Een verwachtingsvol gebed - Psalm 130:5

Samenvatting toespraak Nieuwjaarsdag dinsdag 1-1-19. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Een verwachtingsvol gebed’ n.a.v. Psalm 130:5

Het is weer nieuwjaarsmorgen. Dat is even wennen. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? 
De toekomst is onzeker. Oorlog en oorlogsdreiging, liefdeloosheid en wetteloosheid stempelen de nieuwsmedia. Hoe zal het gaan met onze economie, onze gezondheidszorg, de werkgelegenheid? 
We beginnen wel aan 2019, maar halen we ook het einde van 2019? 
Bij alle onzekerheid, blijft één ding zeker in 2019 en dat is het Woord van de Heere.
Het Woord van de Heere is een veilig kompas op de wereldzee van alle spanningen. 
Het levende geloof werpt het anker van de hoop uit in dit Woord van de levende Heere. 
De Schrijver van dit Woord is de Heere Jezus Christus. We kunnen het nieuwe jaar niet beginnen met een schone lei zonder Hem. Hij heeft de schuld van allen die in Hem geloven gedragen en weggedragen. Hij is getrouw aan allen die het ook in 2019 van Hem verwachten. 

We gaan er op deze nieuwjaarsmorgen opnieuw naar luisteren. We pakken de draad weer op van gisterenavond. Toen hoorden we iets over schuld en genade n.a.v. Psalm 130:1-4. 
Het belijden van schuld en het vragen om genade is een tijdloos gebed. Dit gebed geldt voor alle tijden en plaatsen. Vandaag gaat het over een verwachtingsvol gebed n.a.v. psalm 130:5. Ook dit gebed is er voor alle tijden en plaatsen. 

Verwachten
Je kunt vragen wat we van het nieuwe jaar verwachten. De antwoorden zullen heel divers zijn.
Als we het aan de schrijver van psalm 130 vragen, dan is zijn antwoord kort en bondig. 
Hij begint in vers 5 weer met ik. Het is dezelfde ‘ik’ als van vers 1 en 2. Uit de diepten roep ‘ik’ tot U en Heere, hoor naar ‘mijn’ stem. 
In vers 3 trekt hij de kring breder. Dan heeft hij het over ‘wie’. Die meervoudslijn zet hij door in vers 4. In vers 5 keert hij weer tot zichzelf in. Het is alsof hij vraagt: van wie jullie verwachting is weet ik niet, maar ik verwacht de HEERE. 
Het is niet zomaar een verwachting van: ik wacht het maar af. We zullen wel zien hoe het loopt. 
Nee, het is een intensieve verwachting. Heel zijn wezen is erbij betrokken. Hij staat als het ware op een uitkijkpost en tuurt de hemel en de omgeving af. Hij verwacht het niet vanzelf. Niet van zijn gezondheid, zijn intelligentie of vindingrijkheid. Hij verwacht het ook niet van mensen. Daar is hij al meer dan eens teleurgesteld mee uitgekomen. Hij verwacht het van de HEERE. 
Van gisteren weten we nog dat HEERE betekent 'de Bestaande', of 'Ik ben er'. Hij heeft alleen recht van spreken en dat weet de schrijver van deze psalm.

Jouw verwachting
Als je hem dit na kunt zeggen begin je het nieuwe jaar goed. Dan ligt er een gezegend jaar voor je. Let wel op dat de schrijver dit niet zomaar zegt. Hij heeft daar grond voor gekregen. Hij begint deze psalm niet met dit verwachten. Van gisteren weten we dat hij vanuit de ‘diepten’, zijn ellenden, riep tot God. Vanuit die positie gaf de Heere hem grond onder de voeten. Dat beleed hij in: ‘maar bij U is vergeving’. Zo is die verwachting geboren. 
Wat is jouw verwachting aan het begin van dit nieuwe jaar? Misschien verwacht je een promotie of een andere baan. Je mag dit allemaal verwachten, als je het maar ín dit alles van de HEERE verwacht. Weet je wat vooral belangrijk is? 
Dat je geestelijke crisis dit jaar wordt opgelost. Dat je heel persoonlijk weet dat ook jouw zondeschuld door Hem is afbetaald. Dat je daardoor een geestelijke promotie ontvangt. Bevorderd van een kind van de duivel tot een kind van de Heere. Dan heb je een gezegend nieuw jaar.

Zielsveel
Je kent deze uitdrukking wel. Een man kan zielsveel van zijn vrouw houden. Hij is met alle vezels van zijn bestaan aan haar verbonden. Hij verwacht alles van haar en vertrouwt helemaal op haar. 
Zo is het met de schrijver van deze psalm. Zijn ziel verwacht de HEERE. Hij zegt dus niet alleen: 
ik verwacht de HEERE, maar hij verwacht met álle vezels van zijn bestaan de HEERE. Hij houdt zielsveel van de Heere en vertrouwt op Hem zoals een man op zijn vrouw. 

