian court, he receives a good training.
Moses was about four years old when he was adopted by the princess. Not much later he will go to school. There he was taught in all the wisdom of the Egyptians, in Acts 7:22.
Those courses were at a high level. Moses was lectured in astronomy, mathematics, history, rights, medicine, psychology, etc. The Bible says that Moses as a result of this education became highly proficient  in words and works. With this remark, Moses is set as an example of the Lord Jesus. Also the Lord Jesus was powerful in words and works (Luke 24:19). Moses' hope and expectation were also of this Christ.
Ál Gods children expect it from the Lord Jesus. Last week I said that faith is timeless. It is of paramount importance that you have this faith. Go for it if you miss it.
During the forty years he had been in Egypt Moses has kept his faith. By that faith, he refused to be a son of Pharaoh's daughter. Through that faith he chose for the people of God. For the Israelites. He wanted to belong to them. By that faith, he despised all wealth and a glorious career at the Egyptian court (Hebrews 11: 23-26).

Faith
What a benefit Moses had of his education later. Certainly when he led the Israelites through the desert to the promised land.
If you have received talents to study, you will benefit. I hope that you have become a believer through God's grace. Being a believer is not a matter of self-evidence. That needs  God's intervention from above and is possible. Never forget that. But if you became a believer, I hope that you may persist in your faith in your study. Just like Moses.
Unfortunately, you see that young people deny their faith when they start studying. Stick to your faith and follow the example of Moses. He was also in a difficult position as a believer.
Have you received two right hands? What a blessing. Those people are also needed. Try to be a Christian employee. Then you are by faith a mechanic, someone working in the care sector or a construction worker. Then you refuse like Moses to join in all kinds of jokes and buffoonery of this time.

Escaped
If Moses is forty years at the Egyptian court, a serious incident occurs. Moses kills an Egyptian because he wants to liberate the Israelites from Egypt. As a result, Moses' life is in danger and he flees from the palace to the land of Midian (Exodus 2: 11-15). This land was situated in the desert between Egypt and Canaan.
In Midian he meets the priest / ruler: Jethro. He is employed by Jethro as a shepherd for forty years  in the desert. This Jethro is also called Hobab (Numbers 10:29).
Imagine,  From an intelligent prince with a beautiful future now becoming a shepherd.
We say: what a degradation. But the Lord leads Moses' life. With this "degradation" He has His wise intentions. In this desert, after his theoretical knowledge, Moses must now gain practical knowledge.
He needs this practical knowledge to get to know the desert. After all, he will have to lead the Israelites forty years through the desert to the promised land.
Thus Moses is prepared by the Lord to be leader of the people of Israel.
That is not what Moses is seeing now. For him, his life so far is one big puzzle.


He took the initiative in his own hands. He thought to have to liberate the Israelites - his brothers – out of their bad position. Therefore he killed the Egyptian. Moses must learn to wait for God's time.
Also, we must learn to wait for God's time in our lives. Even though our life is a big mess.
Even if you do not understand anything (more) of God's guidance. Don’t give in to your own initiatives to carry your point. Wait praying for God's time and will.

Married
Later, Moses marries Zippóra, one of the seven daughters of Jethro. Not long after, Moses is given a son whom he calls Gersom. With that name, Moses indicates that he feels a stranger in a strange country (Exodus 2:22). In the past, names all had a meaning.
Even with this marriage, the Lord has wise intentions. Moses also experiences what running a family can mean. That married life has also its ups and downs. That you sometimes have to leave yourself out of account. Sometimes for the sake of your husband / wife or children. He also needs this experience when he has to lead families through the desert.

Called
When Moses is eighty years, he is called by the Lord to become a leader. He is ordered to deliver the Israelites from Egypt. What an impossible task! That calling takes place under very special circumstances. While Moses is busy with his work, the Lord Jesus appears to Moses in a bush.
The sight is as if a bush is burning, but does not burn.
That fire is an example of God's majesty and holiness. That burning bush is also an example of the people of Israel in Egypt. That nation is, symbolically seen, in the fire of tribulation. Yet it does not burn – they aren’t eradicated - because God protects this people. As we heard, Christ must be born out of this people. Therefore, it can not be annihilated.

The Lord orders Moses - who is curious about why the bush does not burn up – not to get closer. He has to take off his dirty sandals. Because of the presence of the triune God, the ground on which Moses stands is holy land.
The LORD makes Himself known to Moses as his father's God. But also as the God of Abraham, Isaac and Jacob. The God of the covenant. Moses's face is covered with respect.
The Lord says that He intimately sympathizes with the Israelites who are oppressed. He wants to free them and take them to the land of Canaan, promised to Abraham. To secure that liberation He is going to make use of Moses.
It is understandable that Moses first does not want to. He is crumbling . He does not dare (Exodus 3:11). He isn’t able to (Exodus 4: 1-10). And he does not want (Exodus 4:13).
The Lord takes away all objections - as always. He promises Moses that Aaron will help him. Aaron will act as a liaison-man - a kind of intermediary - between Moses and Pharaoh.
The Lord gives Moses the assurance that He will precisely say what Moses must do.
This help from Aaron and the precise clues of the Lord break the resistance of Moses.
Next week we will hear that Moses is going to Pharaoh.

Assignment
Perhaps the Lord also called you to carry out an impossible mission. You do not see a way out.
You recognize Moses in his opposition. Learn from this history. When the Lord calls to carry out something, He also gives the gifts and skills to carry out the assignment.
Perhaps your life so far is a chaos. You wonder why certain things go as they go. Even then you can learn from this history. It may be that the Lord has a special plan with you. Pray for light and insight. Surrender to the hands of the Good Shepherd, Lord Jesus. Guided by Him is guided safely. This is what Moses has experienced. That’s the experience all true believers.
The LORD never disappoints who expect it from Him. Amen