Wat een Zaligmaker is Jezus! - Markus 1:29-45

Samenvatting toespraak zondagmorgen 10-2-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wat een Zaligmaker is Jezus!’ n.a.v. Markus 1:29-45

In Markus 1:29-45 worden verschillende gebeurtenissen beschreven. Er wordt steeds een ander aspect van Jezus beschreven. Je zult nergens een veelzijdiger persoon vinden dan Jezus. 
Hopelijk heb ik met deze ene zin je aandacht gevangen. Dat je gaat zien dat het zonder geloof in Jezus, geen leven is. Dat is een enorm leeg leven. Hoe mooi je het ook verpakt. 
Ook hoop ik dat anderen die Christus al mogen kennen tot vaster geloof komen. Dat is pas een leven met toekomst. Je probeert dan ook anderen jaloers te maken op een leven met Hem. 

Zijn grote zorg
Dit gedeelte begint met de schoonmoeder van Petrus. Ze ligt met hoge koorts op bed. Je krijgt de indruk dat men met deze koorts geen raad weet. Wat doen ze? Zodra ze horen dat Jezus in de buurt is, vertellen ze Hem over Petrus’ schoonmoeder. En zoals altijd laten zulke berichten de Heere Jezus niet onbewogen.

Daar kunnen we van leren. Ken jij ook mensen die tobben met ziekten en allerlei andere dingen? Misschien hebben ze al veel afgedokterd en is het hopeloos. Weet je wat je mag doen? 
Breng de zieke in het gebed bij Jezus. Daar mag je wonderen op verwachten. Daar bereik je twee dingen mee. Ten eerste is de zieke er goed mee als dat gebeurt. Ten tweede ben je er zelf goed mee als je voor anderen mag bidden. Daar geeft de Heere Zijn zegen over.

Wat doet Jezus als Hij dit hoort? Hij twijfelt geen moment en gaat naar haar toe. 
Het mooie is dat deze geschiedenis op drie plaatsen in de Bijbel beschreven staat. Naast Markus ook nog in Mattheüs en Lukas. Elke evangelist beschrijft op een andere manier wat Jezus doet om Petrus’ schoonmoeder te genezen. Markus zegt dat Hij haar hand pakte en haar overeind hielp. 
Volgens Mattheüs raakte de Heere Jezus haar hand aan. Lukas zegt dat Hij de koorts bestrafte. 
Hoe het ook gebeurde, Zijn grote zorg komt tot uiting en de vrouw werd genezen. 

Die verschillende verslagen zijn ook niet tegenstrijdig. Iedere evangelist benadrukt zo een eigenschap van Jezus. Dit tekent de rijkdom van Zijn eigenschappen, van Zijn ‘karaktertrekken’. 
Het zegt ook iets van de persoonlijkheid van de evangelisten. Niet elke voorganger is gelijk. 
Zul je voorgangers ook nooit vergelijken met elkaar? Luister maar of ze de Heere Jezus grootmaken en of de mens weggezet wordt als aller-nietigst. Luister maar of ze benadrukken dat wij als mensen wederom geboren moeten en kunnen worden. Luister maar of ze benadrukken dat het goed is de Heere te volgen en Hem lief te hebben. 

Netwerken
De genezing van Petrus’ schoonmoeder is waarschijnlijk als een lopend vuurtje verspreid. 
Als ze toen al de beschikking hadden over de media, was dit nieuws via deze middelen verspreid. 
Wat is de uitwerking van dit lopend vuurtje? Iedereen komt in ‘brand’ te staan voor de Heere Jezus. Ze willen naar Hem toe en Hem zien. Hem beleven. Daarnaast worden zo op een natuurlijke manier netwerken gelegd. De één vertelt deze genezing tegen de ander. 

Daar kunnen we van leren. Als jij door het wonder van God tot bekering en geloof bent gekomen, valt er van tijd tot tijd best wat te vertellen. Vertel maar tegen anderen hoe goed de Heere voor jou is. Dat Jezus steeds meer betekenis voor je krijgt. Vertel anderen ook maar hoe je soms nog te doen kunt hebben met je zonden. Vertel tegen anderen ook hoe de Heere Jezus jou geneest van de zondekwaal. Hoe je zo steeds meer uit Hem mag leven. 
Vertel ook hoe Hij jou of een kennis genezen heeft van een ziekte. De uitwerking daarvan ligt niet aan jou. Maar zoals in onze geschiedenis, kan de Heere dit gebruiken om anderen tot Jezus te brengen. Hoe dan ook: probeer zo netwerken op te bouwen. Hoe meer mensen van Jezus horen, hoe beter.

De bekwame Dokter
Na deze genezing is het ’s avonds een drukte van belang bij de Heere Jezus. Velen die een zieke hebben of iemand die aan een demonische kwaal lijdt, brengen hen bij Jezus. 
Als een bekwame Arts geneest de Heere Jezus deze mensen van hun ziekte.  (Markus 1:32-34).

