Live toespraak zondagmiddag Bijbeluur 28 juni

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 28 juni om 15:00 uur

Vragen bij Bijbeluur: Kijk naar de vogels!

Matthéüs 6: 24-34

24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?

28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?

31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

  1. Kun je met eigen woorden enkele hoofdgedachten weergeven vanuit het Bijbelgedeelte die belangrijk zijn voor onze manier van leven.
  2. Jezus heeft tijdens zijn ‘toespraken’ vaak voorbeelden gebruikt uit de natuur. Welke kun je noemen en wat is hierin voor ons de les?
  3. In vers 33 gaat het over het zoeken van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.
  • Hoe zou je ‘gerechtigheid’ willen uitleggen?
  • Romeinen 4: 5-8 spreekt hier ook over. Welke relatie zie je met ‘de vogels’?

5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

6 Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;

7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;

8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.

 

 

  • Hoe geeft God Zijn gerechtigheid en wat ervaar je dan?
  1. In hoeverre heeft gehoorzaamheid aan God te maken met vertrouwen? (vs. 33)
  • Wat leren we van Jezus’ gehoorzaamheid?