Live toespraak zondagmiddag Bijbeluur 21 juni

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 21 juni om 15:00 uur

Vragen bij Bijbeluur: God gaat door!

Handelingen 28: 23-31

23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.

24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet.

25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen,

26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.

28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.

29 En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander.

30 En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot hem kwamen;

31 Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.

  1. Als het Evangelie verkondigt wordt heeft de boodschap daarvan 2 resultaten.
  • Welke twee?
  • Hoe komt dat nu eigenlijk?
  • Welke Bijbelse voorbeelden kun je bij elk geven?
  1. Paulus haalt in Handelingen 28: 26,27 een tekst aan uit Jesaja 6: 9,10.

Jesaja zegt: ‘Toen zeide Hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze.’

  • Waarom zou God tegen Jesaja spreken alsof Jesaja zélf het volk blind en doof moet maken voor het evangelie? Hoe moeten we dit zien?
  1. Het Woord van God gaat onverhinderd/vrijuit verder ondanks tegenstand. Welke persoonlijke verhinderen kunnen er in je leven zijn t.o.v. het Evangelie?
  2. Hoe zou je het werk van de Heilige Geest omschrijven/uitleggen aan iemand die niet gelovig is?
  • Welke lijn kun je leggen naar ‘onverhinderd’?