Eén Naam is onze hope - Handelingen 4:12

Samenvatting toespraak zondagmorgen 16-6-2019. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Eén Naam is onze hope’ n.a.v. Handelingen 4:12

Er is een geweldig wonder gebeurd! Een kreupele man, die dagelijks bij de tempel zat te bedelen, is beter gemaakt. (Handelingen 3:1-10; toespraak 2e Pinksterdag).  
De Heere heeft daar de apostelen Petrus en Johannes voor gebruikt. Hun genezingswijze was heel eenvoudig. Maar ook vanuit een diep geloof in de almacht van God. Ze hebben hem beter gemaakt in de Naam van Jezus Christus de Nazaréner. De mensen die dit wonder hebben gezien, zijn laaiend enthousiast. 
Die Jezus, dat is nog eens een wonderdokter.

Petrus’ preek (Handelingen 3:11-26)
Na dit wonder komen de mensen in drommen op Petrus en Johannes aan. 
In een krachtige preek vertelt Petrus hoe ze die kreupele man beter hebben gemaakt. 
Niet door eigen kracht of vroomheid, maar door Jezus is deze man gezond gemaakt.
Die Jezus Die jullie uit de weg hebben geruimd. Die jullie hebben gekruisigd en gedood. 
Het meewerken aan iemand die gedood wordt, is niet zomaar iets. En in dit geval meegewerkt aan de dood van Hem, Die Zaligmaker, Verlosser is. Dat is een zeer zware zonde. 
Maar Petrus en Johannes laten hen niet troosteloos achter. Ze wijzen ook op vergeving, zelfs van deze zonde. Hij is immers opgestaan en teruggegaan naar de hemel. 
Dit is een bewijs dat Hij in staat en gewillig is de zonden te vergeven. 
Deze genadige Koning heeft ervoor gezorgd dat deze man weer kan lopen. 
Petrus roept ze op tot betering en bekering. Op deze manier kunnen hun zonden vergeven worden. 
Petrus spoort ze aan tot haast. Ze moeten zich niet morgen bekeren, maar nu. 

Eén Naam is onze hope
Er is een gezang waarin de woorden voorkomen: Éen Naam is onze hope’. Dat is de Naam, 
de Persoon Jezus. In Hem geloven Petrus en Johannes (Handelingen 3:16). Door Hem wijzen ze de Joden op hun zonden. In Hem roepen ze hen op tot bekering. In en door Hem is God de Vader ongelofelijk barmhartig.  Door Hem doen ze ongelofelijke wonderen. 
Daar weten Petrus en Johannes alles van omdat ze Hem hebben leren kennen. 
Daarom zijn ze zo vurig in hun preken.   

Persoonlijk
Petrus en Johannes zijn heel persoonlijk naar hun luisteraars. Ze doen een beroep op hun geweten. 
Ze draaien maar niet wat om de hete brei heen. Daar kunnen we van leren. 
Ook wij moeten in de toespraken heel persoonlijk worden aangesproken. Er moet als het goed is, een beroep op ons geweten gedaan worden. Door de toespraken moeten we op de zonden van ons leven gewezen worden. Wat moeten we anders met Jezus? Ons geweten moet ons gaan aanklagen. 
Niet op een manier dat we zelfmedelijden krijgen. Wel dat we zien Wie we beledigen met onze zonden. Maar ook dat we geloven dat er bij Hem, Wie we beledigd hebben, vergeving is. 
Twijfel nooit aan de vergevingsgezindheid van God in Jezus. Hij is ook gewillig ons een leven te geven, zodat we voor Hem gaan. Zoals een jongen gaat voor z’n meisje. 

Reactie
Een ‘goede’ preek roept altijd reacties op. Zowel van ‘links als van rechts’. 
Zo is het ook bij de preek van Petrus en Johannes. Er komen mensen op af.  
De priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën komen op hen af. 
Petrus en Johannes worden opgepakt en een nacht gevangen gezet (Handelingen 4:1-3). 
De volgende dag moeten ze zich verantwoorden (Handelingen 4:7). 

Opnieuw een preek
Staan Petrus en Johannes te bibberen als een rietje voor deze mensen? Integendeel. 
Petrus gaat opnieuw een preek houden. Nu dus voor de rechters van Jezus. In het hol van de leeuw! Ze staan er onbevreesd.  
Een paar weken geleden was dat anders. Toen vluchtte Johannes en verloochende Petrus Jezus. 
Het gaat Petrus makkelijk af. Niet omdat hij zo bespraakt is. Wel omdat hij vervuld is met de Heilige Geest. Wat een zegen.  
Petrus windt er geen doekjes om. Hij zegt dat het apart is dat je verantwoording moet afleggen omdat je iemand gezond gemaakt hebt. Die kunnen ze in hun zak steken.
Vervolgens vertelt hij aan deze deftige mensen wat hij de Joden vertelde. 

Petrus maakt geen onderscheid in rangen en standen. Ook dat is leerzaam voor ons. 
Zij hebben Jezus gekruisigd. Zij hebben Hem gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood. 
Door Zijn Naam hebben wij deze man van veertig jaar oud, gezond gemaakt. 

Aandrang
Tot de Sadduceeën en de anderen, komt het Woord.
Het Woord komt tot alle mensen. Hoe ongelovig, vijandig, verhard men ook is. 
Petrus brengt het Woord van de levende Koning Jezus onverbloemd tot hen. 
Hij wijst ze met grote aandrang op die ene Naam tot zaligheid. Tot redding. Tot bevrijding. (Handelingen 4:12). Hij wijst ze op Jezus. 
Petrus zegt dat de zaligheid, de redding, nergens anders is te vinden. Waar ook ter wereld. 
Sadduceeën, priesters, hoofd van de tempelwacht, jullie hebben redding nodig! 
Jullie maken je druk om allerlei leringen, maar je ziel moet en kan gered worden. 
Dit is een heilig moeten. Wees daarmee bezig. Maak je daar druk om. 

Voorbeeld
De kreupele man is een voorbeeld van onze ‘geestelijke kreupelheid’ zonder geloof in Jezus. 
Wij hebben Zijn kracht nodig om op te staan in het geloof. Zonder Hem lukt dit niet. 
Ken je Zijn bevrijdende kracht nog niet? 
In de Naam van Jezus Christus de Nazaréner, sta op en wandel. Door deze toespraak word je bij je rechterhand gepakt om op te staan (Handelingen 3:6,7).    
Kom, sta op en wandel met Jezus. Wat een licht verspreidt Hij op de levensweg. 

Ben je opnieuw in zonden gevallen? Luister. De redding is in geen ander, dan alleen in Jezus. 
Hij geeft kracht de oorlog te ontketenen tegen je zonden. De redding is in geen ander. 
Nu niet en nooit. Hij is gewillig en bekwaam. 
De kreupele had nooit kracht in z’n spieren gevoeld. Nu hij het voelt, huppelt hij van vreugde. 
Zo is het met het geloof. 
Misschien heb je nooit de kracht van het echte geloof gevoeld. Dan weet je niet wat je mist. Door die kracht overwin je de wereld. Overwin je het ongeloof. Overwin je zonden.
Dit alles kan door de Heilige Geest. Hij is de grote ‘Motor’ achter alles. Het ontstekingsmechanisme van deze Motor is te vinden in de Bijbel. Lees dan je Bijbel en bid elke dag. Amen.