Het Evangelie voor alle volken - Handelingen 10

Samenvatting toespraak zondagmorgen 27-05-2018. Voorganger evangelist Gerrit Baan. 
M: 06-40360546. E: gbaan@evgg.nl. 

Thema: ‘Het Evangelie voor alle volken. n.a.v. Handelingen 10
Cornelius de hoofdman: 1.Van God gekend 2. Door God onderwezen. 3. Door God aangenomen.
Petrus heeft met de andere apostelen de opdracht om het Evangelie van Jezus Christus aan ‘alle volken’ buiten het Joodse volk te verkondigen. Na Pinksteren zal de Heilige Geest die verkondiging rijk zegenen in de hele wereld. De geschiedenis van Cornelius, de Romeinse hoofdman in Caesarea is het begin daarvan. De Heilige Geest brengt het Woord bij hem op een wonderlijke manier. 
Hij wordt getypeerd in vs. 2 als Godzalig en vrezende God. Hij was een zgn. proseliet der poorte een vreemdeling, die de God van Israël wilde dienen "met geheel zijn huis". Praktisch: Hij gaf aalmoezen en bad vaak. Daaruit blijkt dat deze man leefde in een gemis. Hij zocht naar vs. 22: ...woorden der zaligheid en is daarmee werkzaam. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in U, o God. (Augustinus). Een zoekenstijd! De Heere wijst de weg en leidt en leert Hem. God verhoort zijn gebed. En de engel wijst hem wat te doen. 
Als de bedienden onderweg zijn om Petrus te vragen bij Cornelius te willen komen, bereidt de Heere Petrus daarop voor met het visioen van het laken met allerlei soorten dieren; reine en onreine. Met de opdracht van beide te eten, wat voor een jood ten strengste verboden was. 
God Zelf luidt een nieuwe periode in van de weg van Zijn heil in de wereld. Er komt een einde aan de kloof tussen Jood en heiden, zoals Hij aan Abraham beloofde: Gen 12:3 "… en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden”.
Als de mannen van Cornelius bij de poort vragen naar Petrus, weet hij wat hem te doen staat en gaat hij mee naar Cornelius’ huis. Deze wacht hem op, met vrienden en familie. Uitziende mensen¬ die reikhalzend uitzien naar ‘woorden der zaligheid’. Ook U/jij? Ze verwachten Gods Woord. En Petrus had Gods Woord met een opdracht en een belofte! Wat hebben wij vanmorgen verwacht? Hoe is ons hart tijdens ons gehoor onder Gods Woord en de beloften die we hoorden met Pinksteren?
Petrus geeft onderwijs d.m.v. de prediking. (vs.34). God is geen aannemer des persoons; geen rijke of arme, geen edele of onedele, Jood of Griek. Maar Hij geeft beloften die vervuld worden (Jes.56:6,7) :"En de vreemden, die zich tot den Heere voegen om Hem te dienen en om den Naam des Heeren lief te hebben om Hem tot knechten te zijn: al wie den sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan Mijn verbond vasthouden, Die zal Ik ook brengen tot Mijn heilige berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken".

God vraagt niet tot welk volk we behoren, maar hoe ons leven is. Hoe we staan t.o.v. Jezus als de Zoon van God! Gijlieden weet de zaak ... Wij kennen toch ook het evangelie over Jezus, Die gekomen is om te lijden en te sterven, waardoor er vergeving van zonden is. Hij is ook opgestaan, waardoor er nieuw, eeuwig leven met God is. Zaligheid! Hij komt ook terug als Rechter, met de vraag wat wij met die Boodschap hebben gedaan! Het is een zaak van eeuwig zalig of eeuwig rampzalig. 
Predikende bekering en vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus. Dat was precies wat Cornelius zocht. Hier zien we het werk van de Heilige Geest. Cornelius is een missend en zoekend mens geworden. Zo komt God met de boodschap van vergeving en eeuwig leven door Jezus Christus. Tijdens de verkondiging (vs. 44) komt de Heilige Geest op een bijzonder krachtige manier en brengt het Woord in de harten van alle hoorders. Heidenen!
Dat komt openbaar. Bekering komt openbaar: God groot maken met tongen, andere talen, net als op de Pinksterdag (Hand.11;15): ‘...gelijk als ook op ons in het begin’. Zo gaf Jezus de opdracht aan de apostelen (Matth.28:19): “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en van de Heilige Geest.; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb". 
Ze worden gedoopt. De doop, die hen inzet in Gods genadeverbond. Werk van de Heilige Geest! Ontroerend moment: Cornelius ik doop u … Daarna de anderen. Vrucht op de prediking! Zo wil de geest nog werken en de boodschap van het Evangelie zegenen. Jezus beloofde: Want ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Daarom is er hoop; ook voor ons. Mensen waarvan geen enkele verwachting is ten opzichte van God.
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (…) Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; (Efeze 2:4-8).
Zo zorgt God, dat er straks een grote schare is, die met Hem leeft in alle heerlijkheid: Door God geleerd en bekeerd zullen eens eeuwig daar de blijde zangers staan. De speellieden op de harp en cimbel slaan en binnen U al mijn fonteinen wezen (Ps.87).