Door deze genezingen zie je iets van de reikwijdte van Jezus’ gewilligheid. Zijn gewilligheid is onbegrensd. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. Al worden er duizenden tegelijk bij Hem gebracht, Hij weet er raad mee. Al komen er miljoenen tegelijk tot Jezus, Hij stuurt ze niet weg. 
Waar en wie Zijn hulp dan ook inroept. Onthoud altijd dat Hij niet gekomen is om de ‘zielen’ van mensen te verderven, maar om te behouden (Lukas 9: 56). De weg naar Hem staat altijd open. 

Een andere vraag is: wie gaat er naar Hem toe? Wie roept Zijn hulp in? Daar geeft de Heere Jezus Zelf het antwoord op. ‘Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn’ (Lukas 5:31). Overdenk ook dit woord van Jezus en doe er je winst mee.

Ook de enkeling 
Dat je ook als enkeling Jezus’ hulp mag inroepen staat aan het slot van wat we overdenken. 
Het gaat over iemand die melaats is. Deze mensen werden letterlijk gemeden als de pest. 
Ze moesten een geïsoleerd leven leiden, terwijl hun lichamen afstierven. Ze werden afgeschreven als onreine, bevuilde en ongewenste mensen. 
Wat doet deze melaatse, deze leprapatiënt? Tegen alle regels in gaat hij naar Jezus en roept Zijn hulp in tot reiniging. Deze melaatse ziet in Jezus zoveel, dat hij zeker weet dat Hij hem wil en kan reinigen. Dat is nog eens hoge gedachten hebben van de Heere Jezus. 

Wat doet Jezus op de S.O.S. signalen van deze melaatse? Krijgt hij een standje? Niets daarvan. 
Hij maakt Zich één met deze melaatse door hem aan te raken. Ook Jezus gaat hiermee in tegen alle heersende wetten in die tijd. Jezus maakt zich één met de melaatse, zonder Zelf melaats en onrein te worden. Hij maakt Zich één met de zondaar, zonder Zelf een zondaar te worden. 
Dat is Zijn barmhartigheid. Daarmee geeft Hij aan dat Hij de ondergang van deze melaatse niet wil. Hij reinigt, Hij geneest hem. Wat een onverdiend wonder. 
Een melaatse die genezen was, moest daarna naar de priester om rein verklaard te worden. 
Zo lang dat niet gebeurt, mag hij niet onder het publiek en in de kerk komen. 

Diepere betekenis
Waarom staan al deze voorbeelden en andere in de Bijbel? Niet alleen om te weten dat Jezus gewillig is om zieken te genezen. Deze zieken en ziekten staan ook model voor wie wij zijn in onszelf. 
De koorts van Petrus’ schoonmoeder, de andere zieken of deze melaatse, zijn een beeld van de zonde. Wij hebben geestelijk hoge koorts vanwege onze zonden. Wij zijn geestelijk ziek, dood en melaats van de zonden. Onrein door de zonden.  
De mensen in deze geschiedenis wisten waaraan ze leden. Wij weten vanuit onszelf niet dat we aan geestelijke koorts, ziekten en melaatsheid lijden. Je hebt wel eens mensen die ernstig ziek zijn en dit niet weten. Zo is het met ons geestelijk. Het uiteindelijke gevolg daarvan is de eeuwige ondergang. Wij verdienen door onze zonden de ‘eeuwige dood in de hel’. Aangrijpende gedachte… Dit is heftig gezegd. Ik weet het, maar ik probeer de Bijbel na te spreken. Daarom waarschuw ik je in liefde. 
De Heilige Geest wil je leren dat je in religieuze zin ziek bent. Hij wil dat je de dokter Jezus nodig krijgt voor ‘geestelijke genezing’. Want zeg nou eerlijk: wat moet je bij de dokter doen als je niets mankeert? Dat neemt niet weg dat je hartelijk welkom bent bij Christus. Ook al voel je je niet ziek.

Wat een Zaligmaker is Jezus!
Jezus wil de Zaligmaker, een geestelijke Dokter zijn, voor iedereen. Hij is vandaag nog net zo barmhartig als toen. Hij is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebreeën 13:8). 
Hij is nog steeds bewogen met hen die Zijn hulp inroepen, voor wat dan ook. 

Jongere of oudere christenen hebben ervaring van Zijn hulp. Ze hebben door het geloof genezing ontvangen van de ‘geestelijke wonden’ van de zonden. Hun zonden zijn vergeven. Niet alle ware christenen hebben een even sterk geloof. Wel weten ze allemaal waarvoor ze Jezus nodig hebben. Omdat ze elke dag weer zondigen, hebben ze Hem elke dag nodig. Hij is dankzij Gods genade hun wijsheid. Door Hem staan ze rechtvaardig voor God en zijn ze heilig alsof ze nooit zonde gedaan hebben. Door Hem worden ze verlost. Ze geven de Heere alle roem (1 Korinthe 1:30,31).  

Wie je ook bent, bid veel: Trek mij tot U, dan zal ik tot U komen om ‘genezing’ te ontvangen voor het eerst of opnieuw. Zo wordt het waar wat we aan het einde van dit Bijbelgedeelte lezen: ‘En zij kwamen tot Hem van alle kanten’.