‘Ziels burn-out’
We gaan er niet uitgebreid op in wat de ziel allemaal is. We houden het eenvoudig. 
De ziel is het levensbeginsel van een mens. Vandaar uit komen de gevoelens, de verlangens, de beslissingen. Kortom: alle commando’s. Je kunt het een beetje vergelijken met de software van je computer. Je software is de ‘ziel’ van je computer. Gaat het daar mis, dan kun je het wel even vergeten. Zo is het met je ziel. Gaat het daar mis, dan raak je burn-out. 

Geestelijk gesproken kun je in een ‘ziels burn-out’ komen. Dat gebeurt als je in de zonden leeft. 
Op den duur interesseert godsdienst je dan niets meer. Helaas moeten we bang zijn dat er duizenden in ons land in deze toestand leven. Ze zijn afgestompt als het over godsdienst gaat. 
Als je een kind van de Heere bent, kun je in een geestelijke ‘ziels burn-out’ komen. Vaak door eigen schuld. Een ‘natuurlijk christen’ zit daar niet erg mee. Maar een echt kind van de Heere kwijnt daar onder weg. Ze voelen zich dan geestelijk ziek. Op Zijn tijd en manier haalt de Heere hen er weer uit.

Mijn ziel verwacht
De schrijver van deze psalm is geestelijk gezond. Zoals we al zeiden: met alles wat in hem is, verwacht hij de Heere. Hoe kun je het jaar beter beginnen dan met déze verwachting? Dat is een blij uitzien en verwachten van de Heere.  
De realiteit is dat echte verwachting een mengeling is van verlangen, van blijdschap én van gemis. Waarom? Ook in het nieuwe jaar zullen Gods kinderen erachter komen dat er geestelijke aanvechtingen blijven. Dat er zonden blijven waarmee ze te strijden hebben. Maar als ze het van de Heere verwachten, komt het toch goed. Dan zullen ze de geestelijke kracht mogen vernieuwen. 
De Heere is heel 2019 met hen. Wat een uitzicht! Dan mag je Hem met je ziel dag na dag verwachten. Dan ‘bezwijk’ je van verlangen naar de Heere. Dan is het vaak: ‘Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN’  (Psalm 84:3).

Op Zijn woord hopen
Je hoopt dat het een rustig en goed jaar voor je mag worden. We hopen dat we met elkaar binnen de Looier gezegende en goede momenten mogen hebben.  
De schrijver van de psalm hoopt ook iets. Hij hoopt op het woord van de Heere. Deze hoop heeft hij ontvangen toen de Heere hem het geestelijke leven gaf met Hem. 
Als je geestelijk leven ontvangt, laat de Heere je beleven dat ónze hoop niets waard is. Die wordt dan door de Heilige Geest de bodem ingeslagen. Dan ontvalt je alle hoop op zelfredzaamheid. Zo komt er hoop op de Heere en Zijn woord. Dat is een vaste hoop, die samen gaat met het geloof en de liefde. Je klemt je vast aan het woord van de Heere. Zoals een drenkeling zich vastklampt aan zijn redder, zo is het dan met jou. 
Al word je van alle kanten belaagd. Al klaagt de duivel je aan vanwege je zonden. Dan zeg je: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben’ (1 Timotheüs 1:15).  

Uitziende hopen
Het bijbelse werkwoord voor hopen betekent: gespannen uitzien naar. 
Waar zie jij deze nieuwjaarsdag gespannen naar uit? Hoop jij op Zijn woord? Wat meer toegespitst: op Zijn Woord met een hoofdletter? Dat is op Jezus. Want dít Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). Dít Woord, deze Jezus is ook in 2019 vol van genade en waarheid. Zowel voor behoeftige als onbehoeftige zondaren. Hij raakt nooit ‘leeg’ van genade. Hij loopt ervan over. 
Hij is ook vol van waarheid omdat Hij al Zijn beloften vervult. Ware gelovigen kijken gespannen uit naar de vervulling van Gods beloften. Ze hopen op Zijn woord. Op Zijn beloften. Dat doen ze ook het nieuwe jaar met vallen en opstaan. Zijn beloften zijn in Christus Jezus ja en amen, Gode tot heerlijkheid door ons (2 Korinthe 1:20). 
Dit hopen wordt niet beschaamd omdat bij Gods kinderen de liefde Gods is uitgestort in hun hart (Romeinen 5:5). Vanuit dit hopen wordt hun verwachtingsvol gebed steeds intensiever. 
Het anker van een schip zit vast aan een ketting of een dik touw. Zo zit de hoop van Gods kinderen vast aan het anker van de liefde en het geloof.

Dit hopen op Zijn woord hebben we niet vanuit onszelf. Daar is het wonder van Gods genade voor nodig. Bid om deze genade. Jezus is vol van genade en waarheid. Daarom moet je bij Hem zijn.
Allen een gezegend nieuw jaar toegewenst!