Live toespraak Bijbeluur zondagmiddag 7 juni

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 7 juni om 15:00 uur (open vanaf 14:30 uur)

Vragen bij Bijbeluur: Vruchten van de Geest

 1. Begeerte en begeerlijkheid staat in de Statenvertaling tegenover elkaar. Noem enkele Bijbelse voorbeelden waaruit dit blijkt.
 2. Paulus kende zijn eigen hart. In Romeinen 7 zegt hij het volgende:

14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.

15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.

16. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is.

17. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij woont.

18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.

19. Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

20. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde die in mij woont.

21. Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

22. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendigen mens,

23. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

25. Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere.

26. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.

  • Hoe kan het dat Paulus, ondanks dat zijn zonden vergeven zijn en hij een kind van God is last blijft houden van zijn zonden?
  • Anno 2020 is dit een boodschap die velen niet herkennen. Wat zou je willen zeggen tegen iemand die na zijn bekering geen last van zonden heeft.
 1. In 2 Korinthe 5: 21 staat dat Christus door God de Vader ons tot zonde is gemaakt. Hoe wordt dit bedoeld? (Lees ook de Bijbel met uitleg)
 2. De Heidelbergse Catechismus verdeeld de christelijke, Bijbelse leer in 3 gedeelten.

1. Ellende. 2. Verlossing. 3. Dankbaarheid.

 • Bij welk gedeelte passen de laatste 3 verzen van Galaten 5?
 1. De Nederlandse Geloofsbelijdenis geeft in artikel 24 dezelfde geestelijke strijd weer als Paulus beschreven heeft in Galaten 5.

Voorts, al is het dat wij goed werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop; want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig; en al konden wij er één voorbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende zonder enige zekerheid, en onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunen op de verdiensten van het lijden en sterven van onzen Zaligmaker.

 • Welke troost ligt er voor Gods kind in deze belijdenis?