Live toespraak zondagmiddag Bijbeluur 19 juli om 16:00 uur

Klik op deze link om de toespraak te bekijken

De toespraak is te bekijken op Zondag 19 juli om 16:00 uur

Vanaf volgende week zondag wordt er geen live toespraak meer uitgezonden

 

Vragen bij Bijbeluur: Ellende, verlossing, dankbaarheid

Matthéüs 11: 25-30

25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.

26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vrg./antw. 2:

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.

Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.

Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.

En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

  1. Hoe komen de drie ‘stukken’  ellende, verlossing, dankbaarheid terug in het Bijbelgedeelte wat voorgelezen is?

  1. Kun je zeggen dat de drie ‘stukken’ een weg zijn waarlangs een christen tot bekering komt?
  • Is de volgorde hierin van belang?
  • Kun je bepaalde ‘stukken’ achter de rug hebben liggen? (De ellendekennis heb ik achter de rug, nu ben ik in het stuk der verlossing en vervolgens arriveer ik in het stuk der dankbaarheid.)  

  1. Lees hieronder uit de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3,4 artikel 12.
  • Zijn de drie ‘stukken’ hierin terug te vinden?

En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing,

nieuwe schepping, opwekking van de doden, en levendmaking,

waarvan zo heerlijk in de Schriften gesproken wordt,

dewelke God zonder ons in ons werkt.

En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen,

noch door aanrading, of zulke manier van werking,

dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft,

het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden

of niet wedergeboren te worden,

bekeerd te worden of niet bekeerd te worden.

Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige,

en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgene en onuitsprekelijke werking,

dewelke, naar het getuigenis der Schrift

(die van den Auteur van deze werking is ingegeven),

in haar kracht niet minder noch geringer is

dan de schepping of de opwekking der doden;

alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt,

zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven.

En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd,

niet alleen van God gedreven en bewogen,

maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf.

Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens,

door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

  1. In Handelingen 16: 30 staat: ´En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?’
  • Waarom vraagt de stokbewaarder/bewaker van Paulus en Silas dit?
  • Is dit iets waarin iedere christen zich kan herkennen?
  • Past deze vraag bij het stuk van de ellende, de verlossing of de dankbaarheid?