Live toespraak zondagmiddag Bijbeluur 5 juli om 16:00 uur

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 5 juli om 16:00 uur

 

Vragen bij Bijbeluur: Voetstappen drukken

1 Petrus 2: 19-25

19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte.

20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God.

21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.

 1. Het Bijbelgedeelte van dit Bijbeluur komt uit een brief van de apostel Petrus aan de christelijke gemeenten in Klein-Azië. Hij begint deze brief met de aanhef: ‘…aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Cappadöcië, Azië en Bithynië’.
 • Waarom noemt Petrus deze mensen ‘vreemdelingen’?
 • Bent u/jij een vreemdeling?

 1. In de toespraak hoorden we van het volk Israël wat de wolkkolom volgde in de woestijn. Er is een lijn te trekken naar het volgen van de Heere Jezus Christus.
 • Welke Bijbelse voorbeelden of voorbeelden uit de (kerk)geschiedenis zijn hier concreet te noemen?

 1. Lees hieronder Hebreeën 13: 12-14

12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen,  buiten de poort geleden.

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.

 • Welke relatie is er tussen ‘voetstappen drukken’ en ‘smaadheid dragen’?

 1. 1 Petrus 2:25 sluit af met het beeld van de Herder. Jezus gebruikt dit beeld ook in Zijn gelijkenis over het verloren schaap in Lukas 15. De herder tilt het schaap op de schouder en brengt het terug bij de kudde. Het gedicht waarmee het Bijbeluur werd afgesloten heeft het element van dragen ook in zich: ‘Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen’.
 • Hoe kan God ons dragen?
 • Weet je daar persoonlijk van?

 1. In de vragen komen de kernwoorden ‘vreemdeling’, ‘voorbeelden’, ‘voetstappen drukken en smaadheid dragen’, ‘herder en dragen’ naar voren. Wat heeft dit met elkaar te maken?